Вторник, 18 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Печат Е-поща

Приета с Решение №673/28.02.2011 г. , изм. и доп. с Решение № 319/27.02.2013г.;  изм. и доп.с Решение № 393/28.12.2017г. на Общински съвет - Пещера

 

 

Г л а в а п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Тази наредба има за цел, в съответствие със Закона за общинската собственост (ЗОС) и другите действащи нормативни актове, да уреди условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, както и конкретните правомощия на кмета на община Пещера, кметовете на кметства и на общинската администрация.

(2) Наредбата не се прилага за:

1. разпореждане с общински имоти, извършвано по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

2. упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества с общинско участие и върху капитала на едноличните търговски дружества;

(3) С отделни наредби на Общинския съвет се уреждат условията и реда за:

1. поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия върху свободни площи, общинска собственост;

2. управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие;

3. установяване на жилищни нужди за настаняване под наем в общински жилища и продажбата им;

4. рекламната дейност на Община Пещера

5. гробищни паркове

6. зелената система на Община Пещера

Чл. 2. (1) Общинската собственост е публична и частна, съгласно определението по чл. 3, визирано в ЗОС. Определянето или промяната на предназначението на обектите на общинската собственост става с решение на Общинския съвет, съгласно изискванията на чл. 6 от ЗОС.

(2) Решенията се вземат с мнозинство повече от 2/3 от общия брой на съветниците - при обявяване на имот - публична общинска собственост в частна общинска собственост, а при обявяване на имот - частна общинска собственост, в публична общинска собственост, с мнозинство – повече от половината от общия им брой.

(3) Цялостни или частични подробни устройствени планове или техни изменения, засягащи недвижим имот - общинска собственост, както и промяна на предназначението на имоти – общинска собственост, се допускат със заповед на кмета на общината, след становище на ОбЕСУТ. В заседанието на който да бъдат включени двама общински съветници, посочени от председателя на ОбС. Когато измененията на подробния устройствен план предвиждат мероприятия, които налагат промяна на общинската собственост от публична в частна, Общинският съвет обявява имотите, публична общинска собственост, засегнати от изменението на плана, за частна общинска собственост, съобразно чл.6, ал.1 от ЗОС.

(4) Въз основа на решенията по ал.2, длъжностното лице, отговарящо за актуването, изготвя съответния акт за общинска собственост.

(5) Не може да се извършва промяна в публичния характер на собствеността, когато това е забранено със закон.

Чл. 3. (1) Застроените имоти, публична общинска собственост, задължително се застраховат.

(2) Кметът на общината внася за одобрение в Общински съвет предложение със списък на недвижимите имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. На задължително застраховане подлежат имотите – частна общинска собственост, предназначени за осъществяване на здравна, културна, образователна и социална дейност.

(3) Кметът на общината със заповед определя вещите - общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

(4) Застрахователните вноски се предвиждат по бюджетите на общината или на съответните организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които имотите са предоставени за управление. Застрахователните вноски за имотите, предоставени под наем, за ползване или на концесия, са за сметка на наемателите, ползвателите и концесионерите.

Чл. 4. (1) Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на Общинския съвет;

(2) Предоставянето под наем и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, се извършват чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено друго.

(3) Кметът на общината, управлява с грижата на добър стопанин имотите и вещите - общинска собственост, намиращи се на територията на общината. При продажба или отдаване под наем на имоти, предоставени за управление на кметовете на кметства, не по-малко от 30% от средствата, придобити от продажбата или отдаването под наем, се предоставят на кметството по местонахождението на съответния имот и се използват за изпълнение на дейности от местно значение, определени от общинския съвет.

(4) Определени от кмета на общината служители и двама членуващи в рзлични политически сили общински съветници се включват в състава на комисиите по провеждане на търгове или конкурси, касаещи имоти на територията на общината.

(5) Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината. Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината и съдържа:

1. основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост;

2. основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;

3. нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване;

4. други данни, определени от общинския съвет.

(6) /изм. с Решение № 319/27.02.2013г. на ОбС Пещера/ В изпълнение на стратегията по ал.5 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация и на общинския бюджет.

 

(7) Стратегията по ал. 5 и програмата по ал. 6, както и промените в тях се обявяват на населението чрез поставяне на таблото за обяви в община Пещера и публикуване на интернет страницата на общината след приемането им от ОбС.

Глава втора

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Раздел І

Общи разпоредби

Чл. 5. (1) Имоти и вещи - общинска собственост, се управляват в интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.

(2) Управлението се изразява в използване, поддържане, ремонт и опазване на общинската собственост.

(3) Използването на общинската собственост може да се извършва:

1. пряко от администрацията;

2. чрез специализирани звена на бюджетна издръжка;

3. чрез общински предприятия;

4. чрез отдаване под наем;

5. чрез предоставяне за ползване.

(4) Имоти и вещи - общинска собственост се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са предоставени.

(5) Предоставените имоти и вещи не могат да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат, освен в случаите, предвидени в закон.

(6) Поддръжката и ремонтът на общинската собственост може да се извършва:

1. от общината;

2. от специализирани звена на бюджетна издръжка;

3.от общински предприятия;

4. от наемателите

5. от ползвателите

(7) Опазването /охраната/ на общинската собственост може да се извършва:

1.чрез контролни административни органи;

2.чрез специализирани звена за охрана;

3. чрез възлагане на търговски дружества

Раздел ІІ

Предоставяне за управление на имоти и вещи – общинска собственост

Чл. 6. (1) Управлението на имоти и вещи – общинска собственост, се осъществява от лицата, на които те са предоставени.

(2) Предоставянето на имоти и вещи – общинска собственост се осъществява чрез:

1. безвъзмездно предоставяне за управление;

2. отдаване под наем

3. учредяване право на ползване

(3) Имотите и вещите – публична общинска собственост, предназначени за осъществяване на функциите на Общински съвет и администрацията на община Пещера, се управляват пряко от кмета на общината.

(4) Имотите и вещите – публична общинска собственост, предназначени за осъществяване на функциите на кметствата, се управляват пряко от кмета на съответното кметство..

(5) Имотите и вещите – частна общинска собственост, които не са предоставени за управление на други лица, и са включени в годишната програма за управление по чл. 4, ал. 6, т. 2 като имоти, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, и които съгласно същата са предоставени за управление на кмета на Общината.

(6) Имотите и вещите – общинска собственост, предоставени безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, се управляват от управителния орган на юридическото лице, респ. от ръководителя на съответното звено.

(7) Имотите и вещите – общинска собственост, предоставени безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури, се управляват от управителния орган на юридическото лице, респ. от ръководителя на съответната структура, като същите осъществяват управлението от тяхно име, за тяхна сметка и на тяхна отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.

(8) /отм.с Решение № 393/28.12.2017г.на Общински съвет-Пещера/

Чл.6а, ал.1./Нов с Решение № 393/28.12.2017г.на Общински съвет-Пещера/ Общинските недвижими имоти, предоставени за управление на общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, са публична общинска собственост.
ал.2. От датата на влизане в сила на акта за обявяване на държавно училище, което се намира на територията на Община Пещера, за общинско, имотите – публична държавна собственост, предоставени на училището преди обявяването му за общинско, преминават в собственост на Община Пещера и стават публична общинска собственост, а вещите – държавна собственост, стават собственост на Община Пещера, финансираща училището.
ал.3. Имотите и вещите по ал.2 се предоставят за управление на училището, което ги е управлявало до обявяването му за общинско, и се ползват само за целите на образователния процес, без да променят предназначението си .

ал.4. Когато седалището на училището, управляващо имотите по ал.2 е извън територията на общината, която ги придобива, след влизането в сила на акта за обявяване на училището за общинско Община Пещера предоставя имотите за управление на финансирани от нея училища.
ал.5. От датата на влизане в сила на акта за обявяване на общинско училище за държавно имотите и вещите, предоставени на училището преди обявяването му за държавно, преминават в собственост на държавата, управляват се от училището и се ползват само за целите на образователния процес, без да променят предназначението си.

Чл.6б. /Нов,  Решение № 393/28.12.2017г.на Общшински съвет-Пещера/Придобитите възмездно от общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи са със статут на частна общинска собственост.

Чл.6в./Нов,   Решение № 393/28.12.2017г.на Общински съвет- Пещера/ Придобитите безвъзмездно от държавните и общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи, както имотите и вещите, собствеността върху които им е възстановена, са собственост на училището, детската градина или центъра.

Чл.6г, ал.1. /Нов,  Решение № 393/28.12.2017г.на Общински съвет- Пещера/Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за общинската собственост и подзаконовите актове по прилагането му.
ал.2. Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, за които няма обществена потребност за ползването им за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности могат да се ползват и за други дейности при едновременно изпълнение на следните условия:
1. в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от използването им за образователни,здравни,социални или хуманитарни дейности;
2. налице е положително становище на министъра на образованието и науката, изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в общината;
3. населеното място е с население под 5 хиляди души.

Чл. 7. (1) Имотите и вещите – общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, със заповед на кмета на общината.

(2) Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури, със заповед на кмета на общината след решение на Общински съвет. Въз основа на решението на Общински съвет, кметът на общината сключва договор, в който се уреждат правата и задълженията на двете страни.

(3) Производството по реда на ал. 2 започва по искане на заинтересованите лица, към което се прилагат следните документи: удостоверение за актуално правно състояние или ЕИК, документ, установяващ обстоятелството, че юридическото лице е на бюджетна издръжка, обстоятелствата, обосноваващи искането за предоставяне, и други документи.

(4) Общинският съвет може да откаже да даде съгласие за предоставяне на имоти по ал. 1, когато на територията на общината има държавни имоти, които да задоволят потребностите на държавните органи или на техните териториални звена.

Чл. 8. (1) Когато нуждата от предоставения безвъзмездно за управление имот отпадне, или той се използва в нарушение на разпоредбите на чл. 11 от ЗОС/ не се управлява в интерес на населението на общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин/, имотът се отнема със заповед на кмета на общината.

(2) Ползването на безвъзмездно предоставения за управление имот по чл. 7, ал. 1 може да бъде прекратено със заповед на кмета на общината, при възникване на необходимост същият имот да бъде предоставен за ползване за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, без задължение от страна на община Пещера за предоставяне на друг общински имот.

Чл. 9. Поддържането и ремонтите на имотите и вещите - общинска собственост, както и заплащането на консумативни разходи, данъци, такси и застрахователни вноски, се извършват от лицата, на които са предоставени за управление, като необходимите средства се предвиждат ежегодно по бюджетите им.

Раздел ІІІ

Отдаване под наем на имоти – общинска собственост

Чл. 10. Отдаването под наем на нежилищни имоти – общинска собственост, се осъществява чрез:

1. публичен търг или публично оповестен конкурс;

2. /Отменена с Решение № 319/27.02.2013г. на ОбС Пещера/

3. със заповед на кмета на общината, без провеждане на търг или конкурс в случаите, определении със закон.

Чл. 11 (1) Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица за 5 (пет) години.

т.1 При необходимост от по-дълъг срок, решение се взима от ОбС, но не по-дълъг от 10 (десет) години.

(2) /Отменена с Решение № 319/27.02.2013г. на ОбС - Пещера/

Чл. 12 (1) /Отменена с Решение № 319/27.02.2013г. на ОбС - Пещера/

(2) Редът за провеждане на търгове или конкурси се определя от настоящата наредба. Въз основа на резултатите от търга или конкурса и след влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на спечелилия участник, се сключва договор за наем от кмета на общината.

Копие от договора за наем се регистрира в деловодната програма и създаване на досие на обекта в 7-дневен срок от подписването му.

Чл. 13. (1) Отдаването под наем на части от имоти – публична общинска собственост, предоставени безвъзмездно за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, се извършва от директорите на съответните заведения, след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Процедурата по провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се открива с решение на директора на съответното заведение.

(2) Отдаването под наем за почасово или еднократно ползване на части от имоти по ал. 1, се извършва без търг или конкурс, от директора на съответното заведение.

(3) Началният размер на наема по ал. 1 и 2 не може да бъде по-нисък от определения ежегодно в Тарифата за началния размер на наема на помещения и терени общинска собственост.

(4) Договорът за наем с определения наемател се сключва от директора на съответното звено.

(5)Не могат да се отдавaт под наем части от имотите по ал.1, в които сa усвоении средства от структурните фондове на ЕС и Националните оперативни програми.

Чл. 14. (1) С решение на Общинския съвет, без провеждане на търг или конкурс, могат да се отдават под наем само свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, в следните случаи:

1. на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които са реализирали или реализират проекти с обществена насоченост на територията на общината.

2. /изм. с Решение № 319/27.02.2013г. на ОбС Пещера/На търговски дружества, когато се касае до отдаване под наем на поземлени имоти и същите са необходими като терени за временно ползване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура за срока на ремонтно-строителните дейности.

3. на лица, определени от специален закон.

(2) Въз основа на решението на Общински съвет се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 15. (1) Със заповед на кмета на общината, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, нежилищни имоти - частна общинска собственост, могат да бъдат отдавани под наем за срок до 3 години, в следните случаи:

1. за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии, като наемът се определя при условията на Закона за политическите партии, и е в размер на амортизационните отчисления, като към тях се добавят и експлоатационните разходи, ако има такива. След издаване на заповедта се сключва договор за наем от кмета на общината.

2. за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации. След издаване на заповедта се сключва договор за наем от кмета на общината.

3. за преместваеми съоръжения, заемащи площ под 1 кв.м. общински терен, включен в схемата по чл.56 от ЗУТ.

(2) Предоставените помещения на политически партии не могат да се преотдават под наем, да се преотстъпват за ползване, както и да се ползват съвместно по договор с трети лица, освен когато подпомагат дейността на партията и се запазва основното им предназначение.

(3) Схемата за преместваемите съоръжения по чл.56 от ЗУТ се одобрява от главния архитект на общината и се утвърждава със заповед на кмета.

Чл. 16.След влизане в сила на решението на Общински съвет, съответно на заповедта на кмета, бъдещият наемател е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на определената месечна наемна цена. Всеки наемател е длъжен да поддържа по време на целия срок на договора такава сума, че тя да покрива минимум един месечен наем.

Чл. 17. (1) Наемните правоотношения се прекратяват на следните основания:

1. поради неплащане на наемната цена за повече от 1 месец или поради системното й неплащане в срок;

2. поради извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, разрешени по установения ред, когато се засягат ползваните помещения;

3. поради лошо управление;

4. с изтичане срока за настаняване;

5. когато наемател по чл. 14, ал. 1, т. 1 придобие в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване.

6. когато наемател по чл. 15, ал. 1, т. 2 придобие в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване, които са достатъчни за задоволяване на нуждите му.

7. когато наемателят престане да отговаря на условията, установени с настоящата наредба;

8. когато помещенията се ползват в нарушение на забраните по чл.11 от ЗОС;

9. поради неплащане на консумативните разноски за повече от един месец или поради неплащане на повече от една застрахователна вноска за отдадения под наем обект.

10. поради възникване на належаща общинска нужда, както и при възникване на необходимост същият имот да бъде предоставен за ползване за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка

11. други основания, определени в договора за наем.

(2) При прекратяване на наемните правоотношения на основание чл. 17, ал.1, т.2 от настоящата наредба на наемателя се предоставя друго помещение от същия вид, за остатъка от срока на прекратения договор.

(3) Наемните правоотношения с политическите партии се прекратяват поради:

1. неплащане на наемната цена за повече от три месеца или поради системното й неплащане в срок;

2. при нарушение на чл. 15 ал. 2 от настоящата наредба;

3. при придобиване в собственост на помещения от същия вид, годни за постоянно ползване, които са достатъчни за задоволяване на нуждите;

4. когато политическата партия престане да отговаря на условията, предвидени в Закона за политическите партии;

5. с изтичането на срока за настаняване;

6. други основания, определени в договора за наем.

(4) Наемателите, настанени в общински имот, са длъжни ежемесечно, при заплащане на наемната цена да представят копия от квитанции за платени консумативни разноски в ОЦУИГ.

Чл. 18. (1) Наемните правоотношения по чл. 11 и чл. 12 от настоящата наредба, се прекратяват с предизвестие по реда на Закона за задълженията и договорите.

(2) Наемните правоотношения по чл. 14 и чл. 15 се прекратяват със заповед на кмета, в която се посочва основанието за прекратяване на наемното правоотношение, събраните доказателства и срокът на опразване, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

(3) Заповедта по предходната алинея може да се обжалва пред административния съд по реда на АПК. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

Чл. 19. (1) При възникване на належаща общинска нужда наемателите на помещения по чл. 14 и 15 са длъжни да ги освободят в срок от 3 месеца от връчване на съобщението за освобождаване.

(2) Ако имотът по ал. 1 не бъде освободен доброволно, той се освобождава по административен ред въз основа на заповед на кмета на общината, която се привежда в изпълнение със съдействието на органите на полицията.

(3) Заповедта по предходната алинея може да се обжалва пред административния съд по реда на АПК. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

(4) В едномесечен срок от прекратяване на договора за наем звеното, отговарящо за общинската собственост, е длъжно да изземе имота, за което се съставя протокол.

Чл. 20. Отдаването под наем на вещи – частна общинска собственост, се извършва съобразно разпоредбите на чл. 11, ал.2 от настоящата наредба, само чрез провеждане на публичен търг.

Чл. 21. (1) Поддържането и ремонтите /текущи и основни/ на имотите и вещите - общинска собственост, отдадени под наем или предоставени за ползване, както и заплащането на консумативни разходи, данъци, такси и застрахователни вноски, се извършва от наемателите или ползвателите им в съответствие с разпоредбите на ЗЗД.

(2) С решение на Общински съвет, когато това е необходимо за привеждане на обекта във вид, позволяващ неговата експлоатация съгласно предназначението му, необходимият ремонт може да се извърши срещу дължимия наем;

Чл. 22. Паметниците на културата, които са общинска собственост, се ползват при условията и реда определени в специалните закони.

Г л а в а т р е т а

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ ОТ ОБЩИНАТА

Раздел І

Придобиване на имоти и вещи

Придобивни способи – общи разпоредби

Чл. 23. (1) Община Пещера придобива възмездно или безвъзмездно собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определен в закон.

(2) Решение на Общински съвет е необходимо за придобиване на собственост върху недвижими имоти при:

1. закупуване на недвижим имот със средства на общината;

2. изграждане на недвижими имоти на общинска земя или върху терени, където в полза на Общината е учредено право на строеж, надстрояване или пристрояване.

3. учредяване в полза на Общината на ограничени вещни права по силата на правна сделка, разрешена от закона;

4. срещу учредено право на строеж или друго вещно право върху недвижим общински имот;

5. замяна на общински недвижим имот, с недвижим имот, собственост на други физически и юридически лица;

6. делба

7. предоставяне на Общината с акт на компетентен държавен орган

8. извършване на ново строителство, в съответствие с инвестиционната програма, приемана от Общинския съвет ежегодно;

9. чрез дарение или завещание в полза на общината, в случаите определени в тази наредба;

(3) /Отменена с Решение № 319/27.02.2013г. на ОбС- Пещера/

(4) /Отменена с Решение № 319/27.02.2013г. на ОбС- Пещера/

(5) С акт на Кмета на Общината се придобива собственост в следните случаи:

1. определени със закон;

2 чрез дарение или завещание в полза на общината, в случаите определени в тази наредба;

3. чрез завладяване /заемане/ на безстопанствени имоти на територията на Общината, чиито собственик не може да бъде установен;

4. чрез позоваване на придобиване на давност в полза на Общината, включително при спор позоваването на придобивната давност може да се извърши от пълномощника на общината по съдебно дело;

5. по приращение

6. по преработка и присъединяване съгласно чл. 94 от ЗС

(6) Общината владее и управлява безстопанствените имоти на своята територия.

(7) Регистрирането на даден имот като безстопанствен се извършва от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в която влизат юрисконсулт, представители на: отдел общинска собственост, дирекция ТСУ и един общински съветник, посочен от Председателя на общинския съвет. Комисията съставя констативен протокол за наличието на имота и за неговото състояние.

(8) Кметът на общината издава заповед за завземане на имота.

(9) Завладеният безстопанствен имот се управлява съобразно реда за управление на съответния вид имот частна общинска собственост, указан в настоящата наредба или в наредбата по чл. 45а от ЗОС.

(10) Кметът на общината със заповед прогласява придобивната давност по отношение на завладените безстопанствени имоти при условията на чл.79, ал.1 от ЗС. Заповедта се изготвя след съставяне на протокол от комисията по ал.7. С протокола се установява, че по отношение на община Пещера е изтекъл десетгодишният законов срок от издаване на заповедта на кмета на общината за завладяване на безстопанствения имот, или се установява наличието на обстоятелства, че през този период общината е владяла и управлявала имота. Към протокола се прилагат договори за наем или други договори за управление, или ползване на имота за нуждите на органите на община Пещера или на юридически звена на бюджетна издръжка, които удостоверяват непрекъснато владение върху имота.

Чл. 24. (1) В случаите когато ОПС е погасено по давност, кметът на Община Пещера със заповед определя комисия, която установява това обстоятелство и за което съставя констативен протокол, към който се прилагат доказателства. В състава на комисията се включват ярисконсулт, служител от звено ОС и служител от дирекция ТСУ.

(2) Екземпляр от констативния протокол се изпраща на директор на дирекция ТСУ.

(3) Въз основа на констативния протокол се предприемат действия за разваляне на договора по реда на ЗЗД.

Чл. 25. (1) При придобиване на имущества, включително и на идеални части от имущество, на основание покупка, замяна или делба, същото трябва да бъде освободено от ипотека и други вещни тежести.

(2) Договорите и другите актове, с които се придобива или прехвърля право на собственост или други вещни права върху недвижими имоти, общинска собственост, подлежат на вписване в службата по вписванията;

(3) Ипотекирането и обременяването с вещни тежести на недвижими имоти общинска собственост, става след решение на Общинския съвет.

Чл. 26. Придобиването на вещи от страна на община Пещера, се извършва без решение на общински съвет, съобразно регламентираните в специалните закони процедури.

Придобиване на движими вещи

Чл. 27. (1) Придобиването на движими вещи /машини, съоръжения, транспортни средства и други дълготрайни активи/, необходими за осъществяване дейността на общината, се извършва в рамките на предвидените бюджетни средства;

(2) Закупуването на движими вещи, необходими за дейността на Общинския съвет и общинската администрация и кметствата се закупуват от кмета на общината или упълномощено от него лице.

(3) Закупуването на вещите се извършва по реда на Закона за обществените поръчки, когато размера на покупката попада в границите, регламентирани в закона и актовете, издадени по неговото приложение.

Чл. 28. Придобиването на движими вещи от общината може да става и:

1. по силата на закон;

2. чрез решение на Общинския съвет за закупуване, до размера на утвърдените бюджетни средства, съгласно действащите нормативни документи.

3. замяната на движими вещи на общината с движими вещи на физически и юридически лица се извършва от кмета на общината, при спазване на действащото законодателство.

4. чрез дарение от физически и юридически лица. Даренията на движими вещи в собственост на общината се приемат съгласно разпоредбите в тази наредба.

Д арение

Чл. 29. Дарители на община Пещера могат да бъдат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, които към момента на дарението не са в конфликт на интереси в общината, във връзка с договори за разпореждане с общинско имущество и за изпълнение на обществени поръчки.

Чл. 30. На Община Пещера могат да бъдат дарявани, съответно тя може да приема дарения под формата на:

1. труд и услуги;

2. вещи;

3. пари;

4. недвижими имоти

Чл. 31. Получатели на даренията (дарени) могат да бъдат:

1. община Пещера,

2. кметствата;

3. общинските предприятия;

4. общинските образователни, културни и социални учреждения.

Чл. 32. (1) Съобразно вида и стойността на даренията, същите се приемат, както следва:

1. дарения на имоти – със заповед от кмета на община Пeщера; а даренията на имоти с условия или тежести – от общински съвет;

2. дарения на пари, вещи и труд/услуги:

а. до 20 000 лв. –от кмета на община Пещера, съгласно волята на дарителя

б. над 20 000 лв. – от общински съвет - Пещера.

(2) Оценката на стойността на даренията по т. 2 на предходната алинея се прави от независим лицензиран оценител, на базата на пазарни цени на съответните вещи или дейности. Съответното длъжностно лице носи отговорност за преценката си и решава дали да приеме дарението или да внесе в Общински съвет предложение за приемане на дарението.

Чл. 33. Дарения в полза на образователни или културни учреждения се приемат от техните директори, само ако чрез даренията не се оказва пряко или косвено въздействие върху учебната програма и съдържанието на обучението или на културната и репертоарна програма на съответното учреждение.

Чл. 34. Дарения в полза на общински предприятия се приемат от кмета на община Пещера, ако не се оказва пряко или косвено въздействие върху тяхното управление и изпълнението на поставените им задачи.

Чл. 35. Дарения, за реализирането на чиято цел се налага съфинансиране от община Пещера, независимо от техния размер, се приемат от Общински съвет - Пещера.

Чл. 36. (1) Даренията на имоти в полза на община Пещера се приемат със заповед на кмета на общината, а даренията с условия или тежести - с решение на Общински съвет.

(2) Отказват се дарения на недвижими имоти с условия, които не могат да бъдат изпълнени.

(3) Договорите за дарение на имот в полза на общината се сключват в писмена форма от кмета на община Пещера, на основание негова заповед, респ. решение на Общински съвет - Пещера за приемане на дарението. Договорите подлежат на впиване в Службата по вписвания по местонахождението на имота.

Чл. 37. (1) Дарението на парични средства и/или вещи или дарения под формата на безвъзмездно предоставяне на услуги чрез изпълнение на строителни и монтажни работи, поддръжка, ремонт или разрушаване на сгради, почистване, озеленяване и други благоустройствени дейности в полза на общината, се приемат oт кмета на община Пещера с писмен договор и чрез предаване на вещта/извършване на услугата, при спазване на разпоредбите на чл. 32. Стойността на вещите/извършените услуги се оценяват от независим лицензиран оценител или се доказват чрез представяне на финансово- счетоводни отчетни документи, включително за стойността на вложените материали и труд, които се прилагат към договора за дарение.

(2) Издаването на необходимите разрешения и утвърждаването на проекти за осъществяване на дарения под формата на безвъзмездно предоставяне на услуги/труд от страна на дарителя, са за сметка на община Пещера, освен ако дарителят поеме и тези разноски за своя сметка.

Чл. 38. (1) Всички дарения, направени в полза на община Пещера, кметствата, общински предприятия и образователни, културни и социални учреждения се обявяват в публичен регистър нa интернет-страницата на община Пещера, с копие на хартиен носител.

(2) Регистърът съдържа информация за даренията по раздели:

1. дарения на труд/услуги;

2. дарения на вещи;

3. дарения на пари;

4. дарения на имоти.

(3) Всеки от разделите на регистъра съдържа информация, както следва:

1. дата на дарението;

2. дарител;

3. дарен (бенефициент)

4. вид на дарението (пари, вещ, услуга, вид на имота)

5. стойност на дарението;

6. условие на дарението;

7. информация за изпълнение волята на дарителя.

(4) Всяко длъжностно лице, упълномощено по силата на тази глава от наредбата, да получава дарения в полза на община Пещера (кмет, кмет на кметство, директори на образователни, културни и социални учреждения) е длъжно в петнадесет дневен срок от получаването на дарението да го обяви в публичния регистър. Необявяването на дарение дава основание на Общински съвет- Пещера да поиска проверка за установяване на евентуален опит за прикриване на факти и обстоятелства около дарението, които противоречат на нормите на тази наредба.

(5) Информацията в регистъра се съхранява безсрочно.

Глава четвърта

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ

Раздел І

Общи разпоредби

Чл. 39. (1) Имотите и вещите – публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица.

(2) По изключение върху имоти - публична общинска собственост, могат да се учредяват ограничени вещни права, по условия и ред, определени в закон.

(3) Разпореждането с имоти - частна общинска собственост, се осъществява чрез:

1. продажба на имоти или на идеални или реално определени части от тях;

2. замяна съгласно разпоредбите на чл. 40 от ЗОС

3. учредяване на ограничено вещно право на строеж, надстрояване и пристрояване;

4. учредяване на ограничено вещно право на ползване;

5. /Отменена с Решение № 319/27.02.2013г. на ОбС- Пещера/

6. доброволна делба;

7. съдебна делба (спогодба);

8. премахване на сгради, постройки и съоръжения;

9. дарение;

10. /Отменена с Решение № 319/27.02.2013г. на ОбС- Пещера/

11. концесия;

12. по силата на закон

(4) Разпореждането с вещи - частна общинска собственост, се осъществява чрез:

1. продажба;

2. замяна;

3. учредяване на ограничено вещно право на ползване;

4. дарение;

5. съдебна спогодба;

6. доброволна делба;

7. бракуване.

(5) При висящо съдебно дело за собственост, между общината и физически или юридически лица, на основание чл.234 от ГПК, както и на основание чл.365 от ЗЗД, може да се сключи спогодба при спазване изискванията на действащите нормативни актове. Предложението за спогодба, подготвено от процесуалния представител по делото се внася от Кмета на общината за одобрение в ОбС.

На основание решението на Общинския съвет, Кметът на община Пещера сключва спогодба.

Чл. 40. (1) Молбите / заявленията за разпореждане с имоти, общинска собственост, които не са от компетенцията на Обс се приемат в деловодството на Община Пещера, ведно с всички посочени в обявения образец приложения, като при подаването им, следва да бъде приложена и квитанция за платена такса за оценка. Така постъпилите молби/ заявления се доокомплектоват от дирекцията по общинска собственост към община Пещера, като в зависимост от вида на разпореждане, от лицата, отправили молбата/ заявлението, се изискват допълнително съответните непредставени при подаването на молбата/ заявлението документи. При непредставяне на изисканите документи в 14-дневен срок от съобщението за това, преписката по подадената молба/ заявление се прекратява. В 14-дневен срок от постъпване на молбата/ заявлението съответните специалисти комплектоват служебно в дирекцията по общинска собственост на община Пещера, скица на имота, извадка от действащия подробен устройствен план, становище от главния архитект за състоянието на имота, характера и параметрите на застрояване, справка за ползването на имота, наличие на реституционни претенции, вещни тежести и висящи съдебни спорове. Съответното звено от дирекцията по общинска собственост към община Пещера, отговарящо за комплектоването на преписките по разпореждане, набира и другите, взависимост от конкретния случай, необходими документи, както и акт за общинска собственост, надлежно вписан в Службата по вписвания, а също така изготвя служебна справка по отношение наличието на други предложения за сделки със същия имот.

(2) Окомплектованите съгласно предходния текст преписки се разглеждат от съответните длъжностни лица и се подготвя проект на заповед за разпореждане.

(3) При искане на разпоредителни сделки от компетентността на ОбС, звеното, отговарящо за ОС изготвя предложение до Общински съвет – Пещера, за извършване на разпоредителна сделка, което трябва да съдържа данни за:

1. недвижимия имот с неговите характеристики: местонахождение, граници, предназначение, застроена и незастроена площ, етажност, съгласно предвижданията на ПУП, благоустройствени показатели и фактическо ползване на имота;

2. нуждите, за които ще се използва имотът;

3. начина за разпореждане с имота и реда за определяне на лицата, страна по сделката;

4. срока на сделката;

5. начина на плащане.

Чл. 41. При разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, не се допуска заплащане на цената, изцяло или частично, с компенсаторни инструменти.

Чл. 42. Разпоредителни действия се извършват само с имоти, актовете за които са вписани по съответния ред в Служба по вписванията към Агенцията по вписванията. Актовете, съставени преди 01.01.2001 г. се пресъставят и се вписват в Службата по вписванията.

Чл. 43. (1) Разпоредителни действия с имоти – общинска собственост, се извършват от кмета на общината, като договорите за придобиване на собственост и ограничени вещни права върху имоти, както и за разпореждане с имоти - общинска собственост, се сключват в писмена форма от кмета на общината и се вписват по разпореждане на съдията по вписванията по местонахождението на имота. Договорите за замени на имоти - общинска собственост, с имоти - собственост на физически или юридически лица, се вписват по местонахождението на общинския имот, а при замени с имоти - държавна собственост - по местонахождението на държавния имот.

(2) Договорите по предходната алинея се сключват след заповед на кмета на общината, която се издава в двумесечен срок от влизане в сила на решението на Общински съвет, но не по-късно от шест месеца от негово приемане, когато сделката се извършва след решение на Общинския съвет.

(3) В заповедта по ал.2, се посочват всички плащания, които следва да се извършат от страните по сделката.

(4) Плащанията следва да се направят в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта, и не по-късно от три месеца от нейното издаване. При неплащане в указания срок, преписката се прекратява.

(5) Окончателните договори по чл. 39, ал. 3, т. 10 се сключват след подписан предварителен договор от кмета на община Пещера.

Чл. 44. (1)/Изм. с Решение № 319/27.02.2013г. на ОбС- Пещера/ – Разпоредителните сделки с имоти и вещни права се извършват въз основа на пазарни оценки, определени по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС, освен ако в закон не е предвидено друго. Оценките се одобряват от Общинския съвет и не могат да бъдат по-ниски от данъчните. Общинският съвет може да определи и по-висока оценка, освен ако в закон е установено друго. Началните цени при провеждането на търговете и конкурсите не могат да бъдат по-ниски от определените от Общинския съвет.

(2) В случай че, след двукратно обявяване на търг или конкурс за разпореждане с общински имоти, същите се обябяват за непроведени, общинският съвет със свое решение може да намали цената до 50%, но тя да не бъде по-ниска от данъчната оценка.

(3) /Отменена с Решение № 319/27.02.2013г. на ОбС- Пещера/

(4) Разпореждането с имоти - общинска собственост, се извършва по пазарни цени, актуални и валидни към момента на взимане на решението за разпореждане.

(5) При разпореждане с имот, физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 2 %, изчислени върху продажната цена:

1.  на имота, предмет на продажба,/ съответно - на ограниченото вещно право, което се учредява;

2. на имота с по-висока пазарна оценка при замяна;

3. на реалния дял, който придобиват лицата при делба.

(6) Физическите и юридически лица, направили предложение за разпореждане с имот, частна общинска собственост, заплащат разноските, съгласно одобрена от Общински съвет – Пещера, тарифа, по изготвяне и актуализация на пазарните оценки от лицензирани експерти, възложени по реда на чл. 22, ал.3, от ЗОС.

Чл. 45. В общината се създава и поддържа публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост. В регистъра се вписват данни за имотите според акта за собственост, по видове разпоредителни сделки, както и:

1. пазарната и данъчната оценка на имотите или вещните права, оценката, определена от общинския съвет, и крайната цена на сделката;

2. начинът на разпореждане - чрез публичен търг, публично оповестен конкурс, решение на общинския съвет или заповед на кмета на общината;

3. насрещната страна по сделката;

4. други данни, определени с решение на общински съвет

.

Р а з д е л II

Разпореждане с общински нежилищни имоти чрез правни сделки

Продажба

Чл. 46. (1) Сделки по чл. 39, ал. 3 се извършват след решение на Общинския съвет, с изключение на случаите, когато съгласно действащото законодателство и настоящата наредба разпоредителната сделка се извършва след заповед на кмета на община Пещера.

(2) Продажбата на имоти – частна общинска собственост, се осъществява чрез:

1.публичен търг или публично оповестен конкурс;

2.с решение на Общинския съвет, без провеждане на търг или конкурс;

3.със заповед на кмета на общината, без провеждане на търг или конкурс.

Чл. 47. Продажба на имоти – частна общинска собственост, се извършва от кмета на общината, след решение на Общински съвет за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Редът за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се определя от настоящата наредба. Въз основа на резултатите от проведения търг, съответно публично оповестения конкурс кметът нa общината издава заповед и сключва договор за продажба.

Чл. 48. (1) Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, може да се извърши без търг или конкурс, по решение на Общински съвет, в следните случаи:

1. между общината и държавата или между общини;

2. когато лицата, на които може да се извърши продажба, са определени в закон.

(2) Въз основа на решението на Общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор за продажба.

Чл. 49. (1) /Изм. с Решение № 319/27.02.2013г. на ОбС-Пещера/ - Продажбата на земя – частна общинска собственост, по чл.35, ал.3 от ЗОС, на собственик на законно построена върху нея сграда се извършва след приемане на оценка от Общинския съвет от кмета на общината без търг или конкурс.

(2) Продажба по предходната алинея се извършва при следните условия:

1. наличие на урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на община Пeщера;

2. да е налице законно учредено право на строеж или същото да е признато – в случаите по § 6 от ПР на Закона за собствеността.

(3) Продажба не може да бъде извършена в случаите, когато:

1. сградата е построена в урегулиран поземлен имот с предназначение – комплексно застрояване;

2. при липса на законно учредено право на строеж или признато такова.

(4) Собствениците на жилища и други обекти в етажна собственост, притежаващи идеални части от правото на строеж върху общинска земя, могат да  придобият съответната идеална част от правото на собственост върху земята, при положение, че отговарят на условията по предходните алинеи.

(5) При наличие на възможност за допълнително застрояване на гаражи в големи УПИ или квартали с комплексно застрояване, право на строеж или продажба се осъществява на живеещите в УПИ без търг или конкурс.

(6) При наличие на градоустройствена възможност от имота, върху който е реализирано правото на строеж, да бъдат образувани два или повече урегулирани поземлени имота, кметът на общината може да откаже да извърши продажба на имота по реда на ал. 1.

(7) Заявленията на лицата по предходните алинеи за закупуване се подават до кмета на Община Пещера, като към тях се прилагат:

- договор за учреденото право на строеж или удостоверение за признато право на строеж в случаите по § 6 от преходните правила на Закона за собствеността;

- документ за собственост върху сграда или обект в сграда, или констативен акт от общинската администрация, че сградата е завършена в груб строеж;

-  удостоверение за наследници;

- скица от действащия план за регулация и застрояване;

- разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа;

- квитанция за платена такса за оценка;

- други документи, при необходимост.

(8) Молбите/ заявленията се доокомплектоват от дирекцията по общинска собственост към община Пeщера, като при необходимост, от лицата, отправили молбата/ заявлението, се изискват допълнително съответните непредставени при подаването на молбата/ заявлението документи. При непредставяне на изисканите документи в 14-дневен срок от съобщението за това, преписката по подадената молба/ заявление се прекратява.

(9) В 14-дневен срок от получаване на искането, длъжностните лица от администрацията изпращат служебно в дирекцията по общинска собственост на община Пещера, следните документи:

-становище на главния архитект за реализираното и предвиденото застрояване, както и параметрите;

- становище на главния архитект за законност на съществуващите сгради;

- становище на главния архитект относно възможността за поделяемост на имота;

- справка за наличие на реституционни претенции.

(10) Съответното звено от дирекцията по общинска собственост към община Пещера, отговарящо за комплектоването на преписките по разпореждане, служебно набира и другите, взависимост от конкретния случай, необходими документи, както и акт за общинска собственост, надлежно вписан в Службата по вписвания

(11) Продажбата се извършва от кмета на общината, който издава заповед и сключва договор.

(12) Цената на сделката се определя по пазарни цени.

Чл. 50. (1) /Изм. с Решение № 319/27.02.2013г. на ОбС - Пещера/ - Разпоредителни сделки на основание чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 и чл.17, ал.3 във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията се извършва след решение на Общинския съвет.

(2) Предварителният договор по ал. 1 се сключва въз основа на проект за изменение на плана за регулация, приет от общинския експертен съвет по устройство на територията.

(3) Когато с проекта за изменение на плана за регулация се засяга имот – публична общинска собственост, след влизане в сила на заповедта, Общинският съвет следва да обявяви имота/ частта от имота - публична общинска собственост, засегнат от изменението на плана, за частна общинска собственост.

(4) Предварителният и окончателният договор по чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 и чл. 17, ал. 3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията се сключват в писмена форма от кмета на общината на основание чл. 18 от Закона за собствеността и чл. 34, ал. 7 от Закона за общинската собственост. Окончателният договор подлежи в вписване от Служба по вписванията към Агенцията по вписвания по местонахождението на имота.

(5) Сделка по чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 и чл. 17, ал. 3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията може да се сключи по искане на собствениците или по предложение на кмета на общината. Оценката на имотите, предмет на сделката, се извършва по реда на чл.22 ал.3 и 4 от Закона за общинската собственост.

(6) Предварителният договор по ал. 2 съдържа цените на придаваемата и на придобиваната земя и се сключва въз основа на проект за изменение на действащия подробен устройствен план. В предварителния договор изрично се вписват условията по ал. 7, 8, 9. Цената по предварителния договор се заплаща в едномесечен срок от подписване на същия, като изменението на подробния устройствен план се одобрява след заплащане на всички дължими суми по предварителния договор.

(7) В случай че изменението на подробния устройствен план не влезе в сила шест месеца след сключването на предварителния договор, се извършва актуализация на оценката на придаваемата и на придобиваната земя, въз основа на която се сключва окончателният договор.

(8) В случай че експертният съвет по чл. 5, ал. 4 от Закона за устройство на територията установи, че проектът по ал. 6 не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до кмета на общината за изменение на предварителния договор.

(9) Окончателният договор се сключва в срок до три месеца след влизане в сила на заповедта за одобряване на проекта за изменение на подробния устройствен план. След изтичане на този срок общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен ред.

Прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти между Общината и други лица

Чл. 51. (1) Съсобственост върху недвижими имоти между Общината и други лица се прекратява чрез:

1. доброволна делба;

2. съдебна делба

3. продажба на частта на общината на съсобствениците;

4. откупуване от общината на частта на съсобствениците;

5. замяна

(2) При прекратяване на съсобствеността по ал. 1 се прилагат разпоредбите на Закона за собствеността и на ГПК.

(3) При прекратяване на съсобственост в случаите по ал. 1, в сделката следва да участват всички съсобственици, като искането за прекратяване на съсобственост следва да бъде направено или потвърдено от всички.

(4) Прекратяването на съсобственост върху имоти между общината и други лица, се извършва след решение на Общинския съвет.

(5) /Отменена с Решение № 319/27.02.2013г. на ОбС- Пещера/

(6) Алинея 5 се прилага само в случаите, когато предмет на сделката е земя, и община Пещера не притежава собственост или съсобственост в построена върху същата сграда.

Делба

Чл. 52. Доброволна делба общината може да осъществи, ако:

1. придобива в дял реална част от имота

2. предоставя на съсобствениците за изкупуване по пазарни цени своята идеална част от имота;

Чл. 53. (1) Съдебна делба се предприема при изчерпани възможности за прекратяване на съсобствеността, когато инициативата е започната от Общината и не може да приключи в обичайните срокове.

(2) При висящо съдебно дело за делба между общината и физически или юридически лица, когато предмет на делбата е неподеляем имот, и решението за допускане на делбата е влязло в сила, комисията по чл. 39, ал. 5 разглежда документите по съдебната преписка. Комисията изготвя доклад до кмета, който взема решение за внасяне на предложение в Общински съвет за участието на община Пещера във фазата по извършване на делбата. При вземане на положително решение Общински съвет възлага на комисията да определи цената, въз основа на която общината да придобие имота, като упълномощава кмета на общината или оправомощено от него лице да участва във фазата по извършване на делбата.

Замяна

Чл. 54. (1)/Изм. с Решение № 319/27.02.2013г. на ОбС - Пещера/ - Не може да се извършва замяна на имот – частна общинска собственост, на право на строеж върху имот-частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж с имот или право на строеж - собственост на физически лица или на юридически лица, освен в случаите, посочени в Закона за общинската собственост.

(2) Замяна на имот – частна общинска собственост, или на право на строеж върху имот – частна общинска собственост, с имот или с право на строеж – собственост на физически лица или на юридически лица, може да се извърши, когато:

1. е способ за прекратяване на съсобствеността на общината и на физически или юридически лица.

2. е единствен способ за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор;

3. /Отменена с Решение № 319/27.02.2013г. на ОбС - Пещера/.

4. е между общината и държавата;

5. това е предвидено в други случаи, определени в закон.

(3) В случаите по ал. 2 кметът на общината отправя писмено предложение за замяна до заинтересованите собственици или съсобственици на имоти. Предложение за замяна до кмета на общината могат да правят и заинтересованите собственици или съсобственици на имоти по ал. 2. В предложението се посочват предлаганите за замяна имоти или вещни права. При постигане на съгласие кметът на общината внася предложението за замяна в общинския съвет.

(4) За направените предложения за замяна се изготвя обявление за всеки имот, което се публикува на интернет страницата на общината. В обявлението се посочват данни за имотите или вещните права, предмет на предложението за замяна. Обявлението се поставя и на определените места в сградата на общината, кметството или населеното място по местонахождението на общинския имот.

(5) /Отменена с Решение № 319/27.02.2013г. на ОбС- Пещера/.

(6) Предложенията по ал. 3 не обвързват общинския съвет за извършване на замяна. Отказите на общинския съвет за извършване на замяна не подлежат на обжалване.

(7) Не се допускат замени:

1. когато имотите - собственост на трети лица, са обременени с ипотека или други тежести, отдадени са под наем или под аренда;

2. /Изм.с Решение № 319/27.02.2013г. на ОбС - Пещера/ – на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, срещу нежилищни имоти.

3. на общински имоти с имоти на лица, за които е установено, че без правно основание ползват общински имот, договорите за наем или за вещни права върху общински имоти са прекратени по тяхна вина или с които общината води съдебни имуществени спорове;

4. в други случаи, определени в закон

(8) Решенията за извършване на замяна се приемат от общинския съвет с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор за замяна.

(9) Замяна на общински жилища с жилищни имоти на физически лица в изпълнение на социални програми, приети от Общинския съвет, се извършва с решение на Общинския съвет, съобразно приети от Общинкия съвет критерии и одобрен от същия списък на правоимащи. Замяната се извършва по данъчната оценка на заменяните жилищни имоти. По този ред замяна може да бъде извършена само еднократно и само за един жилищен имот – собственост на физическо лице, с един общински жилищен имот.

Учредяване на ограничени вещни права – право на строеж, надстрояване и пристрояване

Чл. 55. (1) Право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, може да се учреди възмездно или безвъзмездно, безсрочно или за определен срок, и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.

(2) Възмездно право на строеж се учредява след решение на Общинския съвет от кмета на общината чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.

(3) /Отменена с Решение № 319/27.02.2013г. на ОбС - Пещера/.

Чл. 56. (1) Възмездно право на строеж може да се учреди без търг или конкурс, след решение на общински съвет:

1. на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас, по предложение на Българската агенция за инвестиции.

2. за изграждане или разширение на подземни и надземни обществени далекосъобщителни мрежи и съоръжения, по предложение на министъра на транспорта и съобщенията,  на обществените далекосъобщителни оператори.

3. за изграждането или разширението на площадкови енергийни обекти или на части от тях, по предложение на министъра на енергетиката и енергийните ресурси, на енергийните предприятия.

4.  на граждани с жилищни нужди, на жилищностроителни кооперации или сдружения, в които членуват само такива лица, по ред определен в наредбата по чл.45а, ал.1 от ЗОС- за строеж на жилищна сграда;

5.  на юридически лица на бюджетна издръжка;

6. на религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;

7. други лица, когато това е предвидено в закон.

(2) Решенията по ал.1 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(3) Въз основа на решението на Общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Чл. 57. (1) Безвъзмездно право на строеж може да се учреди без търг или конкурс, след решение на общински съвет на :

1.  юридически лица на бюджетна издръжка;

2.  религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;

3. други лица, предвидени в закон

(2) Решенията по ал. 1 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(3) Въз основа на решението на Общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Чл. 58. Безвъзмездно право на строеж може да се учреди без търг или конкурс и на лица, извън посочените в чл. 56 и 57, след решение на Общински съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници. Въз основа на решението на Общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Чл. 59. Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтичането на срока, за който то е учредено, общината придобива безвъзмездно собствеността на построения обект.

Чл. 60. (1) Право на надстрояване и пристрояване на сгради, частна общинска собственост, или на сгради, построени върху имот – частна общинска собственост, се учредява на трети лица, извън собственика на сградата/ собствениците на обекти в сградата, с решение на общински съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

(2) В случаите по ал. 1, когато сградите, построени върху общинския имот, са частна собственост, надстрояването и пристрояването се учредява при условията на чл. 183, ал. 2 и 3 от ЗУТ.

Чл. 61. /Отменен с Решение № 319/27.02.2013г. на ОбС- Пещера/

Чл. 62. Безвъзмездно право на надстрояване и пристрояване може да се учреди по реда и при условията на чл. 57, чл. 58 и чл. 59.

Чл. 63. /Отменен с Решение № 319/27.02.2013г. на ОбС - Пещера/

Чл. 64. (1) Кметът на община издава заповед за учредяване на право на строеж, надстрояване или пристрояване. След заплащане на дължимата цена, режийни разноски, данъци и такси се сключва договор за учредяване на право на строеж, надстрояване или пристрояване.

(2) В случаите, когато правото на строеж се учредява на трети лица извън съсобствениците на имота или само в полза на един или някои от съсобствениците, преди сключването на договор с община Пещера за учредяване право на строеж/ надстрояване или пристрояване, съобразно притежаваната от нея идеална част от имота, се представя договор за учредяване право на строеж/ надстрояване или пристрояване в нотариална форма с останалите собственици и третото лице/ съответно с останалите съсобственици.

Чл. 65. Кметът на общината дава в писмена форма със заповед съгласие по чл. 183, ал. 2 от ЗУТ за надстрояване или пристрояване на сгради етажна собственост, в които община Пещера притежава обекти в собственост.

Чл. 66. (1) В случаите, при които община Пещера е учредила право на строеж, пристрояване или надстрояване, и когато преди заверка от специализираните органи на кота "било" на строежа, са одобрени изменения в работните проекти, които водят до промяна в разгъната застроена площ на обекта  и  промяна в обема на учреденото право на строеж, за разликата в площта кмета издава заповед и сключва анекс към договора.

(2) В случаите, при които съобразно предвижданията на влязъл в сила ПУП е проведен конкурс за учредяване на право на строеж, като за същото е сключен предварителен договор, и когато след съгласуване/одобряване на идеен/ работен проект, се установи, че има увеличаване на квадратурата по предварителния договор, то окончателният договор за учредяване на право на строеж се сключва за квадратурата по идейния/ работния проект, като за разликата се заплаща допълнително съобразно достигнатата конкурсна цена, съответно съразмерно се увеличава квадратурата на обектите, които община Пещера следва да получи като цена на учредяваното право на строеж.

(3) Дирекцията по устройство на територията, която одобрява изменения в работните проекти в хипотезата на ал.1 и съгласува/одобрява идейни/работни проекти в хипотезата на ал. 2, служебно изпраща преписката в дирекцията по общинска собственост за предприемане на съответните действия.

Учредяване право на ползване и сервитутни права

Чл. 67. (1) Възмездно право на ползване върху имоти и вещи - частна общинска собственост се учредява след решение на Общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда и условията на тази наредба за срок до 10 години, освен ако специален закон не разпорежда по-дълъг срок..

(2) Възмездно право на ползване върху имоти и вещи - частна общинска собственост се учредява след решение на Общинския съвет от кмета на общината без търг или конкурс, в случаите, когато лицата, на които може да се учреди, са определени със закон.

(3) Безвъзмездно право на ползване върху имоти и вещи - частна общинска собственост може да се учреди от кмета на общината след решение на Общинския съвет, взето с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците.

(4) Безвъзмездно право на ползване върху имоти и вещи - частна общинска собственост може да се учреди от кмета на общината след решение на Общинския съвет, взето с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, когато лицата, на които може да се учреди, са определени със закон.

Чл. 68. (1) Кметът на община със заповед може да учредява право на преминаване през общински неурегулирани поземлени имоти по реда на чл. 192 от ЗУТ.

(2) Правото на преминаване по ал. 1 се учредява след становище на експертен съвет по устройство на територията и на оценителен протокол на комисията по чл. 210 от ЗУТ.

(3) Когато преминаването е през урегулиран поземлен имот, общинска собственост, операторите по ал. 1 представят одобрена план-схема по  чл. 108, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

(4) Когато преминаването е през неурегулиран поземлен имот, общинска собственост, операторите по ал. 1 представят одобрен парцеларен план по чл. 110, ал.1,т.5 от Закона за устройство на територията.

Чл. 69. (1) Кметът на община Пещера със заповед може да учредява право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлени имоти по реда на чл. 193 от ЗУТ.

(2) Правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по ал. 1 се учредява след становище на общинския експертен съвет по устройство на територията и на оценителен протокол на комисията по чл. 210 от ЗУТ.

Глава пета

ПРЕМАХВАНЕ НА СГРАДИ, ПОСТРОЙКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл. 70. (1) Общински сгради, постройки и съоръжения се премахват със заповед на кмета на общината при спазване изискванията на чл. 197, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

(2) Общински сгради, постройки и съоръжения, освидетелствани по реда на чл. 195 от Закона за устройство на територията, се премахват със заповед на оправомощено по реда на § 1, ал. 2 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройство на територията лице.

(3) Премахването на поставени върху общински имот временни преместваеми съоръжения се извършва със заповед на оправомощено по реда на § 1, ал. 2 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройство на територията лице, по реда на чл. 56-57а от ЗУТ, за сметка на лицето, което владее или държи без основание общинския имот.

Глава шеста

ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 71. (1) Изземването на общински имоти, които се владеят или държат без основание, не се използват по предназначение, или необходимостта от които е отпаднала, се извършва със заповед на кмета.

(2) Заповедта се издава въз основа на констативен акт за наличие на обстоятелствата по ал. 1, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на кмета.

(3) Заповедта се изпълнява в присъствие на лицето, което владее или държи общинския имот, или в негово отсъствие, когато е надлежно уведомено, като за изпълнителните действия се съставя протокол за изземване на общинския имот, опис на наличните вещи и състоянието на иззетия имот.

(4) Имуществото (вещите) по ал. 3 се съхранява в администрацията на отговорно пазене, за срока на което лицето дължи заплащане на обезщетение, включващо транспортни разходи и наем за съхраняване, определен съгласно тарифа, приета от Общинския съвет.

(5) Заповедта по ал. 1 се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията.

(6) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението й, освен ако съдът не разпореди друго.

(7) Лицата, от които са иззети имоти по ал.1, нямат правата по чл. 72 - 74 от Закона за собствеността.

Г л а в а седма

НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 72. Община Пещера удостоверява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за общинска собственост.

Чл. 73. (1) Дирекцията "ТСУ" уведомява дирекцията по общинска собственост за нови урегулирани поземлени имоти, образувани в резултат на приемане на подробни устройствени планове или изменение на съществуващи планове, с оглед съставяне на актове за общинска собственост, като към уведомленията се прилагат задължително скици на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, с необходимите показатели, както и заверено копие от влязлата в сила заповед.

(2) Търговските дружества с едноличен собственик на капитала общината, както и търговските дружества с участие на община Пещера в капитала им, придобили права или вещни права върху недвижими имоти, са длъжни в едномесечен срок от възникване на придобивното основание да уведомят дирекцията по общинска собственост, както и дирекцията по стопански дейности, като представят необходими документи, легитимиращи ги като собственици.

(3) Кметовете на кметства подпомагат дирекцията по общинска собственост при осъществяване на функциите и задачите й, чрез извършване на справки, предоставяне на документи и извършване на други действия

Чл. 74. Актове за общинска собственост се съставят за всички недвижими имоти - общинска собственост, с изключение на имотите, посочени в чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго.

Чл. 75. (1) Актът за общинска собственост се съставя в два екземпляра от длъжностно лице, определено от кмета на общината, по утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието образец. Актът се подписва от актосъставителя, съгласува се с юрисконсулт, и се утвърждава от кмета на община Пещера.

(2) В седемдневен срок от утвърждаване на акта за общинска собственост, същият се предоставя за вписване по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър в Служба по вписванията, към Агенция по вписванията към Министъра на правосъдието.

(3) В Служба по вписванията се представят двата оригинала на акта, ведно с три заверени копия.

(4) Вписаният оригинал на акта за общинска собственост се съхранява в община Пещера, дирекцията по общинска собственост, ведно с вписаното копие от акта.

(5) Препис от вписания акт се изпраща от съответното длъжностно лице, в седемдневен срок от вписването му на Службата по геодезия, картография и кадастър и на лицата, на които е предоставен имотът.

(6) В акта за общинска собственост се отбелязват действията по управление или разпореждане с имота, включително и предоставянето им на концесия, като промените се вписват съгласно чл. 75 от настоящата наредба.

Чл. 76. За всеки общински имот се съставя досие по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, към което се прилага копие от акта за собственост и документите, удостоверяващи възникването, изменението и прекратяването на правото на собственост на общината, предоставените права на трети лица, както и други данни, определени в наредбата по чл. 63, ал. 3 от ЗОС.

Чл.77. (1) Актът за общинска собственост за имот, прехвърлен безвъзмездно в собственост на общината от държавата, както и за имот, придобит в собственост на общината чрез покупко-продажба от държавата, се съставя след отписването му от актовите книги за държавна собственост по ред, определен от Министерския съвет.

(2) Актът за общинска собственост за имот - държавна собственост, преминал в собственост на общината по силата на закон, се съставя по реда на чл. 75, ал. 1. Препис от акта се изпраща на областния управител в 7-дневен срок от вписването му в службата по вписванията. Въз основа на вписания акт за общинска собственост областният управител отписва имота от актовите книги за държавна собственост.

(3) Когато при изменение в подробните устройствени планове се образуват нови урегулирани поземлени имоти - общинска собственост, за всеки новообразуван урегулиран поземлен имот се съставя нов акт за общинска собственост, в който се посочват номерът и датата на стария акт. Промяната се отбелязва и в стария акт и в съответния регистър.

(4) При промяна на характера на собствеността от публична в частна или обратно се съставя нов акт, като това обстоятелство се отбелязва в новия и в стария акт и в регистрите.

Чл. 78. Всяко ново вписване в актовете за общинска собственост се подписва от съответното длъжностно лице, съгласува се с юрисконсулт, и се утвърждава от органа, утвърдил акта. Върху акта за общинска собственост на имот, който е престанал да бъде собственост на общината, или за който е съставен нов акт, се отбелязва това обстоятелство и той се съхранява в звеното по общинска собственост.

Чл. 79. След съставянето на всеки акт за общинска собственост данните и обстоятелствата констатирани в него, се вписват в главен регистър за публичната общинска собственост и главен регистър за частната общинска собственост, по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието. Актовете за общинска собственост, главните регистри и досиетата на имотите се съхраняват безсрочно.

Чл. 80. (1) Недвижимите имоти – общинска собственост, неправилно актувани като такива, както и тези, основанието за актуването на които е отпаднало, се отписват със заповед на кмета на община Пещера.

(2) Отписването се извършва въз основа на писмено искане на собственика, подадено до дирекцията по общинска собственост, като към искането се прилагат доказателства за собственост.

(3) Споровете, касаещи собствеността върху имоти, се решават по съдебен ред.

Чл. 81. (1) Актовите книги за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях като подаде писмено искане до звеното по общинска собственост.

(2) В двуседмичен срок от подаване на искането по ал.1, звеното по общинска собственост изготвя исканата справка.

(3) Звеното по общинска собственост няма право да предоставя данни, представляващи "лични данни" по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Г л а в а осма

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.82. (1) По реда на тази глава от наредбата се провеждат публични търгове и публично оповестени конкурси за:

1. отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост по чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост;

2. отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост;

3. продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост;

4. учредяване право на строеж върху общинска земя;

5. учредяване право на надстрояване или пристрояване върху общински недвижими имоти;

6. учредяване право на ползване върху недвижим имот - частна общинска собственост;

7. продажба на движими вещи - частна общинска собственост;

8. продажба на общински жилища;

Чл.83. (1)Решение за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се взема от:

1. Общински съвет;

2. Кмета на общината – за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост и продажбата на движими вещи.

(2) Решение за провеждане на публично оповестен конкурс се взема в случаите, когато освен размера на цената съществуват специфични изисквания към предмета на сделката и сключването и изпълнението й са подчинени на определени условия.

Чл.84. (1) Решението по чл.83, ал.1 съдържа:

1. наименование и описание на имотите или вещите - предмет на търга или конкурса;

2. вида на процедурата- публичен търг или публично оповестен конкурс;

3. началната цена;

4. размер на депозита за участие;

5. специфични изисквания или условия.

Чл.85. (1) Подготовката и организацията на търговете и конкурсите се извършва от Дирекция ФСД, отдел ОС

(2) В случаите на сделки по разпореждане, кметът на общината възлага на лицензиран оценител на недвижими имоти изготвянето на оценка на общинското имущество - предмет на търга или конкурса. Оценката се одобрява от общинския съвет едновременно с вземане на решение за разпоредителната сделка.

(3) Когато Общинският съвет е завишил определената от оценителя на недвижими имоти оценка при нейното одобряване, при повторно провеждане на търга или конкурса поради неявяване на участници общинският съвет може да намали цената до определената от оценителя на недвижими имоти, но не по-малко от данъчната оценка за имота.

(4) В случай че, след двукратно обявяване на търг или конкурс за разпореждане с общински имоти, същите се обябяват за непроведени, общинският съвет със свое решение може да намали цената до 50%, но тя да не бъде по-ниска от данъчната оценка.

Чл.86. (1) Кметът на общината открива процедурата по провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс със заповед, която съдържа:

1. наименование и описание на имотите или вещите - предмет на търга или конкурса;

2. вида на процедурата – публичен търг /с явно или тайно наддаване/ или публично оповестен конкурс;

3. началната цена;

4. дата, място и час на провеждане на търга или конкурса;

5. вида, размера, начина на плащане и срока за внасяне на депозита за участие;

6. размер на таксата за получаване на документацията и начина на заплащането й;

7. време и начин за оглед на имотите и вещите;

8. място и срок за подаване на предложенията;

9. специфични условия, произтичащи от закона или от решения на общинския съвет;

10. други тръжни или конкурсни условия.

11. състав на комисията – нечетен брой членове, един от които задължително да е правоспособен юрист; двама общински съветници, определени от председателя на ОбС – гр. Пещера; главен архитект – за случаите при извършване на сделка за разпореждане с имот – общинска собственост

12. стъпка за наддаване - при търговете с явно наддаване;

13. възнаграждение на членовете на комисията

(2) Определеният депозит по ал.1 т.5 да бъде до 10% върху началната цена.

Чл.87. (1) Условията на търга или конкурса по отношение на имота, началната цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие се обявяват поне в един местен ежедневник, публикуват се на интернет-страницата на общината и при необходимост се разгласяват по друг подходящ начин най-малко 15 дни и не по-късно от 30 дни преди крайния срок за подаване заявленията за участие.

(2) Извлечение от заповедта на кмета на общината по чл.87,ал.1, с изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация и кметствата в 3-дневен срок от нейното издаване.

Чл.88.(1) Задължителни документи за участие в търга или конкурса са:

1. заявление за участие по образец;

2. документ за съдебна регистрация за юридическите лица, а за физическите лица – копие на документ за самоличност;

3. удостоверение за актуално правно състояние за юридическите лица;

4. нотариално заверено пълномощно за участие в търга или конкурса, когато се участва чрез пълномощник;

5. документ за закупени книжа;

6. документ за внесен депозит за участие в търга или конкурса;

7. декларации по образец;

8. предложение за цена при провеждане на търг с тайно наддаване или конкурс;

9. други документи според обявените условия на процедурата, посочени в документацията

10. /Отменена с влязло в сила рeшение № 193/19.04.2017г. по административно дело № 130/2017 по описа на Административен съд - Пазарджик, административно отделение Х състав./  

11. удостоверение от НАП по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на данъчни и осигурителни задълженич към държавата

(2) Изискванията по точки 2, 3 на предходната алинея не се прилагат за участници-физически лица, които нямат качествата на търговец.

(3) Когато в заявлението по образец участникът търговец е посочил ЕИК той може и да не представя документите по т.2 и т.3 на ал. (1)

(3) За чуждестранните участници съответните документи трябва да бъдат легализирани по установения ред.

(4) Документите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик, адресиран и маркиран, съгласно указанията в документацията за участие.

Чл.89. (1) В работата на комисията по провеждане на търга или конкурса с право на съвещателен глас могат да участват и външни експерти.

(2) Със заповедта за назначаване на комисията се определят нейният председател и членове, включително резервни членове и възнаграждението на членовете й.

Чл.90. (1) В състава и работата на комисията не могат да участват лица, които са:

1. заинтересовани от резултата на търга или конкурса;

2. "свързани лица" по смисъла на Търговския закон с участници в търга или конкурса или с членовете на техните управителни и контролни органи.

(2) Членовете на комисията и експертите подписват декларация за обстоятелствата по ал.1 и за не разгласяване на информация за кандидатите.

Чл.91. В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервни членове, търгът/конкурсът се отлага за същия час и място на следващия работен ден.

Чл.92. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

РАЗДЕЛ ІІ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Чл.93. (1) Заявление за участие в търг с тайно наддаване се подава от всеки участник или упълномощен от него представител в деловодството на общината, в запечатан непрозрачен плик в срока, посочен в тръжната документация.

(2) Върху плика се отбелязват името на участника и цялостно наименование на обекта на търга. Допълнения или изменения на подадените предложения не се допускат след представянето им.

(3) В заявлението по чл.88, т.8, поставено в отделен плик с надпис "Предложена цена" се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена /цифром и словом/, името на участника или името на упълномощеното лице. В плика се прилагат и всички останали изисквани документи, съгласно тръжната документация.

(4) При приемане на заявленията в деловодството на общината върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на подаване, за което на участника се издава документ.

Чл.94. (1) В деня и часа, определени за провеждането на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете на комисията и обявява откриването на търга.

(2) От момента на откриване на търга, участниците нямат право да разговарят по между си, да провеждат телефонни разговори, както и да разменят информация по между си по друг начин. При нарушение на изискванията по предходното изречение, по решение на комисията съответния участник може да бъде отстранен от по-нататъшно участие в търга.

(3) На всички действия на комисията могат да присъстват участниците, подали предложения за участие в него. Участниците в търга се легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за самоличност.

(4) Лицата, които представляват участниците, подали предложения се легитимират с документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно за представителство, в случаите на упълномощаване.

Чл.95. (1) След откриването на търга, комисията извършва регистрация на участниците по реда на завеждане на предложенията в деловодството на общината и проверява съдържанието и редовността на подадените предложения.

(2) Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

1. са подадени след определения срок;

2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

3. не съдържат документ за внесен депозит;

4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

5. не съдържат който и да е от документите, изискващи се по чл. 88, ал. 1 от настоящата наредбата.

(3) Не се допускат до участие в търга кандидати, които са неизправна страна по договор, сключен с общината.

(4) Председателят на комисията обявява допуснатите до участие в търга, както и тези, които не се допускат до участие поради наличие на някое от основанията по ал.2, като посочва конкретното основание.

Чл.96. (1) Когато тръжни документи са подадени от повече кандидати, а на търга се яви само един кандидат, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг кандидат, явилият се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от обявената начална тръжна цена.

(2) В случай, че има закупени тръжни книжа и има кандидат / кандидати със заявено участие чрез подаване на плик с тръжни документи до обявения краен срок, но в деня, часа и мястото, определени за провеждане на търга не се яви нито един кандидат, провеждането на търга се отлага с 2 (два) часа. Ако след изтичането им отново не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен.

(3) В случай, че има закупени тръжни книжа и има кандидати със заявено участие чрез подаване на плик с тръжни документи до обявения краен срок, но в деня, часа и мястото, определени за провеждане на търга се явят част от кандидатите, провеждането на търга се отлага с 2 (два) часа. След изтичането им, търгът се провежда с явилите се кандидати.

(4) В случаите, когато тръжни документи са подадени само от един кандидат, търгът се провежда и кандидата се счита за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от обявената начална тръжна цена.

Чл.97. В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат, търгът се провежда и участникът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от обявената начална тръжна цена.

Чл.98. Когато на търга с тайно наддаване не се явят кандидати, търгът се обявява за непроведен, за което се съставя протокол.

Чл.99. (1) Председателят на комисията оповестява редовността на предложението и размера на предлаганата цена от всеки участник.

(2) Предложенията за цената се заверяват с подис от членовете на комисията по търга и се подреждат, според размера на предложените суми.

(3) Комисията класира участниците според предложените суми. Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-високата цена, което се обявява пред всички участници и търгът се закрива.

(4) При предложена еднаква най-висока цена от участници, търгът продължава между тях с явно наддаване, което започва от тази цена при стъпка на наддаване от 5 % от началната цена за наддаване.

Чл.100. След закриване на търга комисията изготвя в срок от три работни дни протокол, в който описва действията си и резултатите от него. Протоколът се подписва от членовете й и се предоставя на кмета на общината.

Чл.101. (1) Въз основа на резултатите от търга, кметът на общината издава заповед, с която определя участника, класиран на първо място от комисията за спечелил търга, цената и условията на плащане. Със заповедта се обявяват и отстранените участници, както и мотивите за отстраняването им.

(2) Заповедта по ал.1 се издава в седемдневен срок от датата на получаване на протокола по чл.100 и се обявява на публично място в сградата на общинска администрация. За издадената заповед участниците в търга надлежно се уведомяват по реда на АПК.

(3) Заповедта по ал.1 може да се обжалва по реда на АПК.

(4) В срок от 3 /три/ работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на кмета, председателят на комисията освобождава депозитите на участниците, като задържа депозита на спечелилия търга, като гаранция за сключване на договора. В случай, че от участник в търга бъде подадена жалба срещу заповедта на кмета, неговият депозит също се задържа до окончателното приключване на производството по жалбата.

(5) Върху задържания депозит по предходната алинея не се начисляват лихви.

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Чл.102. (1) Предложение за участие в публичен търг с явно наддаване се подава от всеки участник или упълномощен от него представител в деловодството на общината в запечатан непрозрачен плик в срока, посочен в тръжната документация.

(2) Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта на търга. Допълнения или изменения на подадените заявления не се допускат след представянето им.

(3) Към заявлението за участие се представят и документите по чл. 88, ал. 1 от настоящата наредбата с изключение на предложението за цена.

Чл.103. (1) В деня и часа, определени за провеждане на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете и обявява откриването на търга.

(2) Участниците, подали заявления, се явяват на търга и се легитимират пред тръжната комисия чрез документ за самоличност.

(3) Лицата, които представляват участниците, подали предложения се легитимират с документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Чл.104. (1) След откриването на търга, тръжната комисия извършва регистрация на участниците по реда на завеждане на заявления в деловодството на общината и проверява съдържанието и редовността на подадените заявления.

(2) Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:

1. са подадени след определения срок;

2. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

3. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

4. не съдържат който и да е от документите, изискващи се по чл. 88, ал.1 от настоящата наредба.

(3) Не се допускат до участие в търга кандидати, които са неизправна страна по договор, сключен с общината, като същото се доказва с удостоверение, издадено от общината.

(4) Председателят на тръжната комисия обявява кандидатите, допуснатите до участие в търга, както и тези, които не се допускат, като посочва конкретното основание за недопускане.

(5) От момента на откриване на търга, участниците нямат право да разговарят по между си, да провеждат телефонни разговори, както и да разменят информация по между си по друг начин. При нарушение на изискванията по предходното изречение, по решение на комисията съответния участник може да бъде отстранен от по-нататъшно участие в търга.

Чл.105. (1) Когато тръжни документи са подадени от повече кандидати, а на търга се яви само един кандидат, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг кандидат, явилият се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от обявената начална тръжна цена.

(2) Когато до участие в търга е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил търга по предложена от него цена, която не може да бъде по-ниска от обявената начална тръжна цена.

(3)В случай, че има закупени тръжни книжа и има кандидат / кандидати със заявено участие чрез подаване на плик с тръжни документи до обявения краен срок, но в деня, часа и мястото, определени за провеждане на търга не се яви нито един кандидат, провеждането на търга се отлага с 2 (два) часа. Ако след изтичането им отново не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен.

(4) В случай, че има закупени тръжни книжа и има кандидати със заявено участие чрез подаване на плик с тръжни документи до обявения краен срок, но в деня, часа и мястото, определени за провеждане на търга се явят част от кандидатите, провеждането на търга се отлага с 2 (два) часа. След изтичането им, търгът се провежда с явилите се кандидати.

(5) Когато не са подадени тръжни документи, търгът се обявява за непроведен, за което се съставя протокол.

Чл.106. (1) Преди да започне наддаването, председателят на тръжната комисия поканва последователно по реда на подаване на предложенията всички допуснати участници в търга да потвърдят устно началната тръжна цена.

(2) В случай, че някой от участниците откаже да потвърди началната тръжна цена, той не се допуска до по-нататъшно участие в търга, а внесеният от него депозит се задържа.

Чл.107. (1) Наддаването започва с обявяване от председателя на комисията на стъпката за наддаване, която се определя на 5 (пет) %.

(2) Участниците обявяват последователни суми, всяка от които е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване. Последователността, в която участниците обявяват предложенията си за цена, се определя по реда на подаване на предложенията в деловодството на общината.

(3) В случай, че участниците в търга потвърдят началната тръжна цена, но никой от тях не обяви следващата по размер цена, търгът се закрива и внесените от тях депозити за участие в търга остават в полза на Общината.

(4) В случай, че участник в търга откаже да обяви цена, която е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване, председателят поканва следващия по ред участник да обяви същата цена. Участникът, пропуснал дадената цена се счита за прекратил участието, което се отбелязва в протокола от търга.

(5) В случай, че никой от участниците в търга не обяви цена, която е по-висока с една стъпка на наддаване от последната достигната цена, председателят обявява три пъти нейния размер, като преди третото обявяване прави предупреждение, че е последна, и ако няма друго предложение, обявява приключването на наддаването.

(6) След приключване на наддаването председателят на тръжната комисия обявява участника предложил най-висока цена за спечелил търга и закрива търга.

Чл.108. След закриване на търга комисията изготвя в срок от три работни дни протокол за резултатите от него. Протоколът се подписва от членовете й и се предоставя на кмета на общината.

Чл.109. (1) Въз основа на резултатите от търга, кметът на общината издава заповед, с която определя лицето, спечелило търга, цената и условията на плащане. Със заповедта се обявяват и отстранените участници и мотивите за тяхното отстраняване.

(2) Заповедта по ал.1 се издава в седемдневен срок от датата на получаване на протокола по чл.108 и се обявява на публично място в сградата на общинска администрация. Уведомяване на участниците се извършва по реда на АПК.

(3) Заповедта по ал.1 може да се обжалва от останалите участници по реда на АПК

(4) В срок от 3 /три/ работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на кмета, председателят на комисията освобождава депозитите на участниците, като задържа депозита на спечелилия търга, като гаранция за сключване договора. В случай, че от участник в търга бъде подадена жалба срещу заповедта на кмета, неговият депозит също се задържа до окончателното приключване на производството по жалбата.

(5) Върху задържания депозит по предходната алинея не се начисляват лихви.

Провеждане на публично оповестен конкурс

Чл.110. (1) Заявленията /офертите/ за участие в конкурса се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация и се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината.

(2) Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта на търга. Допълнения или изменения на подадените заявления /оферти/ не се допускат след представянето им.

(3) Когато в срока за депозиране не постъпи заявления /оферта/, конкурсът се обявява за непроведен, за което се съставя протокол.

Чл.111. (1) Постъпилите заявления /оферти/ се отварят най-късно на следващия работен ден след изтичането на срока за подаването им в присъствието на представители на подалите документи за участие в конкурсната процедура.

(2) Кандидатите за участие в конкурса се легитимират пред конкурсната комисия чрез представяне на документ за самоличност.

(3) Лицата, които представляват участниците подали заявления, се легитимират чрез документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно за представителство, в случай на упълномощаване.

Чл.112. Председателят на конкурсната комисия при отварянето на всеки плик проверява дали са спазени условията за участие в конкурса, обявява допуснатите кандидати и тези, които не се допускат, поради неспазване на някое от условията за участие, като посочва конкретното основание за недопускане.

Чл.113. (1) Не се допускат до участие в конкурса кандидати, заявленията /офертите/ на които:

1. са подадени след определения срок;

2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

3. не съдържат документ за внесен депозит;

4. не съдържат документ за закупена конкурсна документация;

5. не съдържат който и да е от задължителните документи, изискващи се по чл. 88, ал. 1 от наредбата.

6. не съдържат потвърждение, че приемат специфичните условия, определени в конкурсната документация;

7. не съдържат удостоверение от общината за липса на задължения;

(2) Не се допускат до участие в конкурса кандидати, които са неизправна страна по договор, сключен с общината.

Чл.114. (1) В срок от 3 /три/ работни дни след разглеждане на офертите конкурсната комисия извършва оценка и класиране в съответствие с критериите, посочени в конкурсната документация, изготвя и представя протокол на кмета на общината, в който посочва класираните участници и предложение за определяне за спечелил конкурса участник. Конкурсната комисия уведомява надлежно по реда на АПК допуснатите до участие в конкурса участници за резултатите от конкурса.

(2) Оценката и класирането на офертите се извършва по критерии, определени в конкурсната документация.

Чл.115. (1) Въз основа на резултатите от конкурса, кметът на общината издава заповед, с която определя участникът, спечелил конкурса, цената и условията на плащане.

(2) Заповедта по ал.1 се издава в седемдневен срок от датата на получаване на протокола по чл.114 и се обявява на публично място в сградата на общинска администрация, достъпно за всички заинтересовани лица, като участниците в конкурса се уведомяват надлежно по реда на АПК.

(3) Заповедта по ал.1 може да се обжалва от останалите участници по реда на АПК.

(4) В срок от 3 /три/ работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на кмета, председателят на комисията освобождава депозитите на участниците, като задържа депозита на спечелилия конкурса, като гаранция за сключване на договор. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу заповедта на кмета, неговият депозит също се задържа до окончателното приключване на производството по жалбата.

(5) Върху задържания депозит по предходната алинея не се начисляват лихви.

Чл.116. (1) Когато конкурсни документи са подадени от повече кандидати, а на конкурса се яви само един кандидат, конкурсът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг кандидат, явилият се обявява за спечелил конкурса по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от обявената начална конкурсна цена.

(2) Когато до участие в конкурса е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил конкурса по предложена от него цена, която не може да бъде по-ниска от обявената начална конкурсна цена.

(3)В случай, че има закупени конкурсни книжа и има кандидат / кандидати със заявено участие чрез подаване на плик с конкурсни документи до обявения краен срок, но в деня, часа и мястото, определени за провеждане на конкурса не се яви нито един кандидат, провеждането на конкурса се отлага с 2 (два) часа. Ако след изтичането им отново не се яви кандидат конкурса се обявява за непроведен.

(4) В случай, че има закупени конкурсни книжа и има кандидати със заявено участие чрез подаване на плик с конкурсни документи до обявения краен срок, но в деня, часа и мястото, определени за провеждане на конкурса се явят част от кандидатите, провеждането на конкурса се отлага с 2 (два) часа. След изтичането им, конкурсът се провежда с явилите се кандидати.

(5) Когато не са подадени конкурсни документи, конкурсът се обявява за непроведен, за което се съставя протокол.

РАЗДЕЛ ІІІ

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл.117. (1) След влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга или конкурса, той се поканва писмено да извърши в седемдневен срок дължимите плащания по сделката, с изключение на случаите при провеждането на търг / конкурс за отдаване под наем на общинско имущество. В тези случай плащането на първата месечна наемна вноска се извършва в 7-дневен срок от сключване на договора за отдаване под наем.

(2)Допуска се прихващане на плащането с внесения от лицето депозит.

(3) Ако лицето, спечелило търга или конкурса не извърши в срок действията, посочени в ал.1 се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай Кметът на Общината кани за сключване на договор класирания на второ място участник, в случай че, предложената от него цена е не по-ниска с повече от 30% от предложената цена от класирания на първо място участник при публично оповестен конкурс / търг.

(4) При невъзможност да се сключи договор, кметът на общината организира нов търг или конкурс.

(5) Ако след провеждане на повторен търг не се постигне сключване на договор, общинският съвет може да намали цената до 50% от начално приетата, но намалената цена да не е по-ниска от данъчната оценка на имота.

Чл.118. (1) Въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на спечелилия търга или конкурса участник и документи, надлежно отразяващи изпълнението на дължимите престации, кметът на общината в седемдневен срок от извършването им сключва договор с лицето, спечелило търга или конкурса.

(2) Когато лицето, спечелило търга или конкурса, е внесло дължимите суми, но не се яви в срока по ал.1, да сключи договор с кмета на общината, се счита че участникът се е отказал от сключването на договора, като депозитът за участие остава в полза на общината и внесените от него суми по сделката се възстановяват.

(3) Собствеността или друго ограничено вещно право върху обекта - предмет на търга или конкурса се прехвърля от датата на сключване на договора. Това обстоятелство се отбелязва в сключения договор.

(4) Вписване на договора, в случай, че такова се изисква, се извършва от лицето спечелило търга или конкурса за негова сметка. Екземпляр от вписания договор се предоставя в дирекция ФСД, отдел "ОС" за извършване на необходимите записи по актовите книги или деактуване на имота.

ГЛАВА Девета

ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Чл.119. (1) Изземването на общински имоти, които се владеят или държат без основание, не се използват по предназначение, или необходимостта от които е отпаднала, се извършва със заповед на кмета на общината.

(2) Заповедта се издава въз основа на констативен акт, съставен от длъжностни лица на Общината. В акта трябва да бъдат посочени данни за: акта за общинска собственост, физическото или юридическото лице, което владее или държи имота, основанието за това. Заповедта се връчва по реда на ГПК.

(3) Заповедта се изпълнява в присъствие на лицето, което владее или държи общинския имот без основание или в негово отсъствие, когато е надлежно уведомено, като за изпълнителните действия се съставя протокол за изземване на общинския имот, опис на наличните вещи и състоянието на иззетия имот.

(4) При необходимост заповедта се изпълнява със съдействието на органите на полицията.

(5) Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението й, освен ако съдът не разпореди друго.

Чл.120. Кметът на общината или определено от него длъжностно лице, съобразно със спецификата на териториите в съответните населени места, съгласувано със съответните кметове и с органите на полицията, определя:

1. улиците и пътищата, по които се въвеждат ограничения или забрани за движение на превозни средства, строителни и селскостопански машини;

2. постоянните или временните места и режими за паркиране на превозните средства;

3. временните места за панаири, традиционни сборове, масови и атракционни и спортни прояви.

ГЛАВА Десета

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 121. Лицата, които повреждат общински имоти, когато деянието не съставлява престъпление по Наказателния кодекс на Република България, се наказват по тази наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените вреди.

Чл. 122. Наемател на общински имот, който наруши забраната за неговото пренаемане, се наказва с глоба от 200 до 1 000 лева.

Чл. 123. Който без законно основание завземе общински имот, се наказва с глоба от 500 до 1 500 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 124. Който не изпълни заповед или решение в едномесечен срок от влизането им в сила за освобождаване на общински имот, се наказва с глоба от 100 до 1 000 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 125. За други нарушения на тази наредба се налага административно наказание - глоба до 1 500 лева, освен ако със закон не е предвидено друго.

Чл. 126. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на общината.

Чл. 127. За актове, съставени от длъжностни лица на общинската администрация, наказателните постановления се издават от кмета на общината.

Чл. 128. Административнонаказателното производство за нарушенията се извършва по реда на ЗАНН.

Чл. 129. За нарушения на тази наредба, извършени от ЕТ и ЮЛ се налага имуществена санкция до 5 000 лв.

Глава единадесета

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Жилищен имот" е жилище /самостоятелна жилищна сграда, етаж или част от етаж/, жилищностроителен парцел, право на строеж или право на надстрояване и пристрояване за жилище, както и вещно право на ползване на жилище или имот, определен за жилищно строителство.

2. "Семейство" са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.

3. "Домакинство" са съпрузите, ненавършили пълнолетие низходящи, възходящите и пълнолетните низходящи, които живеят с наемателя, както и братята и сестрите, които не са встъпили в брак.

4. "Общински поземлен имот" са всички земеделски земи, общинска собственост, извън строителните граници на населените места.

5. "Малоимотно" е лице, което притежава или му се възстановява право на собственост върху по-малко от 5 декара земеделска земя в страната.

6. "Безимотно" е лице, което не притежава земеделска земя в страната.

7. "Длъжностно лице" по смисъла на тази наредба е служител на община Пещера, на когото са възложени определени функции по длъжностна характеристика.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2. Разпоредбите на тази наредба се прилагат, доколкото не противоречат на нормативен акт с по-висока юридическа сила.

§3. Започнатите процедури се завършват по досегашния ред.

§4. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост и отменя Наредбата, приета с решение № 199/31.10.2008 г. изменена и допълнена с решение № №429/27.11.2009 г., №430/27.11.2009 г., №448/29.12.2009 г. и №582/30.08.2010 г.

§5. Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на общината.

§6. Настоящата Наредба е приета с Решение № 673 от Общински съвет – Пещера, взето на 28.02.2011 г. по Протокол № 63 и влиза в сила от датата на приемането й.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216