Четвъртък, 23 Мар 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 10 Юни 2011г. 11:21ч.

О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А О Б Я В Я ВА

1.Открива провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ /шест римско/ – ОбНС – 1708 /хиляда седемстотин и осем/, кв. 115 /сто и петнадесет/ по ПУП на гр. Пещера с площ 423,50 кв. м. /четиристотин двадесет и три цяло и петдесет стотни/, ведно с построената в него масивна двуетажна сграда със застроена площ от 136, 50 кв. м. /сто тридесет и шест цяло и петдесет стотни/, РЗП от 409,50 кв. м. /четиристотин и девет цяло и петдесет стотни/, състояща се от избен етаж и два редовни етажа, с административен адрес: гр. Пещера, ул. "Георги Зафиров" № 1, при граници и съседи на имота: север – улиса с ос. т. 444 – 517; изток – улица с ос. т. 517-516; юг – УПИ–ІV-Битов комбинат и търговия; запад – УПИ-ІІІ-1709. Имотът е актуван с АОС № 68 / 14.08.2007 г., вписан в Службата по вписвания към РС – гр. Пещера с Вх. рег. № 1471 от 20.08.2007 г., акт № 14, том VІ, дело № 1139 / 2007 г., партида стр. 4.

2. Начална тръжна цена от 210 000 лв. (двеста и десет хиляди лева), без включен ДДС, платима в левове.

3. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 05.07.2011 г. от 14.00 часа в стая № 5 на Общинска администрация - гр. Пещера ( І-ви етаж ).

4. Оглед на имота може да се извършва до изтичане на срока за подаване на тръжните документи, след предварително заявяване в стая № 17 от 10.00 до 12.00 часа и след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

5. Тръжната документация може да се закупи до 17.00 ч. на 27.06.2011 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на партерния етаж на сградата на Общинска администрация - гр. Пещера, срещу заплатена сума от 100 лева.

6. Депозит за участие в публичния търг с явно наддаване в размер на 21 000 лв. се внася в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж или по сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в "Общинска банка" АД, офис гр. Пещера до 17.00 часа на 04.07.2011 г.

7. Документите за участие в търга ще се приемат до 17.00 часа на 04.07.2011 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.

8. Задължителни документи за участие в търга са:

8.1. Заявление за участие по образец;

8.2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица, а за физическите лица – копие на документ за самоличност.

8.3. Документ за внесен депозит за участие в публичния търг с явно наддаване;

8.4. Документ за закупени тръжни книжа;

8.5. Декларации по образец:

- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица

- декларация, че участникът няма просрочени, непогасени задължения към Община Пещера.

8.6. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 6 месеца преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване, или единен идентификационен код (ЕИК).

8.7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, със срок на издаване 30 дни преди датата на търга.

8.8. Удостоверение от отдел ''Местни приходи'' към Община Пещера за липса на задължения;

8.9 Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.

Изискванията по точка 8.2 и 8.6 не се прилагат за лица, които не са регистрирани като търговци. Когато участникът търговец е посочил ЕИК, той може и да не представя документите по точка 8.2 и 8.6.

9. Стъпка за наддаване – 10 500 лв

10. Спечелилият публичния търг с явно наддаване трябва да извърши заплащане на достигнатата тръжна цена в седем дневен срок от влизане в сила на заповедта на Кмета на Общината – Стелиян Иванов Варсанов, с която се обявява спечелилият търга.

11. Договор за продажба със спечелилия участник ще се сключи в седем дневен срок от заплащането на достигнатата тръжна цена.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069