Четвъртък, 23 Мар 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед № 785/07.06.2011г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 13 Юни 2011г. 10:32ч.

З  А  П  О  В  Е  Д 

№ 785
Гр. Пещера, 07.06.2011 год.

С оглед осигуряване спокойствието и почивката на летовище “ Свети Константин” през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата на чл.43, т.3 от Наредбата за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места и на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

З А П О В Я Д В А М :

ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за строителство през периода 15 юли до 30 август.
При констатиране на нарушения

да се образуват административнонаказателни преписки срещу виновните лица за налагане на предвидените в цитираната наредба санкции.
За ефективно изпълнение на настоящата заповед, за предотвратяване и преустановяване на нарушения длъжностното лице на “ДАГА ПОЛИС” АД – Борислав Воденичаров да поддържа непосредствен контакт със Секретаря на Общината – Красимира Стоименова, с инж. Васил Миленков- Директор на дирекция “Териториално и селищно устройство”, с Атанас Пискюлев – главен специалист “Незаконно строителство, регистър и архив”.
С оглед на посочената забрана и предвидената административнонаказателна отговорност, настоящата заповед да се съобщи чрез радио “Пещера”, вестник “Родопска искра”.Да се обяви на информационното табло на Общинска администрация и се публикува на интернет страницата на Общината.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Красимира Стоименова – Секретар на Общината
Копие от настоящата заповед да се връчи на  горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.

КМЕТ:/п/
СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069