Четвъртък, 23 Мар 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 14 Юни 2011г. 14:32ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

1. Открива провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот пл. №020148 в местността «Голяма страна», землище на гр. Пещера, начин на

трайно ползване – електропровод, ведно с построената в него масивна едноетажна сграда - трафопост със застроена площ 16.00 кв.м, въведен в експлоатация 1963г.
2. Начална тръжна цена от  9 900 лв. (девет хиляди и деветстотин лева).
 3. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 07.07.2011 г. от 14.00 часа в  стая № 5  на Общинска администрация -  гр. Пещера ( І-ви етаж ).
 4. Оглед на имота може да се извършва до изтичане на срока за подаване на тръжните документи, след предварително заявяване в стая  № 17 от 10.00 до 12.00 часа и след представяне на документ за закупени тръжни книжа.
 5. Тръжната документация може да се закупи до 17.00 ч. на 28.06.2011 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на партерния етаж на сградата на Общинска администрация - гр. Пещера, срещу заплатена сума от 100 лева.
 6. Депозит за участие в публичния търг с явно наддаване в размер на 990 лв. се внася в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж или по сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера до 17.00 часа на 06.07.2011 г.
  7. Документите за участие в търга ще се приемат до 17.00 часа на 06.07.2011 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.
  8. Задължителни документи за участие в търга са:
  8.1. Заявление за участие по образец;
  8.2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица, а за физическите лица – копие на документ за самоличност.
   8.3. Документ за внесен депозит за участие в публичния търг с явно наддаване;
  8.4. Документ за закупени тръжни книжа;
  8.5. Декларации по образец:
          - декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица
          - декларация, че участникът няма просрочени, непогасени задължения към Община Пещера.
 8.6. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 6 месеца преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване, или единен идентификационен код (ЕИК).
            8.7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, със срок на издаване 30 дни преди датата на търга.
 8.8. Удостоверение от отдел ‘‘Местни приходи’’ към Община Пещера за липса на задължения;
 8.9 Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.
 Изискванията по точка 8.2 и 8.6 не се прилагат за лица, които не са регистрирани като търговци. Когато участникът търговец е посочил ЕИК, той може и да не представя документите по точка 8.2 и 8.6.
 9. Стъпка за наддаване – 495  лв
            10.Спечелилият публичния търг с явно наддаване трябва да извърши заплащане на достигнатата тръжна цена в седем дневен срок от влизане в сила на заповедта на Кмета на Общината – Стелиян Иванов Варсанов, с която се обявява спечелилият търга.
 11. Договор за продажба със спечелилия участник ще се сключи в седем дневен срок от заплащането на достигнатата тръжна цена.      

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069