Петък, 24 Мар 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление за провеждане на конкурс Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 17 Юни 2011г. 11:23ч.

 

На основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда  и  Заповед № 802/15.06.2011г. на Кмета на Община Пещера
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – “ДИРЕКТОР НА  ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА – ОДЗ”ИЗГРЕВ”към Община Пещера
І. Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността
Длъжност: ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА – ОДЗ”ИЗГРЕВ”  към Община Пещера се заема по трудово правоотношение.
1.1 Минимални изисквания
- Степен на образование - висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен –” бакалавър” или “магистър”
-  да имат придобита професионална квалификация “учител” в детска градина по специалност от професионално направление – педагогика, с присъдена професионална квалификация “педагог” и/или “детски учител”, “детски и начален учител”
1.2 Специфични изисквания
- да е бългаски гражданин
- да е дееспособно лице
- да отговарят на изискванията на чл. 40, ал.4 от Закона за народната просвета - да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишавани от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и откронения, които застрашават живото или здравето на децата
- да не им е налагано дисциплинарно наказание «уволнение» по чл. 188, т.3 от Кодекса на труда и трудовото им правоотношение да не е прекратявано на основание чл. 330, ал.2, т.6 от Кодекса на труда или на основание чл.328, ал. 1, т.5 от Кодекса на труда  в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението е отменено Като незаконно по надлежния ред.
- да имат не по-малко от три години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 19, ал.1 и ал.2 от Наредбатаза пенсиите и осигурителния стаж.
1.3 Допълнителни изисквания
Ползването на чужд език и компютърна грамотност са предимство
ІІ.  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Директорът на детска градина планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието и възпитанието на децата и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина.
ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:
Конкурса за заемане на длъжността «директор» на детска градина се провежда в три етапа:
- 1 - ви етап: Допускане по документи
- 2 - ри етап:  Представяне на Програма за развитие на детската градина за три години.
- 3 – ти етап: интервю
Етапи 2 и 3 се провеждат в един ден в сградата на Общинска администрация – Пещера.
ІV. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят  следните документи:
1.     Заявление до Кмета на Община Пещера за участие в конкурса/свободна форма/.
2.     Професионална автобиография.
3.    Копия от документи за завършена степен и специалност на висшето образование, документ за придобита професионална квалификация «учител» в детска градина или за педагогическа правоспособност, чл.3, ал.1 от Инструкция №2 на МОН
4.     Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит трудова книжка или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина
5. Карта за предварителен медицински преглед/когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудово /служебно правоотношение на кандидата/
6. Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психиатрично заболяване/
7. Свидетелство за съдимост/когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудово /служебно правоотношение на кандидата/
8. Копие от документ за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива
9. Разработена Програма за развитие на детската година за три години
При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.
Копията от представяните документи да са ясни и четливи.
Копията на докуметните, удостоверяващи трудов стаж и/или осигурителн стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
V. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документи за участие в конкурса се представят в 30 - дневен срок от публикуване на  обявлението чрез централния или местен печат, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в ОЦУИГ, на Общинска администрация – Пещера, ул. “Дойранска епопея”№17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера.
За връзка: тел: 0350/6-22-03 вътр. 113 – Дирекция “АПИО” – Ел. Здравкова

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069