Четвъртък, 23 Мар 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

69 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 24 Юни 2011г. 08:13ч.
На  30.06. 2011 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе  ШЕСТДЕСЕТ  И ДЕВЕТО заседание  на Общински съвет,  с проект за
ДНЕВЕН РЕД :
1. Приемане на отчет за проведените обществени поръчки и реализирани продажби в Община Пещера за периода април-юни 2011г.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
2. Информация за ученическото здравеопазване в общинските учебни заведения за учебната 2010/2011г.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
3. Отчет за изпълнение на дейностите свързани с ограничаването на специфичните миризми изпускани от площадката на „Биовет”АД.
ДОКЛАДВА: Представител на „Биовет”АД
4. Текущи.
4.1. Увеличаване капацитета на Домашен социален патронаж – Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
4.2. Приемане на изменения и допълнения на Наредата за управление и разпореждане с общински жилищен фонд на Община Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
4.3. Приемане на изменения и допълнения на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
4.4. Отмяна на Решение № 707/29.04.2011г. на Общински съвет – Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
4.5. Предложение по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС за продажба частта на Община Пещера от съсобствен имот, представляващ УПИ ІV – търговия и услуги, кв.142 по ПУП на гр.Пещера, в който делът на общината е 1505/21000 идеални части.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
4.6. Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Алекс Северинов Клашнов.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
4.7. Допускане изготвяне на проект за частично изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за поземлени имоти/ПИ/ с пл.№ 3055,3056 и 3391 кв.221 по ПУП на град Пещера „Разширение Север – Копривец” и промяна трасето на предвидена улица с о.т. 977-978-979-980-981/нереализирана/ в съответствие с представената скица – проект.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
4.8. Разрешаване одобряване на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ, с който за част от УПИ ІІІ – Жилищно строителство в кв. 124 по плана на град Пещера/частна общинска собственост/ се обособява нов УПИ-Х-1947, вътрешно-квартална обслужваща улица с о.т. 592а – 591а-591в.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
4.9. Допускане изработване на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ, с който отпада предвиждането на действащия регулационен план на град Пещера за кв.36 в обхват улица с о.т. 347-348-356/площад”Пиринчиев”- кръстовището между улица д-р „Петър Цикалов”/ и обособяване на нов УПИ ХLI-759, в кв.36 по плана на град Пещера за имот с пл.№759.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
4.10. Приемане на Становище за опрощаване на дължими държавни вземания на г-жа Стефка Иванова Чолакова.
ДОКЛАДВА: Председателят на ОбС-Пещера
4.11. Изменение и допълнение на Решение № 619/26.11.2010г.
ДОКЛАДВА: Стоян Радин –общински съветник
5.    Питания.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069