Сряда, 01 Дек 2021
РЕШЕНИЕ № 736 Печат Е-поща

 

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.06. 2011 г., Протокол № 69,

 

  ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера

 

  Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

   1. Приема изменения и допълнения на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера, както следва:

В чл.4, ал.4- се добавя ново изречение – "при провеждане на търгове и конкурси за имоти, намиращи се в кметствата, в тръжната/конкурсната комисия участват и служители, посочени от кмета на съответното кметство".

В чл.4, ал.6 – т.5 става – "Обекти, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти; добавя се нова т.6 със следното съдържание – "Обекти по т.5 от първостепенно значение за общината, предишната т.5 със съдържание "други данни, определени от общинския съвет", става т.7.

В чл.12, ал.1 – "5 години" се заменя с "10 години".

В чл.14, ал.1, т.2 – отпада изразът – "еднолични търговци и физически лица".

В чл.24, ал.3 – след текста "въз основа на констативния протокол" отпада изразът "се предприемат действия за разваляне на договора по реда на ЗЗД" и се добавя нов текст "да не се издават строителни книжа".

В чл.39, ал.3, т.5 – отпада изразът "апорт на собственост и/или ограничени права" и същият се замества от "непарични вноски".

В чл.51, ал.1, т.5 – отпада "замяна ".

В чл.54, ал.2 –отпадат т.1 и т.3; в ал.7, т.2 отпада изразът "освен в случаите по ал.2, т.2".

В чл.55, ал.3 –се добавя ново изречение – "В този случай конкурсните условия се утвърждават от общинския съвет".

В чл.66, ал.1 – отпада текстът "и сключва анекс към договора".

В чл.77, ал.1 – след израза "покупко-продажба от държавата", се добавя текст "или чрез замяна между общината и държавата".

В чл.81 –се добавя нова ал.4 със следното съдържание "За издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за общинска собственост, за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността и на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - общинска собственост, се заплащат такси в размери, определени от общинския съвет".

В чл.107, ал.1 – изразът "която се определя на 5%" се заменя с "която е кръгла сума, завършваща на 5 или 0, до 5% от началната тръжна цена".

   2. Упълномощава Кмета на Общината да оповести промените в нормативния акт по изискуемите начини.

    3. Измененията и допълненията влизат в сила от деня на приемането им.

 

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 18

- Гласували: 18

- ЗА – 18

- ПРОТИВ – няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Хр.Стайкова/                                                    /Д-р Цв.Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069