Сряда, 01 Дек 2021
РЕШЕНИЕ № 738 Печат Е-поща

 

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.06. 2011 г., Протокол № 69,

 

   ОТНОСНО: Предложение по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС за продажба частта на Община Пещера от съсобствен имот, представляващ УПИ ІV – търговия и услуги, кв.142 по ПУП на гр.Пещера, в който делът на общината е 1505/21000 идеални части.

 

  Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

 

   1. Да се актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Пещера през 2011 година, като в раздел ІV. Описание на имотите за прекратяване на съсобственост се запише: Продажба на 1505/21000 идеални части УПИ ІV – търговия и услуги, кв.142 по ПУП на гр.Пещера - АОС №213/06.06.2011 година.

   2. Да се прекрати съсобствеността върху УПИ ІV – търговия и услуги, кв.142 по ПУП на гр.Пещера, чрез продажба на частта на общината, представляваща 1505/21000 идеални части от имота, целият с площ от 210 кв.м. на съсобственика ТК "Виктория" ООД - Пещера, ЕИК 030420686.

   3. Приема пазарна цена за сделката от 1500 лв. без ДДС.

  4. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед с включени административни разходи, ДДС и местен данък и сключи договор по реда на ЗОС и НРПУРОИ.

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 18

- Гласували: 17

- ЗА – 17

- ПРОТИВ – няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

СЕКРЕТАР:                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Хр.Стайкова/                                                                    /Д-р Цв.Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069