Сряда, 08 Дек 2021
РЕШЕНИЕ № 741 Печат Е-поща

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.06.2011г.,

Протокол № 69,

  Относно: Разрешаване одобряване на проект за ЧИ на ПУП- ПРЗ с който за част от УПИ III-Жилищн строителство, в кв. 124 по плана на град Пещера /частна общинска собственост/ се обособява нов УПИ-X-1947, вътрешно-квартална обслужваща улица с о.т.592а-591а-591в.

 

  Общинският съвет като изслуша докладната записка на кмета на Община-Пещера, становището на Постоянните комисии и на основание чл.6, ал.1, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ и чл. 21, т. 8, т. 11, ал. 2 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

 

   1. Отменя т.2 от Решение № 710/ 29.04.2011г. от Протокол № 67 на ОбС гр.Пещера и последващо Решение № 729/ 27.05.2011г. от Протокол № 68 на ОбС гр.Пещера

   2. Упълномощава Кмета на Община Пещера да издаде заповед за одобряване на внесения от "ЛАЗУР и КО" ЕООД – гр. Пещера проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ III-Жилищно строителство, в кв. 124 по плана на гр.Пещера с който се обособява нов УПИ X-1947, с площ от 303.00кв.м. и нова вътрешно-квартална обслужваща улица с о.т. 592а-591в-591а, коригиран в съответствие с предписаното в писмо с изх.30-44-4#4/ 09.06.2011г. на ОД на МВР – гр.Пазарджик.

  Настоящото решение е неразделна част от Решение № 710 от 29.04.2011г. на ОбС – гр.Пещера.

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали:18

Гласували:18

ЗА :18

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Хр.Стайкова/                                                               /Д-р Цв. Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069