Сряда, 01 Дек 2021
РЕШЕНИЕ № 742 Печат Е-поща

 

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.06.2011г., Протокол № 69,

   Относно:Допускане изработване на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ с който отпада предвиждането на действащия регулационен план на град Пещера за кв. 36 в обхват улица с о.т. 347-348-356 /площад „Пиринчиев" – кръстовището между улица „Симон Налбант" и улица "д-р Петър Цикалов"/ и обособяване на на нов УПИ XLI-759, в кв. 36 по плана на град Пещера за имот с пл.№ 759.

 

   Общинският съвет като изслуша докладната записка на кмета на Община-Пещера, становището на ПК и на основание чл.134, ал.2, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

 

   1. Упълномощава Кмета на Община Пещера да допусне изработването на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ с който за имот с пл.№ 759, кв. 36 по плана на гр.Пещера попадащ в част от предвидена и нереализирана до момента улица с о.т. 347-348-356 се предвижда обособяване на нов самостоятелен УПИ XLI-759, в кв. 36 по плана на гр.Пещера, като се изменя уличната регулация за кв. 36 и мине по имотните граници за имот с пл.№ 759 приобщавайки го към квартала в съответствие със приложената скица – проект

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали:16

Гласували: 16

ЗА : 16

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Хр.Стайкова/                                                                        /Д-р Цв. Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069