Сряда, 01 Дек 2021
РЕШЕНИЕ № 743 Печат Е-поща

 

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието проведено на 30.06.2011г., Протокол № 69,

   ОТНОСНО: Приемане на Становище за опрощаване на дължими държавни вземания на г-жа Стефка Иванова Чолакова

 

  Общински съвет – Пещера във връзка с преписка № 94-00/1024/01.06.2011г. на Администрацията на Президента на РБългария, на основание чл.21, ал.1, т.23 и след като изслуша предложението на Постоянната комисия по законност и развитие на местното самоуправление и становището на същата

Р Е Ш И:

 

 Приема следното Становище :

 Във връзка с молба на Стефка Иванова Чолакова , с постоянен адрес община Пещера, до Администрацията на Президента на Република България за опрощаване на дължими държавни вземания и комплектована преписка по исканата процедура както следва:

Въз основа на попълнените от молителя декларации: за семейно положение, материално и имотно състояние, за съгласие за разкриване на данните, представляващи данъчна и осигурителна информация :

- попълнен и заверен въпросник сведение за семейното положение;

- удостоверение за декларирани данни;

- данъчна оценка за недвижим имот;

- справка за задължения към 23.06.2010г.;

 С оглед събраната в преписката документация, Общински съвет – Пещера изразява положително становище по повод подадената молба за опрощаване на дължими държавни вземания.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 17

"ЗА": 17

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ТЕХН. СЕКРЕТАР:......................                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:................

/Хр. Стайкова/                                                                               /Д-р Цв. Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069