Сряда, 01 Дек 2021
РЕШЕНИЕ № 744 Печат Е-поща

 

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.06. 2011 г., Протокол №69,

   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 619/26.11.2010г.

 

  Общинският съвет като изслуша предложението на общински съветник Стоян Радин, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

 

  1. Изменя т. 13.1. от Решение № 619/26.11.2010г., която придобива следния вид:

„13.1. За питейни заведения – за всички зони 2.80лв./кв.м.

- за селата 1.80лв./кв.м."

  2. Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 619/26.11.2010г.на Общински съвет – Пещера.

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 15

- Гласували:15

- ЗА – 15

- ПРОТИВ – няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/Хр.Стайкова/                                                                           /Д-р Цв.Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069