Сряда, 08 Дек 2021
РЕШЕНИЕ № 745 Печат Е-поща

 

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.06. 2011 г., Протокол № 69,

 

   ОТНОСНО: Намаляване на допълнителните резерви на "ВКС" ЕООД, гр.Пещера със стойността на ВиК мрежата, предмет на интервенция по проект "Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр.Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр.Пещера" по процедура BG161РО005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 Е.Ж.

 

  Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.147, ал.2, чл.137, ал.1, т.4 от Търговския закон, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

   1. Да се извадят от сметката на ДМА – съоръжения на "ВКС" ЕООД, гр.Пещера и се запишат в баланса на общината следните позиции по описа в инвентарната книга:

Поз.№ Инв.№ Наименование Дата на придобиване дължина Балансова стойност

22 00054 Водопроводна мрежа АС 1951 г. 2370 328,37

23 00055 Водопроводна мрежа АС 1952 г. 1336 200,66

24 00057 Водопроводна мрежа АС 1954 г. 1780 304,19

25 00060 Водопроводна мрежа АС 1958 г. 550 205,80

26 00062 Водопроводна мрежа АС 1960 г. 3411 905,55

27 00063 Водопроводна мрежа АС 1961 г. 2918 809,48

57 00111 Водопроводна мрежа чугун 1910 г. 2475 2759,20

58 00112 Водопроводна мрежа чугун 1910 г. 3515 3916,97

Всичко водопровод 18355 9430,22

61 00115 Канализационна мрежа -бетон 1942 г. 870 699,09

62 00116 Канализационна мрежа -бетон 1943 г. 4622 621,28

63 00117 Канализационна мрежа -бетон 1949 г. 713 380,11

64 00118 Канализационна мрежа -бетон 1954 г. 2344 2002,95

65 00119 Канализационна мрежа -бетон 1956 г. 1409 1398,51

66 00120 Канализационна мрежа -бетон 1957 г. 300 320,88

67 00122 Канализационна мрежа -бетон 1959 г. 622 719,98

68 00123 Канализационна мрежа -бетон 1960 г. 1620 2026,10

69 00124 Канализационна мрежа -бетон 1961 г. 2102 2861,90

70 00125 Канализационна мрежа -бетон 1962 г. 1242 1724,30

71 00126 Канализационна мрежа -бетон 1962 г. 1397 2010,04

77 00132 Канализационна мрежа -бетон 1969 г. 5094 9213,64

Всичко канализация 22335 23978,78

Общо за ВиК мрежа 33409,00

   2. Стойността на активите в размер на 33 409 лв. (тридесет и три хиляди четиристотин и девет лева) да се извади от допълнителните резерви на дружеството.

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 15

- Гласували: 15

- ЗА – 15

- ПРОТИВ –няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Хр.Стайкова/                                                                  /Д-р Цв.Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069