Петък, 24 Мар 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

70 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 25 Юли 2011г. 11:34ч.

На  29.07.2011 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе СЕДЕМДЕСЕТО заседание  на Общински съвет,   с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.Приемане отчета за касовото изпълнение на сборния бюджет на Община Пещера към 30.06.2011г.
       ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

 

2.Промяна по бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2011г.
        ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
                                                            
3.Приемане на отчет на Кмета на Община Пещера за изпълнението на приетите актове на Общински съвет – гр.Пещера за периода януари – юни 2011г.
        ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

4.Отчет за дейността на ОбС – Пещера за периода януари – юни 2011г.
       ДОКЛАДВА: Председателят на   Общински съвет

5.Текущи.
5.1.Предложение от РПК”Петър Велев”гр.Пещера с вх.№ 30-300-6/11.07.2011г.
      ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

5.2.Учредяване право на строеж за изграждане на Трафопост в тротоарна площ, попадащ на улица „Михаил Такев”, между о.т. 543 и 544-518 и улица „Дойранска епопея” между о.т. 543 и о.т. 519 в кв.115 по ПУП на град Пещера със застроена площ от 6 кв.м.
      ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

5.3.Продажба на УПИ Х в кв.199 по плана на гр.Пещера, с площ от 855 кв.м.
      ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

5.4.Изменение на т.1 на Решение № 526/30.04.2011г. за  цена за доставка на стопанска вода.
      ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

5.5.Допускане изготване на проект  за ЧИ на ПУП – ПЗ, с който да се обособи ново допълващо застрояване за два броя гаражи южно от  четириетажна масивна стоманобетанна жилищна сграда находяща се  в УПИ І -1281, кв.88 по плана на град Пещера, източно от УПИ V – Търговия и услуги и северно в съседство с УПИ ІV -1282, в същия квартал, в съответствие с представената скица проект.
      ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

5.6.Разрешаване одобряване на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ, с който незастроен терен с площ 3.5 кв.м. представляващ част от реализирана улица с о.т. 161-282/ публична общинска собственост/ се приобщава към УПИ І – Жилищно строителство  ОТЦ , в кв. 27 по плана на град Пещера/частна общинска собственост/.
      ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

5.7.Допускане изготвяне на проект за ЧИ на ПУП – ПР, с който да се обособят нови УПИ и обслужващи улици за УПИ ІІІ – Жилищно строителство, кв.124 по ПУП на гр.Пещера в съответствие с представена скица- предложение.
     ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

5.8.Приемане на оценка за право на пристрояване към съществуващ магазин в УПИ Х -1947, в кв.124 по плана на град Пещера.
     ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

5.9.Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.
       ДОКЛАДВА: Председателят на ОбС -Пещера

6.Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069