Неделя, 29 Яну 2023
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за публично-частно партньорство
НАРЕДБА за публично-частно партньорство Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение № 43/29.02.2008 година на Общински съвет – гр. Пещера

 

 

Глава първа

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят редът и условията за осъществяване на публично-частните партньорства в Община Пещера.
Чл.2. Партньори по смисъла на тази наредба могат да бъдат физически и юридически лица съгласно Търговския закон и юридически лица с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Когато определен закон изисква специална регистрация за извършване на определени дейности и услуги, кандидатите за външни доставчици е необходимо да представят удостоверение за регистрация.
Чл.3. Целите на публично-частното партньорство са следните:
- подобряване на качеството и ефективността на извършваните дейности и услуги;
- по-добро задоволяване на местните потребности;
- активно участие на местната общност при осъществяване на дейности в обществен интерес.
Чл.4.Формите на партньорство са:
1. предоставяне на общински дейности и услуги на външни доставчици чрез провеждане на конкурс.
2. предоставяне на финансови средства под формата на съфинансиране за изпълнение на съвместни проекти. Когато инициативата произтича от юридически лица с нестопанска цел, се провежда пряко договаряне, а когато предложението е от Община Пещера се провежда конкурс по реда на глава четвърта, раздел II
Чл. 5. Взаимоотношенията между Община Пещера и партньорите по чл.2 се осъществяват на основата на равноправно и коректно сътрудничество при извършването на определени общински дейности и услуги и реализиране на проекти в сферата на приоритетните за общината области.


Глава втора

ОБЛАСТИ НА ПАРТНЬОРСТВО

Чл.6.(1) Общинският съвет по предложение на общинската администрация приема с решение приоритетните области за сътрудничество за всяка финансова година измежду изброените в ал.2.
(2) Приоритетните области са:
• Социални дейности;
• Младежки дейности;
• Спорт и туризъм;
• Образование, наука, просвета и култура;
• Опазване на недвижимите паметници на културата;
• Екология;
• Здравеопазване;
• Социално включване на уязвими групи;
• Изграждане на енергийни мощности от възообновяеми енергийни източници;
• Създаване на устойчива трудова заетост чрез високи технологични производства.
(3) Общинският съвет може да изменя и допълва списъка на областите по ал. 2 с решение.
Чл.7. (1) Конкретните дейности и услуги, които ще бъдат предложени на външни доставчици, се определят ежегодно с решението за приемане на бюджета на Община Пещера.
(2 ) Заедно с решението по ал.1 Общинският съвет гласува и общия размер на средствата, необходими за финансирането им, които следва да бъдат осигурени по бюджета на Община Пещера.

Глава трета

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ

Чл.8. Външни доставчици по смисъла на тази наредба могат да бъдат физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон, юридически лица с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл.9. (1) Кметът на Община Пещера издава заповед за обявяване на конкурс за предоставяне на общински дейности и услуги на външни доставчици
(2 ) Със заповедта по ал.1 се утвърждават и конкурсната документация, съставът на комисията за провеждане на конкурса, крайният срок за закупуване на конкурсна документация и крайният срок за приемане на заявления за участие.
Чл.10 (1) Задължителните реквизити на конкурсната документация по чл. 9, ал.2 са:
а ) описание на общинските дейности и / или услуги, които ще бъдат предложени за изпълнение от външни доставчици;
б ) условията за участие в конкурса;
в ) изискванията към кандидатите;
г ) финансирането и начинът за предоставяне на средствата;
д ) документите за участие в конкурса;
е ) датата, часът и мястото на отваряне на офертите;
ж ) начинът за провеждане на конкурса;
з ) крайният срок и мястото за подаване на документите;
и ) крайният срок за обявяване резултатите от конкурса;
й ) начинът на оценяване;
к ) максималният размер на финансирането, което Община Пещера ще заплати за извършването на определената в буква “ а” общинска дейност и / или услуга;
л ) размерът за участие като съфинансиране от страна на външния доставчик, в случай че се предвижда такова.
(2 ) По преценка на кмета на Община Пещера могат допълнително да бъдат включени и други конкурсни условия.
Чл.11 (1) Обявата за провеждане на конкурса се публикува в един местен и един национален вестник и на сайта на Община Пещера най- малко 45 дни преди датата на провеждането.
(2 ) Извлечение от заповедта на кмета на Община Пещера по чл. 9, с изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация в тридневен срок от нейното издаване.
Чл.12. Комисията за провеждането на конкурса се състои от пет члена, като задължително в нейния състав се включва юрисконсулт от Община Пещера и представител на съответното ведомство. Присъствието на юрист е задължително за провеждане на редовно заседание на комисията. Със заповедта по чл.9 ал.2 се определят и двама резервни члена, както и възнаграждението на членовете на комисията.
Чл.13.(1) Когато на конкурса се яви само един кандидат, той са обявява за спечелил, само ако отговаря на всички изисквания, посочени в конкурсните условия.
(2 ) Когато на конкурса не се яви кандидат, Община Пещера осъществява съответната дейност или услуга, като в случая не се обявява повторен конкурс.
Чл.14 (1 ) Комисията оценява и класира участниците в 14 дневен срок от отваряне на офертите.Въз основа на решението на комисията кметът издава заповед и сключва договор с класирания кандидат на първо място. Същата може да се обжалва от останалите участници по определения от закона ред, като жалбата не спира изпълнението на заповедта.
(2 ) В договора се регламентират въпросите относно:
1. предмета на договора –вид и обем на извършваните дейности и услуги;
2. цена на договора;
3. гаранциите за използване на предоставените бюджетни средства по предназначение;
4. правата и задълженията на страните;
5. срока на договора;
6. неустойки при неизпълнение;
7. прекратяване на договора;
8. други условия.

Глава четвърта

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ
Раздел I
ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Чл.15. Когато инициативата произтича от юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за извършване на общественополезна дейност или от юридическо лице по смисъла на Търговския закон, с предложение за съфинансиране на конкретен проект, се провежда процедура на пряко договаряне.
Чл.16. Юридическото лице с нестопанска цел или юридическото лице съгласно Търговския закон изпраща предложение до кмета на Община Пещера за започване на процедура по пряко договаряне, в което е оказано за какъв проект се търси съфинансиране, за какъв срок, кой ще финансира проекта и какъв е търсеният процент на съфинансиране от общината. Община Пещера има право да изисква и друга свързана информация.
Чл. 17 (1 ) Кметът на Община Пещера издава заповед за започване на пряко договаряне за предоставяне на съфинансиране на определен проект.
(2 ) Със заповедта по ал. 1 се утвърждава съставът на комисията за водене на преговорите и датата на започване на преговорите.
Чл.18. Комисията по чл. 17, ал.2 се състои от трима души, като задължително в нейния състав се включва юрисконсулт от Община Пещера. Присъствието на юрист е задължително за провеждане на редовно заседание на комисията. Със заповедта по чл.17 се определят и един резервен член, както и възнаграждението на членовете на комисията.
Чл.19. Комисията взема решение, с което определя:
- отказ или съгласие за участие в проекта;
- при какви условия да участва Община Пещера в съфинансиране на проекта;
- мотиви за решението
Чл.20. Въз основа на решението на комисията, ако има дадено съгласие за съфинансиране на проект, кметът сключва договор с определения кандидат.
Чл.21.В договора се уреждат въпросите относно:
1. предмета на договора- подробно се описва проектът, който подлежи на съфинансиране размера на финансовите средства,които ще се предоставят от всяка от страните;
2. гаранциите за използване на предоставените бюджетни средства по предназначение;
3. правата и задълженията на страните;
4. срока на договора;
5. неустойки при неизпълнение;
6. прекратяване на договора;
7. други условия.

РАЗДЕЛ II

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО чл.4, т. 2

Чл. 22. Когато инициативата за съфинансиране на конкретен проект произхожда от Община Пещера, се провежда конкурс по реда на този раздел. В конкурса могат да вземат участие физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон и юридически лица с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 23 (1 ) Кметът на Община Пещера издава заповед за обявяване на конкурса за съфинансиране на конкретен проект.
(2 ) Със заповедта по ал. 1 се утвърждава и конкурсната документация, съставът на комисията за провеждане на конкурса, крайният срок за закупуване на конкурсна документация и за приемане на заявления за участие.
Чл.24 (1) Конкурсната документация по чл. 23, ал.2 задължително съдържа:
а )представяне на проекта, за който се търси съфинансиране;
б ) условията за участие в конкурса;
в ) изискванията към кандидатите;
г ) размер на финансирането и начина за предоставяне на средствата;
д ) документите за участие в конкурса и крайния срок за предаването им;
е ) начина за провеждане на конкурса;
ж )датата, часа и мястото на отваряне на офертите;
з ) крайния срок за обявяване на резултатите от конкурса;
и ) начина на оценяване.
(2 ) Със заповедта по ал.1 се утвърждава съставът на комисията за водене на преговорите и датата за започване на преговорите.
Чл. 25. Комисията по чл. 23, ал.2 е в състав от трима души, като задължително присъства юрисконсулт от Община Пещера. Участието на юрист е задължително за провеждане на редовно заседание на комисията. Със заповедта по чл.23 се определят и един резервен член, както и възнаграждението на членовете на комисията.
Чл.26 (1 ) Обявата за конкурса се публикува в един местен вестник и на сайта на Община Пещера най-малко 20 дни преди датата на провеждането му.
(2 ) Извлечение от заповедта на кмета на Община Пещера по чл.23, с изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация в тридневен срок от нейното издаване.
Чл.27. Когато на конкурса се яви само един кандидат , той се обявява за спечелил само ако отговаря на всички изисквания, посочени в конкурсните условия.
Чл.28 (1 ) Комисията оценява и класира кандидатите и определя спечелилия въз основа на решение. Позовавайки се на решението на комисията кметът на Община Пещера издава заповед и сключва договор с класиралия се на първо място кандидат. Заповедта може да се обжалва от останалите участници по установения законов ред, като жалбата не спира изпълнението на заповедта.
(2 ) Въпросите, регламентирани в договора, са:
1. предметът на договора- детайлно се описва проектът, който подлежи на съфинансиране, размерът на финансовите средства, които ще се предоставят от всяка от страните;
2.гаранциите за използване на предоставени бюджетни средства по предназначение;
3. правата и задълженията на страните;
4. срокът на договора;
5. неустойки при неизпълнение;
6. прекратяване на договора;
7. други условия.

Глава пета

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 29. Доставчикът на общински дейности и услуги е длъжен:
а) да изпълнява договора и поетите ангажименти по отношение на него;
б) да спазва изискванията, посочени в договора;
в) да уведомява Община Пещера при всяка промяна в статуса на доставчика и при възникване на обстоятелства, препятстващи или отлагащи изпълнението на договора;
г) да използва отпуснатите от Община Пещера средства единствено за осъществяване на предоставената му дейност или услуга;
д) да осигурява достъп на представител на Община Пещера до помещенията, документите и информацията, свързани с изпълнението на съответната общинска дейност или услуга, за оценка за тяхното изпълнение;
е) да не преупълномощава други лица да извършват предоставените им общински дейности и услуги.
Чл. 30. Контролът за качеството на извършваните общински дейности и услуги се осъществява от кмета на Община Пещера или от упълномощено от него лице.
Чл.31. Упълномощени служители на Община Пещера имат право:
а) да посещават без ограничение местата, в които се извършват съответните дейности и се предоставят услуги;
б) да изискват писмени обяснения, справки, сведения и отчети в определен срок;
в) да извършват проверки за качеството на предоставените дейности и услуги;
г) да осъществяват проверка върху начина на използване на финансовите средства, предоставени от Община Пещера;
д) да осъществяват цялостен контрол по отношение на изпълнение на дейностите и услугите;
е) да информират обществеността за евентуални нарушения на договора, извършвани от външния доставчик.
Чл.32. При неизпълнение на задълженията от страна на доставчика на общински дейности и услуги, Община Пещера има право:
а) да изисква възстановяване на средствата, предоставени до момента на прекратяване на договора;
б) да сезира съответното ведомство и / или други заинтересувани институции при неизпълнение на установените изисквания за качество;
в)да сезира данъчните служби с цел проверка на данъчния статус на изпълнителя на дейности и услуги и разходването на предоставените средства;
г) при неизпълнение на договора от страна на доставчика, да го прекрати едностранно с едномесечно писмено предизвестие.

Глава шеста

Административнонаказателна отговорност

Чл.33. Наказва се с глоба от 100 до 1 000 лева доставчикът на общински дейности и услуги и длъжностното лице, отговорно за извършване на съответната дейност или услуга:
а) при възпрепятстване на общински органи при изпълнение на правомощията им по чл.31, б. “ а”; б) при непредставяне на изискваните документи по чл. 31, б.” б” в указания срок; в) при непредставяне на изискваните документи, удостоверяващи изразходването на финансови средства, предоставени от Община Пещера.
Чл.34. Установяването на нарушенията по тази наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.35. Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от служителите по чл. 23, ал.2.
Чл.36. Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Пещера.

Глава седма

Преходни и заключителни разпоредби

& 1 Наредбата е приета на основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
& 2 В случаите, когато дейностите и услугите по чл.8, ал.1 влизат в приложното поле на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки,се прилагат техните разпоредби.
& 3 Копие от сключения договор се изпраща в съответната агенция, ако е предвидено подобно изискване в нормативен акт.

Настоящата Наредба е приета с Решение № 43 по протокол № 6 от 29.02.2008 година на Общински съвет – гр. Пещера и влиза в сила от датата на нейното публикуване.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069