Вторник, 24 Май 2022
РЕШЕНИЕ № 746 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   

     На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.07.2011 г. , Протокол № 70

   ОТНОСНО: Приемане на плана и отчета на сборния бюджет на Община Пещера към 30.06.2011 година

    Общинският съвет след като изслуша отчета на сборния бюджет на община Пещера за първото полугодие на 2011г, становищата на ПК към Общински съвет, станалите разисквания, във връзка с чл.18, чл.25 и чл.42,ал.4 от ЗОБ и на основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

1.Приема плана и отчета на сборния бюджет на Община Пещера към 30.06.2011 година по приходите и разходите, по пълна бюджетна класификация, разпределени като дейности делегирани от държавата и местни дейности , съгласно:

Отчет по пълна бюджетна класификация към 30.06.2011 г. – форма ( БО–3 )

Приложение № 1 – Справка за разпределение на плана и отчета на приходи по бюджета на общината

Приложение № 2 – Справка за разпределение на плана и отчета на разходите по параграфи по бюджета на общината .

Приложение № 3 – Справка за разпределение на плана и отчета на разходите по функции

Приложение № 4 – Плана и отчета на план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове съгласно ЗПСПК.

Приложение № 5 - Плана и отчета на разчета за финансиране на капиталовите разходи, финансирани с целеви и собствени бюджетни средства, средства от извънбюджетните сметки и фондове и дългосрочен общински заем.

Приложение № 6 – Плана и отчета на извънбюджетните сметки и фондове, по които постъпват средтва от структурните фондове на ЕС и от Кохезионния фонд и РА към държавен фонд „Земеделие".

Общ брой общински съветници -21

Присъствали: 17

"За": 15

"Против": 1

"Въздържали се":1

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/Хр. Стайкова/                                                          /д-р Цв. Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069