Вторник, 24 Май 2022
РЕШЕНИЕ № 747 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

  

  На Общински съвет Пещера, взето на заседанието проведено на 29.07.2011 г. , Протокол № 70

   ОТНОСНО: Промяна по бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2011г.

 

   Общинският съвет след като изслуша Докладните записки на кмета на Общината, във връзка с постъпили докладни записки от ръководителите на ДЦДМУ и ДЦВХУ гр. Пещера за извършването на основни ремонти на сградите, направа на беседка в двора на ДЦДМУ, получени застрахователни обезщетения от застраховането на сградата на ДЦДМУ, докладна записка от Кмета на кметство с. Капитан Димитриево и възникнала необходимост от промяна на капиталовите разходи, във връзка с чл.12, ал. 3 и 14, ал.1 от ЗДБРБ за 2011 г., чл. 18 от Закона за общинския бюджет и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА

РЕШИ:

1. Да се увеличи общинския бюджет по прихода в дейност „Делегираните от държавата дейности" по параграф 3611 „Получени застрахователни обезщетения от ДМА" с 7139 лв.

2. Да се увеличи общинския бюджет по разхода с 7 139 лв. и се извършат компенсирани промени съгласно Справка за прехвърляне на кредити по бюджета и ИБСФ на Община Пещера.

3. Да се извършат компенсирани промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи както следва:

№ Наименование

Параграф Общо Собствени

1. Изграждане на комплекс за отдих в кметство Кап.Димитриево 5206 19 800 19800

2. Съфинансиране по мярка 321 5206 -19 340 -19 340

3. Храсторезачка за кметство Кап.Димитриево 5203 -160 -160

4. Косачка за трева за кметство Кап.Димитриево 5203 -300 -300

Общо 0 0

Приложение:Справка за прехвърляне на кредити по бюджета и ИБСФ на Община Пещера.

 

Общ брой общински съветници -21

Присъствали: 17

"За": 15

"Против": 2

"Въздържали се":няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/Хр. Стайкова/                                                         /д-р Цв. Лепарова/

Attachments:
Download this file (prilojenie 747.doc)prilojenie 747.doc[ ]0 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069