Петък, 26 Ное 2021
РЕШЕНИЕ № 749 Печат Е-поща

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието проведено на 29.07.2011 год., Протокол № 70

   ОТНОСНО:Отчет за дейността на Общински съвет – Пещера за периода януари - юни 2011г.

Общинският съвет след като изслуша Отчета на Председателя на Общински съвет за дейността на съвета и неговите комисии,след станалите разисквания, на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

  Приема Отчета за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите комисии за периода януари – юни 2011г.

 

Общ брой общински съветници : 21

Присъствали : 17

" ЗА " : 17

" ПРОТИВ" : няма

" ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ " : няма

 

Техн.секретар :                               Председател на ОбС - Пещера :

/Хр.Стайкова/                                                               /Д-р Цветана Лепарова/

Attachments:
Download this file (predsedatel - O-t 2011.doc)predsedatel - O-t 2011.doc[ ]0 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069