Вторник, 24 Май 2022
РЕШЕНИЕ № 750 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.2011 г., Протокол № 70

 

   Относно: Предложение от РПК " Петър Велев" гр. Пещера с вх. № 30-300-6/ 11.07.2011г.

Общинският съвет след като изслуша докладната записка на кмета на Община Пещера, становището на ПК, във връзка с чл.33, ал.1 от ЗС и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

1. Община Пещера отказва да придобие предложените от РПК "Петър Велев" гр. Пещера:

- Механа "Калето" РЗП 389,20 кв.м., находяща се в УПИ ІІІ, кв. 114, пл. № 1721 по плана на гр. Пещера с продажна цена 25 000 лв.;

- Кафе аператив "Кавака" (понастоящем Бизнесцентър) РЗП 249,20 кв.м., находящ се в УПИ ІV, кв.114, пл.№ 1718 по плана на гр. Пещера, с продажна цена 190 000 лв.

 

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали:16

Гласували: 16

За: 16

Против: няма

Въздържали се: няма

 

 

Технически секретар                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Хр. Стайкова /                                                    / д-р Цв. Лепарова /

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069