Вторник, 24 Май 2022
РЕШЕНИЕ № 752 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.07.2011 г., Протокол № 70

 

   Общинският съвет като изслуша предложението на общински съветник Петър Пиринчиев на основание чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И :

 

   1. Възлага на Кмета на Община Пещера да предприеме необходимите действия за

изработване на проект за ЧИ на ПУП – ПР, с който за УПИ X в кв. 199 по ПУП на град Пещера с площ от 855 м2 да се обособят нови три урегулирани поземлени имоти с обслужващи улици за всеки един от тях.

 

Общ брой общински съветници 21

Присъствали: 17

"ЗА": 14

"Против": 2

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 1

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:................                     ПРЕДСЕДАТЕЛ Об С:.................

/Хр. Стайкова/                                                                       /Д-р Цв.Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069