Вторник, 24 Май 2022
РЕШЕНИЕ № 754 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.2011г., Протокол № 70

 

   Относно:Допускане изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПЗ с който да се обособи ново допълващо застрояване за два броя гаражи южно от четириетажна масивна стоманобетонна жилищна сграда находяща се в УПИ I-1281, кв. 88 по плана на град Пещера, източно от УПИ V-Търговия и услуги и северно и в съседство с УПИ IV-1282, в същия квартал в съответствие с представена скица – проект.

   Общинският съвет като изслуша докладната записка на кмета на Община-Пещера, становището на ПК по законност и развитие на местното самоуправление, ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по устройство на територията и на основание чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 21, ал. 1, т. 8, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И :

   Допуска възлагане изработването на проект за ЧИ на ПУП – ПЗ /План за застрояване/ с предвиждане за ново допълващо застрояване за два броя гаражи със застроена площ от 21.00кв.м., всеки един в УПИ I-1281, кв. 88 по плана на гр. Пещера по задължителните линии на застрояване в червен цвят съответствие с изготвената скица –проект.

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали:15

Гласували:15

ЗА :15

ПРОТИВ:няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Хр.Стайкова/                                                                    /Д-р Цв. Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069