Вторник, 24 Май 2022
РЕШЕНИЕ № 755 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.2011г.,

Протокол № 70

 

   Относно: Разрешаване одобряване на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ с който незастроен терен с площ от 3.5кв.м. представляващ част от реализирана улица с о.т. 161-282 /публична общинска собственост/ се приобщава към УПИ I-Жилищно строителство и ОТЦ, в кв. 27 по плана на град Пещера /частна общинска собственост/.

 

   Общинският съвет като изслуша докладната записка на кмета на Община-Пещера, становището на ПК и на основание чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 21, ал.1, т. 8, т. 11, ал. 2 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

 

    1. Обявява от публична общинска собственост в частна такава, незастроен терен с площ от 3.5кв.м., находящ се в съседство с предвиденото допълващо застрояване за гараж с пл.№ 187 в УПИ I-Жилищно строителство и ОТЦ, кв. 27 по плана на град Пещера, представляващ част от реализирана улица с о.т. 161-282.

    2. Упълномощава Кмета на Община Пещера да издаде заповед за одобряване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ I-Жилищно строителство и ОТЦ, в кв. 27 по плана на гр.Пещера изменя се уличната регулационна линия за кв. 27 по плана на град Пещера при което незастроен терен с площ от 3.50кв.м., представляващ част от улица с о.т. 161-282 се приобщава към УПИ I-Жилищно строителство и ОТЦ, кв. 27 по плана на град Пещера, както и промяна на предвиденото допълващо застрояване за гараж с пл.№ 187 съгласно измененията в кафяв цвят.

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали:16

Гласували:16

ЗА : 16

ПРОТИВ:няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Хр.Стайкова/                                                          /Д-р Цв. Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069