Неделя, 29 Яну 2023
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Пещера
НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Пещера Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение №408/30.10.2009 год. на Общински съвет - Пещера

ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 402/29.07.2013г.

 

 

РАЗДЕЛ I

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Тази наредба урежда:
(1) Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Пещера с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда.
(2) Правата и задълженията на физическите и юридическите лица, учрежденията и организациите и взаимоотношенията между тях, при поддържането и опазването на чистотата и управлението на отпадъците.
(3) Реда и условията за изхвърлянето, събирането, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битовите (БО), строителните (СО), производствените (ПО), опасните (ОО) и масово разпространените (МРО) отпадъци и поддържането и опазването на чистотата на територията на община Пещера.
(4) Финансовото осигуряване на дейностите по третиране на отпадъците и заплащането на съответните услуги.
(5) Контролът, глобите и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата наредба.

РАЗДЕЛ II

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Чл.2. (1) Кметът на общината:
1. Планира, организира и контролира управлението на дейностите по отпадъците на територията на общината.
2. Организира и контролира изпълнението на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
(2) Кметът на общината може да упълномощава длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение на правата и задълженията си по ал.1.


РАЗДЕЛ III

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЗАБРАНИ И ОТГОВОРНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА- ПРИЧИНИТЕЛИ И/ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ОТПАДЪЦИ

Чл.3. (1) Отговорност за спазване на разпоредбите на тази глава носят физическите лица, едноличните търговци, юридическите лица и организации – притежатели на отпадъците, които са и причинители на отпадъци както и лицата, в чието владение се намират те, включително:
1. Ръководителите на юридически лица и организации.
2. Собствениците, ползвателите и/или наемателите на жилищни сгради.
3. Управителя или председателя на управителния съвет на жилищни сгради.
4. Собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/.
(2) Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се намират отпадъците.
(3) Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване на действителния причинител се възстановяват от него.
Чл.4. (1) Притежателите на отпадъци са длъжни да спазват реда и условията за предаването, събирането, вкл. разделното, транспортирането, претоварването, третирането, обезвреждането и оползотворяването на БО, СО, МРО и другите видове отпадъци съгласно изискванията на тази наредба, ЗУО и подзаконовите актове към него, като:
1. изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове и места и се грижат и съдействат за тяхното опазване.
2. не допускат разпиляване и изхвърляне на отпадъци извън съдовете, да затварят капаците им и да осигуряват поддържане на чистотата около тях.
3. събират разделно съответните видове отпадъци в определените от Общината съдове за разделно събиране или ги предават в пунктове на лицензирани лица;
4. опазват и поддържат чистотата на територията на имотите /в т.ч. и незастроените/, на които са собственици, ползватели или наематели.
5. почистват редовно, включително и от сняг и лед прилежащите част към сградите, тротоарите, дворните места и др. терени които обитават и/или стопанисват.
6. при възникване на замърсяване или опасност от замърсяване са длъжни незабавно да информират общинска администрация, както и да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.
(2) ЗАБРАНЯВА СЕ:
1. Изхвърлянето в съдовете за отпадъци на отпадъци с потенциално висок риск за околната среда и човешкото здраве и на отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща техника, в т.ч. (медицински, едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични и др.)
2. Изхвърлянето в съдовете за БО на отпадъци от производствени, селскостопански и животновъдни обекти.
3. Изваждането на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т.ч. и от специализираните за разделно събиране на МРО.
4. Умишленото увреждане на съдовете за БО.
5. Изхвърлянето в съдовете за БО на неизстинала напълно пепел.
6. Нерегламентираното изгаряне или извършване на друга форма на обезвреждане на БО, вкл. изгарянето на отпадъци, автомобилни гуми и други силно димящи предмети в дворовете, улиците, площадите, парковете, градините и поречията.
7. Паркирането на ППС (пътни превозни средства) по начин, който ще попречи на събирането и извозването на БО.
8. Преместването на съдовете за БО и съдовете за разделно събиране на МРО от определените им места, без разрешение от общинската администрация.
9. Изхвърлянето на отпадъци по улиците, площадите, зелените площи и др. обществени места, както и през балкони и прозорци на жилищните сгради.
10. Миенето, почистването и ремонтирането на пътни превозни средства по улиците, площадите, парковете, зелените площи, терените на жилищните комплекси и др. обществени места.
11. Изхвърлянето на СО, ИЗМ (излишни земни маси) и др. материали на места извън определеното от общината депо/площадка.
12. Складирането на строителни и др. материали на тротоарите и уличните платна и приготвянето на варови, циментови и др. разтвори, без осигурено заграждение или контейнер.
13. Оставянето на непочистени тротоарни и улични площи след прибиране на стоварените строителни материали от собственикът им.
14. Транспортирането на материали, продукция, стоки, отпадъци и др. през и в гр.Пещера и другите населени места в общината, от транспортни средства без съответно оборудване (с брезенти, мрежи), надлежно уплътнени и с почистена ходова част.
15. Транспортирането на пожароопасни и взривоопасни вещества и материали в необорудвани за целта специални МПС.
16. Складиране на животински отпадъци по тротоарите, уличните платна и др. обществени места.
17. 1. Изхвърлянето на МРО обозначени с маркировка за разделно събиране в контейнери за БО и в съдове за събиране на отпадъци, поставени в имоти - публична държавна или общинска собственост, или смесването им с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, при създадена система за разделно събиране на съответните МРО.
2. Изхвърлянето на обемисти отпадъци от опаковки (хартиени, картонени и др.) в съдовете за битови отпадъци;
3. Изхвърлянето на обемисти отпадъци от опаковки (хартиени, картонени и др.) на "тротоара" в несгънато /непресовано/ състояние.
18. Неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на негодни за употреба акумулатори, както и неконтролираното освобождаване, изхвърляне и/или изливане на електролит от негодни за употреба акумулатори.
19. Смяната, съхраняването и/или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и др. опасни вещества водещо до замърсяване на земята и почвата в т.ч. зелени площи, тротоари, улични платна и др.
20. Изхвърлянето на отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и др. опасни вещества в повърхностните и подземните води и в канализационните системи.
21. Изоставянето на ИУМПС върху имоти – държавна и общинска собственост.
22. Разкомплектоване на ИУМПС:
1. от собствениците им, когато ги съхраняват в частен имот;
2. на площадките за временно съхраняване или добив на отпадъци от МПС, или събиране на други видове отпадъци, които не произхождат от МПС.
23. Изхвърлянето на ОО от лечебните заведения на неразрешени за тази цел места.
24. Съхраняването на ОО от лечебните заведения на открито или по начин, който води до замърсяване на компонентите на околната среда или разпространение на зарази, болести, или създава предпоставки за възникване на опасност от епидемии.
25. Освобождаване от ОО или ПО на неразрешени за тази цел места.
26. Не осигурява предварителното третиране на утайки от септични ями и от други подобни съоръжения за пречистване на отпадъчни води.

РАЗДЕЛ IV

ЛИЦА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРАНСПОРТИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Чл.5. (1) Дейностите по събиране, временно съхраняване, транспортиране, разкомплектоване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците се извършват от лица, които притежават разрешение, издадено по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
(2) Разрешения не се изискват, когато отпадъците нямат опасни свойства, за дейностите по събиране, транспортиране и временно съхраняване.
(3) Лицата по ал.1 осъществяват своята дейност в съответствие с разпоредбите на ЗУО и подзаконовите актове към него.
Чл.6. Притежателите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да извършват съответните дейности или ги оползотворяват и/или обезвреждат сами в случаите, предвидени в ЗУО и тази наредба.

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

Чл.7. (1) Кметът на общината осигурява съдове за съхраняване на БО – (контейнери, кофи, кошчета).
(2) За новопостроени сгради, броят на необходимите съдове за БО се заявява от собствениците на сградата и се одобрява от общинската администрация съобразно вида, предназначението, приблизителния брой на ползвателите, наличието на други съдове за БО в съседство и др. фактории.
Чл.8. (1) Кметът на общината отговаря за събирането на БО, транспортирането им до общинското/регионалното депо за обезвреждането им и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
(2) Границите на територията, върху която се осъществява организирано събиране и транспортиране на БО се определя със заповед на кмета на общината за всяка следваща година
(3) В изпълнение на задълженията си по ал.1, кметът на общината сключва договори по реда на Закона за обществените поръчки с лица, които да извършват дейностите по събиране и транспортиране на БО, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, обезвреждане на БО на депо.
(4) осигурява необходимите финансови средства за извършване на дейностите по събиране, транспортиране на БО, поддържане на чистотата на обществените места, обезвреждане на БО и контролира тяхното разходване.
(5) Лицата по ал.3:
1. изпълняват дейностите, предмет на сключения договор качествено, в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания;
2. не допускат замърсяване на околната среда в процеса на извършваните от тях дейности.
(6) Кметът на общината контролира изпълнението на договорените задължения от страна на лицата, извършващи съответните дейности по третиране на БО, в това число: спазване на графиците и маршрутите за събиране на БО и почистване на обществените места; качество на извършените услуги; изпълнение на други условия по договора.
Чл.9. (1) Почистването на пазарите, местата за улична търговия, паркингите, обществените гаражи, автогарите, ж.п. гарите, административните, производствените, складовите помещения и др. подобни, прилежащите им тротоари, дъждоприемни шахти, зелени площи, се осигурява от лицата, които ги стопанисват и експлоатират.
(2) Почистването и поддържането на чистотата (в т.ч. осигуряване на съответни съдове за отпадъци) на парковете, градините и др. зелени площи неразпределени като прилежащи терени е задължение на лицата, които ги стопанисват.
(3) Почистването и поддържането на чистотата (вкл. обезпечаването с необходимия брой съдове за отпадъци) на части от тротоари, площади, улични платна и др. терени - общинска собственост, ползвани за търговска дейност на открито, е задължение на ползвателите.
Чл.10. Почистването и поддържането на чистотата на прилежащите терени, към сградите, дворовете и др., се извършва от лицата, които ги обитават или стопанисват.
Чл.11. (1) БО се оползотворяват и/или обезвреждат на общинското/регионалното депо за БО.
(2) Дейностите по оползотворяването и/или обезвреждане на БО и стопанисването на депото по време и след неговата експлоатация се извършват от оператора на депото.
(3) Лицето по ал.2 уведомяват кмета на общината, най-малко две години преди изчерпването на обема на депото.
(4) При уведомяването по ал. 3 кметът на общината предприема действия за определяне на нова площадка и за изграждане на ново съоръжение и/или инсталация за обезвреждане на отпадъците или организира съвместно с други общини обезвреждането на отпадъците на регионален принцип.
Чл.12. (1) Общините, които изграждат или ползват общо регионално депо и/или друго съоръжение за третиране с регионален характер, учредяват регионални сдружения - юридически лица, или сключват споразумение помежду си с цел управление на отпадъците на регионален принцип в съответствие с регионите по чл. 28, ал. 4 от ЗУО.
(2) Общинският съвет приема решение за учредяване и участие на общината в сдружението или за сключване на споразумение по ал. 1.

(3) Регионалното сдружение на общини за управление на отпадъците осъществява дейността си при спазване на:
1. йерархията на управление на отпадъците в съответствие с чл. 4 от ЗУО;
2. принципа на равнопоставеност;
3. принципа на свободно сдружаване и взаимен интерес на общините, като не могат да се запазват привилегии за учредителите.
4. принципа на прозрачност и отговорност.
Чл.13. (1) Фирмите, организациите, които образуват отпадъци извън битовите, са длъжни да организират сами обезвреждането или извозването им до инсталации за обезвреждане или общинското/регионалното депо, ако депонирането им е разрешено.


РАЗДЕЛ VI

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ

Чл.14. Депонирането/обработката/ на строителни отпадъци и излишни земни маси се извършва само на определените за тази цел площадки.

Чл.15. Третирането и транспортирането на строителните отпадъци и излишните земни маси при извършване на ново строителство и при разрушаване, реконструкция или текущ ремонт на сгради и съоръжения се извършват от притежателите на отпадъците, от изпълнителя на строителството или разрушаването или от друго лице въз основа на разрешение от общината.
Чл.16. (1) Всички инвеститори,строители,собственици на имоти и други, които имат изкопни земни маси и/или строителни отпадъци се задължават да получат от Общината Разрешително за депонирането им, преди издаване на Разрешение за строеж.
(2) При издаване на строително разрешение, инвеститорът представя квитанция за платена такса и Разрешение за депониране на земни маси и/или строителни отпадъци
(3) Не се допуска временно депониране на строителни материали, строителни отпадъци и изкопни земни маси извън границите на строителната площадка и/или извън границите на имота.
(4) Не се допуска замърсяването по какъвто и да е начин /при излизане от строителната площадка на камиони с мръсни гуми,замърсяване от работниците на строителната площадка и др./на улиците, тротоарите и др.територии за обществено ползване извън границите на строителната площадка и/или извън границите на имота при извършване на строителни,изкопни или ремонтни работи.
Да не допуска при транспортиране на СО и ИЗМ замърсяване на уличните платна.
(5) За ремонтни и други строителни работи, за които не се изисква проект и Разрешение за строеж, инвеститорът/собственикът собственикът на имота/ транспортира излишните земни маси и строителни отпадъци на определената за целта площадка след получаване на Разрешително от Общината и платена такса за обработка/разриване/ на земните маси и строителни отпадъци.
Чл.17. Извозването на излишните земни маси и строителни отпадъци до определената в Разрешителното за депониране площадка се извършва по определен от Кмета на Общината маршрут.
Чл.18. Във връзка с изграждане, поддръжка и отстраняване на аварии по ВКС, ел.съобщителни и други мрежи и съоръжения, експлоатиращите ги и стопанисващите ги институции, съответно “ВКС” ЕООД, “Електроразпределение” клон Пещера, “ВЕЦ-Пещера” и други са длъжни да получат своевременно разрешение за прокопаване и Разрешително за депониране на излишните земни маси и строителни отпадъци/разбита пътна настилка и др./ от Общината, като при неотложни строително ремонтни работи, заплатят такса за депониране в срок до 2 дни.
Чл.19. Приемането на строителните отпадъци /земни маси/ от длъжностните лица на площадката за оползотворяване и/или обезвреждане, се удостоверява след представяне на издадено от Общината разрешително, като за целта длъжностното лице на площадката води регистър на приетите отпадъци в който записва номера на представеното Разрешително, количеството и вида на отпадъците, деня и часа на приемането, наименованието на лицето и рег.номер на превозното/ните/ средство/а/.
Чл.20. При възникване на извънредни ситуации (стихийни бедствия,
аварии и др.) Община Пещера чрез определените за това лица приоритетно насочва строителните отпадъци и земни маси с подходяща структура и състав за укрепване на диги, съоръжения, пътища и други, съгласувано със специализираните служби на Община Пещера.
Чл.21. В седемдневен срок след завършване на строителството
собственикът на обекта/инвеститорът е длъжен да възстанови първоначалния вид на площадките, тротоарите и зелените площи, използвани или увредени в следствие извършването на строителните мероприятия, като отстрани всички щети.


РАЗДЕЛ VII

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕТО НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

Чл.22. (1) Кметът на общината съгласува разделното събиране на МРО на територията на общината, което е организирано от организации по оползотворяване или производители и вносители на продукти, изпълняващи индивидуално задълженията си за разделно събиране и оползотворяване.
(2) В случай, че системата за разделно събиране не изисква разполагане на елементи върху общинска собственост (напр. изкупвателни пунктове) кметът на общината упражнява контрол за спазването на забраната за изхвърляне на отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнери за смесени БО.
Чл.23. (1) В случаите по чл.22 и в съответствие с общинската програма за управление на отпадъците кметът на общината определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на съответния вид МРО върху имоти, общинска собственост без да възпрепятства дейността на лицето, сключило договор с организацията по оползотворяване и/или с ПУДООС.
(2) Кметът на общината информира населението чрез местните средствата за масово осведомяване или по други подходящ начин относно местата на разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на съответния вид МРО - отпадъци от опаковки, негодни за употреба портативни батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отработени масла, излезли от употреба пневматични гуми и др.
Чл.24. (1) Физическите и юридическите лица са длъжни да:
1. събират разделно съответните видове отпадъци в определените от Общината съдове, за разделно събиране.
2. предават на определените от общината организации и места и на такива, които имат разрешение за това разделно събраните отпадъци.
(2) Лицата, извършващи търговска дейност на територията на общината в обекти за търговия с хранителни стоки, търговия с нехранителни стоки, заведения за хранене и развлечения, обекти за комунални и други услуги, хотели и други места за настаняване и съпътстващи производството занаятчийски дейности, освен посочените задължения по предходната алинея, са длъжни и да:
1. сключат договор с организация по оползотворяване, на която да предават генерираните от обекта рециклируеми отпадъци и опаковки, което обстоятелство се посочва в уведомлението за извършване на търговска дейност или в други документи разрешаващи дейността;
2. събират в специализирани съдове и/или чували рециклируеми отпадъци и опаковки, като вземат мерки за тяхното временно съхранение и предаването им съгласно утвърден график на Организацията по оползотворяване, с която имат сключен договор.
(3) Кметът на общината упражнява контрол за спазването на изискванията на ал.1.
(4) Кметът на общината контролира дейността на лицата, които експлоатират системите за разделно събиране и събира информация от тях относно дейността им.

РАЗДЕЛ VIII

СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Чл.25. (1) Кметът на общината:
1. определя площадка за временно съхраняване на ИУМПС на територията на общината ;
2. организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на площадка за временно съхраняване и предаването им в центровете за разкомплектоване.
(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в случаите, когато производителите и вносителите на МПС не са изградили площадки за временно съхраняване на ИУМПС върху собствен имот и има сключен договор с организация по оползотворяване по чл. 35, ал. 2 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (ДВ, бр. 104 /2004 г.) или с ПУДООС, или с производители и вносители на МПС, които изпълняват задълженията си по наредбата индивидуално.
(3) Собствениците на ИУМПС ги предават на площадка за временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване.
(4) До предаването на ИУМПС на площадките за временно съхраняване или в центровете за разкомплектоване собствениците на ИУМПС могат да ги съхраняват в имоти - частна собственост, като са длъжни да не допускат замърсяване с отпадъци от тях.
Чл.26. (1) Кметът на Общината назначава комисия в състав: служител на РУ на МВР - Пещера, "КАТ - Пътна полиция"; и представител на общинската администрация.
(2) Комисията:
1. Установява наличието на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), паркирани (изоставени ) в имоти общинска собственост;
2. Издирва собствениците на ИУМПС;
3. Издава предписания на собствениците за преместване на ИУМПС, паркирани (изоставени) в имоти общинска собственост, съгласно образец – Приложение №1.
4. Съставя констативни протоколи за техническото състояние на ИУМПС, съгласно образец – Приложение №2 и констативни протоколи за неизпълнение на предписанията за преместване съобразно образец – Приложение №3.
(3) Собствениците на ИУМПС се уведомяват за предписанието за преместване лично срещу подпис или чрез писмо с обратна разписка.
(4) В случай, че собственикът на ИУМПС не може да бъде установен, предписанието се залепва под формата на стикер на видно място на моторното превозно средство.
(5) Едновременно с връчването на предписанието (респективно залепването на стикера) се съставя протокол за техническото състояние на ИУМПС по образец – Приложение №2.
(6) Когато собственикът е неизвестен, или макар известен , не може да бъде уведомен поради трайно отсъствие от страната или по други обективни причини, към констативния протокол се прилага служебна записка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации.
(7) В 10-дневен срок от получаването на предписанието (респективно залепването на стикера) собственикът на ИУМПС е длъжен да го премести в собствен поземлен имот или в определената от кмета на общината площадка за временно съхранение.
(8) Изискването за връчване на предписанието за преместване на ИУМПС в 10-дневен срок се счита за изпълнено с неговото връчване (респективно залепването на стикера). Срокът за преместване започва да тече от деня, следващ посочената в предписанието (стикера) дата и завършва в 24 часа на десетия ден. Когато последния ден на срока е неприсъствен, срокът изтича в 24 часа на първия следващ присъствен ден.
(9) При неизпълнение на предписанието за преместване, въз основа на констативен протокол съобразно образец – Приложение №3, съставен от комисията по чл.26(1) Кметът на общината издава заповед за преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение. След изтичане на законните срокове за обжалване по АПК, заповедта се изпълнява от лице по чл.5, което е сключило договор с Общината, за сметка на собственика на ИУМПС.
Чл.27. (1) ИУМПС се пазят на площадката за временно съхраняване и се предават в център за разкомплектоване не по-рано от 14 дни от датата на приемането им.
(2) В срока по предходната алинея, собственикът има право да поиска връщане на автомобила. Освобождаването на автомобила се извършва след като собственикът заплати на лицето по чл.26, ал.9 направените разходи във връзка с принудителното преместване и временното съхраняване на площадката.

РАЗДЕЛ IX

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

Чл.28. (1) Причинителите на ОО и ПО организират сами и за своя сметка третирането и/или транспортирането им съгласно изискването на ЗУО и Наредбата за третиране и транспортиране на опасни и производствени отпадъци (ДВ, бр.29/1999)
(2) Причинителите на неопасни ПО могат да ги предадат за депониране на общинското/регионалното депо за неопасни отпадъци при условие, че депонирането им е разрешено.
(3) Депонирането на неопасни производствени отпадъци се заплаща по указан от общинската администрация начин по цени в лв./тон или лв./м3

РАЗДЕЛ X

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ

Чл.29. (1) При осигурени условия Кметът на общината може да организира система за разделното събиране на биоразградими отпадъци ("зелени отпадъци", "биоотпадъци", хартия и картон и др.) от другите видове отпадъци и тяхното транспортиране и третиране.
(2) В изпълнение на задължението си по ал.1 кметът на общината осигурява съдове за съхраняване на биоразградимите отпадъци които се разполагат на места, съгласно схема.
Чл.30. (1) При наличие на система за разделното събиране на биоразградими отпадъци физическите и юридическите лица са длъжни да:
1. не изхвърлят биоразградими отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради и дворове в съдовете за събиране на други видове отпадъци.
2. не увреждат съдовете за биоразградими отпадъци и запалват отпадъците в тях.
3. не разместват съдовете за биоразградими отпадъци от определените им места, без разрешение от общинската администрация.
Чл.31. (1) Събирането и транспортиране на биоразградимите отпадъци на територията на общината се извършва от лице, с което кметът на общината сключва договор по реда на Закона за обществените поръчки.
(2) Лицето по ал.1:
1. изпълнява дейностите, предмет на сключения договор качествено, в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания.
2. не допуска замърсяване на околната среда в процеса на извършваните от тях дейности.
(3) При наличие на система за разделното събиране на биоразградими отпадъци Кметът на общината контролира изпълнението на договорените задължения от лицето по ал.3.
Чл.32. Биоразградимите отпадъци подлежат на биологично третиране съгласно Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр.83/2004)
Чл.33. Събирането, транспортирането и обезвреждането на отпадъци от животински произход на територията на общината се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 50 от 17 ноември 2004 г. за ветеринаромедицинските изисквания към страничните продукти от животински произход, които не са предназначени за консумация от хора (Обн. ДВ. Бр. 111 от 21 декември 2004, в сила от 01 април 2006 г.).

РАЗДЕЛ XI

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ

Чл.34. (1) Кметът на общината организира събирането и транспортирането на едрогабаритни отпадъци /ЕГО/ и тяхното последващо обезвреждане.
(2) В изпълнение на своите задължения по ал.1 кметът на общината:
1. организира събирането на ЕГО на територията на общината периодично и определя местата за предаване на едрогабаритните отпадъци.
2. сключва договор с лице, което да осъществи тяхното събиране, транспортиране и предаване за обезвреждане.
3. осъществява контрол върху дейността на лицето по т. 3.
(3) Физическите и юридическите лица са длъжни да предават ЕГО на местата ал.2, т.1 и/или на лицата по ал.2, т.2.

РАЗДЕЛ XII

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Чл.35. Общински съвет-Пещера приема Програма за управление на утайките от ГПСОВ, съгласно Директива 86/278ЕЕС за начина на използване на утайки от пречистването на отпадъчни води от ГПСОВ
Чл.36. Операторът на общинското депо приема само предварително третирани утайки от ГПСОВ.

РАЗДЕЛ XIII

Т А К С И

Чл.37. За услугите по събирането, извозването, обезвреждането на БО в депа или други съоръжения и поддържането на чистотата на местата за обществено ползване, извършвани на територията на общината, данъчно задължените лица заплащат такса за БО по реда, определен в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера.
Чл.38. (1) Таксата за БО се определя в годишен размер и всяка услуга поотделно с решение на Общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка.
(2) Местните такси се събират от общинска администрация.
(3) Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината.

РАЗДЕЛ XIV

КОНТРОЛ

Чл.39. Контролни органи, които следят за спазването и прилагането на разпоредбите на тази Наредба са служители в специализирано звено към общинска администрация, кметове, кметски наместници, и други изрично упълномощени за това от кмета на Община Пещера длъжностни лица.
Чл.40. (1) Контролните органи по чл. 39 от Наредбата извършват проверки по документи, на място, както и по предложения и сигнали на граждани.
(2) Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват достъп и да оказват съдействие на контролните органи за всички обекти и територии до местата за събиране и съхранение на отпадъци, съоръженията за транспортиране, преработване и/или обезвреждане на отпадъци и документацията, свързана с тяхната работа, като при извършване на проверка контролните органи са задължени да се легитимират.
(3) Предложения и сигнали до контролните органи от граждани се подават писмено до кмета на общината или телефона .
(4) Забранява се, подаването на неверни и заблуждаващи съобщения и сигнали.
(5) При нарушаване на забраната по ал. 4 гражданите носят административно наказателна отговорност по вид и в размери, определени в наредбата.
(6) При констатиране на административни нарушения по тази наредба контролните органи имат право:
1. да съставят констативни протоколи и да дават предписания със срокове и отговорници за отстраняването им;
2. да съставят актове за установяване на административни нарушения;
3. при явно маловажни случаи на нарушения по тази наредба, контролните органи налагат на място наказания - глоба срещу квитанцията /фиш/. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да заплати глобата, му се съставя акт по реда на ЗАНН;
4. на достъп за всички обекти и територии, в които се извършва контролираната дейност;
5. да изискват представянето на документите от лицата, генериращи и/или извършващи дейности с отпадъци, които съгласно нормативните изисквания следва да се намират на мястото на проверката;
6. да изискват писмени и устни обяснения от всеки, който работи за проверяваното лице;
7. да привличат експерти в съответната област, когато проверката изисква специални познания.
(7) Ако при проверката на място бъде констатирана липса на документи, удостоверяващи спазването на установените изисквания, на проверяваното лице се съставя констативен протокол, в който се определя 7-дневен срок за представянето им.
(8) Контролните органи са длъжни да санкционират и/или съставят актове на нарушителите за всяко, установено от тях нарушение в предоставените им с тази наредба правомощия.
(9) Когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наказанията се налагат поотделно за всяко едно от тях.
Чл.41. За неуредените в този раздел въпроси се прилага раздел ІІ от глава VІ на Закона за управление на отпадъците.

РАЗДЕЛ XV

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.42. За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба физическите лица се наказват с глоба, както следва:
1. при установяване на нарушителите по чл.3(2) – от 1500 до 5000 лв.;
2. за нарушения по всички останали разпоредби - от 150 до 500 лв.
(2) За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба едноличните търговци или юридическите лица се наказват с глоба, съответно имуществена санкция, както следва:
1. за нарушения по: чл.4(1) от т.1 до т.6 вкл.; чл.4(2) от т.1 до т.5 вкл., от т.7 до т.16 вкл.; чл.8(5); чл.9; чл.10; чл.16; чл.30 - от 700 до 2000 лв.;
2. за нарушения по: чл. 4(2) т.6, чл.4(2) от т.17 до т.22 вкл. и т.26 - от 1500 до 5000 лв.;
3. при установяване на нарушителите по чл.3(2) – от 3000 до 10 000 лв.;
4. за нарушения по: чл.4(2)т.23, т.24, т.25 - от 3500 до 10 000 лв.
(3) За повторно нарушение се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоен размер.
(4) В случаите по ал.3 глобата, съответно имуществената санкция се налага до преустановяване на нарушението.
(5) За явно маловажни случаи на административни нарушения относно замърсяване на околната среда, установени при извършването им, както и за нарушения по чл.40, овластените за това органи налагат на място на виновните лица срещу квитанция глоба /фиш/ от 10 до 50 лв. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да заплати глобата, му се съставя акт по реда на ЗАНН.
Чл.43. (1) Размерът на глобата се определя съобразно тежестта на нарушението и степента на виновност на нарушителя, от наказващия орган.
(2) На основание чл.35 (2) от ЗУО, сумите от глоби и имуществени санкции постъпват по отделна сметка в общината.
(3) На основание чл.35 (3) от ЗУО, средствата по ал.2 се разходват за проекти и обекти за третиране на отпадъци.
Чл.44. Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на Община Пещера, кметовете и кметските наместници на населени места.
Чл.45. Наказателните постановления по чл.44 се издават от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице.
Чл.46. Установяването на нарушенията, налагането на глоби, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда определен от Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.47 За нарушения, извършени при осъществяване дейности на предприятия, учреждения, заведения, организации и търговски дружества, административно-наказателна отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

РАЗДЕЛ XVI

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на тази наредба:
1. "Битови отпадъци" са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.
2. "Производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в резултат на промишлената дейност на физическите и юридическите лица.
3. "Опасни отпадъци" са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни и/или са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.
4. "Строителни отпадъци" са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения.
5. "Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление, примерно - отпадъци от опаковки, негодни за употреба портативни батерии и акумулатори, отработени масла, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване вкл. излезли от употреба луминесцентни лампи, излезли от употреба пневматични гуми и др.
6. "Зелени отпадъци" - отпадъци от общински паркове и градини, т.е. отпадъци, генерирани от дейностите, свързани с поддръжката на зелените площи в градовете (напр. есенни листа, окосена трева, клони и др.), вкл. и от частни озеленителни фирми.
7. "Биоотпадъци" - хранителни отпадъци и отпадъци от личните дворове, големите магазини и ресторанти, търговските зони и пазарите в градовете.
8. "Причинител на отпадъци" е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци - първичен причинител и/или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други операции, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.
9. "Организация по оползотворяване" е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, което не разпределя печалба и управлява дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.
10. "Третиране на отпадъците" е събирането, съхранението, оползотворяването или обезвреждането на отпадъците и всички междинни операции, както и повторното им използване, рециклиране и възстановяване или производство на енергия и материали от отпадъци.
11. "Депониране на отпадъци" е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.
12. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.
13. "Прилежащи части" са териториите около сгради, павилиони, дворни места, паркинги, гаражи, автогари и ж.п. гари за поддържането, на които са отговорни техните обитатели или ползватели."
14. "Обществени места" са уличните платна, площади, пешеходни алеи, паркове, квартални градинки, спирки на градския транспорт, речни корита, части от тротоари и др. подобни, които не са определени, като "прилежащи части".

РАЗДЕЛ XVII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.19 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.86/2003 г., последно изм. и доп., бр. 105 от 09.12.2008 г.)
2. Наредбата е приета от Общински съвет – Пещера с Решение №408/30.10.2009 год. и отменя Наредбата за организация на дейностите по третиране на твърди битови отпадъци на територията на Община Пещера, приета с Решение № 289 от 30.11.2001 г. на Общински съвет – Пещера и изм. и доп. с Решение №361/28.12.2005г.,Решение №422/ 02.05.2006г.

Attachments:
Download this file (prilojenia-naredba_uo.doc)Приложения[НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА]0 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069