Сряда, 08 Дек 2021
РЕШЕНИЕ № 757 Печат Е-поща

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.2011г., Протокол №70

 

  Относно:Приемане на оценка за право на пристрояване към съществуващ магазин в УПИ Х-1947, в кв. 124 по плана на град Пещера.

   Общинският съвет като изслуша докладната записка на кмета на Община-Пещера, становището на ПК и на основание чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И :

  1. Приема пазарна оценка от 4200лв. за учредяване на право на строеж в размер на 94.50кв. м. за пристрояване към самостоятелен обект – МАГАЗИН, находящ се на партерния етаж от масивна пететажна жилищна сграда с пл.№ 1947г. в новообразувания УПИ X-1947, кв. 124 по ПУП на гр. Пещера.

  2. Упълномощава Кмета на Община Пещера да сключи договор за учредяване право на строеж в размер на 94.50кв.м. за сумата от 4200лв. в полза на "ЛАЗУР и КО" ЕООД – гр. Пещера със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул. "Самоковите" № 13, ЕИК 112599014, представлявано от едноличния собственик и управител – Костадин Сотиров Лазаров за предвиденото допълващо застрояване към самостоятелен обект – МАГАЗИН, след заплащане на 2.2% местен данък и 2% режийни разноски върху оценката.

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали:16

Гласували:16

ЗА :16

ПРОТИВ:няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Хр.Стайкова/                                                        /Д-р Цв. Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069