Сряда, 01 Дек 2021
РЕШЕНИЕ № 759 Печат Е-поща

  На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07. 2011 г., Протокол № 70.,

  Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

  Общински съвет след като изслуша докладната записка на Председателя на Общински съвет Пещера , на основание чл. 21, ал.1, т.7, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ и във връзка с чл. 9 от ЗМДТ

 

РЕШИ:

 

   Добавя нова ал.4 към чл.19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера със следното съдържание:

"чл. 19, ал.4 ./в сила от 01.01.2011 г./ Освобождават се частично 25% от заплащане на такса за битови отпадъци лечебните заведения с общинско участие в капитала."

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 16

- Гласували:16

- ЗА – 16

- ПРОТИВ – няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/Хр.Стайкова/                                                                    /Д-р Цв.Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069