Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за гробищните паркове на територията на Община Пещера
НАРЕДБА за гробищните паркове на територията на Община Пещера Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение №108/27.08.2004г. на Общински съвет гр.Пещера.

 

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1)Тази Наредба урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове (гробища), реда и условията за погребения, ползването и благоустрояването на гробните места и свързаните с тази дейност услуги на територията на община Пещера.
(2)Наредбата няма за цел регламентиране на ритуалите при погребения. Религиозните погребални ритуали се извършват съобразно съответното вероизповедание, при спазване на Наредба №21 за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойници, издадена от министъра на здравеопазването.
Чл.2.(1)Гробищните паркове са обществени терени със специално предназначение. Те са публична общинска собственост по силата на чл. 3, ал.2, т.2 от ЗОС.
(2)На територията на община Пещера действат:
1.Централен гробищен парк, мюсюлманско гробище и гробище в м.Агово в землището на гр.Пещера.
2.Гробище в с.Радилово;
3.Гробище в с.Капитан Димитриево.
Чл.3.Създаването на нови, разширяването или закриването на действащите гробищни паркове (гробища) на територията на общината става с решение на Общински съвет - Пещера. След преустановяване на погребенията в определено гробище теренът му може да се ползва като мемориален парк с урнополагане.
Чл.4.(1)Паркоустройственият гробищен план се приема и при нужда изменя от Общинския съвет.
(2)С плана по предходната алинея са определят главните и второстепенни алеи на гробищния парк и гробните парцели. Парцелите се разделят на редове, които са броят от изток на запад, а гробовете - от юг на север. Редовете и гробовете се отделят с междинни пътеки.
(3)Урнови стени, както и урнови гробове, могат да се създават във всички гробищни паркове и гробища на територията на общината, съобразно с утвърдените проекти по ал.1.
Чл.5.(1)Гробищните паркове на територията на общината, както и намиращите се в тях сгради и съоръжения, общинска собственост, се
Управляват, опазват и поддържат пряко от общинската администрация, общинско предприятие или чрез специализирана фирма, определена след провеждането на конкурс.
(2)Когато дейността се извършва чрез специализирана фирма договорът може да бъде за срок до 10 години.
(3)Контролът върху дейността и спазването на нормативните изисквания се извършва от специализираните органи на Общинска администрация гр.Пещера и кметствата на населените места.
Чл.6.(1)Строителни и ремонтни работи на сградите в гробищните паркове се съгласуват предварително със специализираните органи на общинската администрация и се извършват при съблюдаване изискванията на нормативните актове, регламентиращи тези дейности.
(2)Строителните работи на гробните места и около тях се съгласуват предварително с организацията, на която е възложено опазването и поддържането на гробищния парк.

 

Раздел II
ГРОБНИ МЕСТА, И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ
Чл.7.(1)Гробните места обхващат: обикновени гробове, урнови гробове, урнови ниши и фамилни гробове.
(2)Обикновените гробове са обособени части от парка или гробището, съгласно изискванията на Наредба № 21 на министъра на здравеопазването.
(3)Урновите гробове могат да се обособят в част от гробищния парк или гробище за полагане на една или повече урни с праха на покойници.
(4)Урновите ниши са обособени части от специално изградени в гробищния парк стени (урнови стени) с определени размери, за полагането на урни с праха на покойници.
(5)Размерите на урновите стени и ниши се определят с приет по надлежния ред архитектурен проект за съответния гробищен парк.
(6)Урна с праха на покойник може да се положи както в урнова ниша, така и в урнов или в обикновен гроб.
(7)Предоставянето на нови гробни места става съгласно паркоустройствения план с разрешение на кмета на Общината, съответно кмета на кметството или упълномощени от тях длъжностни лица.
Чл.8.(1)За ползване на гробни места се заплаща такса съгласно тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера.
(2)С полагането на покойник или на урна с праха му в гроб или в урнова ниша, за наследниците му по закон или завещание се поражда правото на гробоползване.
(3)Правото на гробоползване е срочно освен в случаите на възмездно придобиване на ползуването за вечни времена.
(4)Правото на ползуване на урнова ниша е безсрочно и може да се загуби само ако правоимащите лица изнесат урната с праха на наследодателя с разрешение на посочените в чл.7, ал.7 длъжностни лица.
(5)Безсрочно право на гробоползване може да се придобие от гробоползуватели с редовно поддържани, благоустроени с трайни паметници гробни места и заплащане на определената от Общинския съвет такса.
Чл.9.(1)При последващи погребения в едно гробно място, правото на ползване може да бъде продължено и по искане на наследниците на следващите погребани в същото гробно място лица. В тези случаи се продължава правото на гробоползване и за наследниците на първия погребан.
(2)Когато първото погребано лице няма наследници и правото на гробоползване е продължено, наследниците на следващия или на следващите покойници по реда на извършените погребения в същото гробно място придобиват самостоятелно правото на гробоползване, след като декларират писмено пред длъжностните лица по чл.7, ал.7, че първият погребан няма наследници.
Чл.10.За неуредените в предходните членове случаи се прилагат разпоредбите на Закона за наследството (ЗН).
Чл.11.Ако покойникът или неговите наследници по закон притежават право на гробоползуване и в гробното място може да се извърши погребението при условията на чл. 12, ново гробно място не се предоставя.
Чл.12.(1)Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска.
(2)Безвъзмездното преотстъпване на това право ползвателите могат да извършват с писмено заявление до посочените в чл.7, ал.7 длъжностни лица. Заявлението се прилага към съответната партида и се отбелязва в гробищния регистър.
Чл.13.(1)Правото на ползване на обикновен и урнов гроб, както и на фамилен гроб обхваща:
1. Извършване на последващи погребения в него по реда и при условията на тази Наредба.
2. Поставяне на временни или на трайни надгробни знаци: паметник, рамка, фотокерамични портрети с лика и изписване името на покойника с датите на раждането и смъртта му.
3. Засаждане на декоративни цветя и треви.
4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди.
(2)Правото на ползуване на урнова ниша обхваща:
1. Извършване на последващо урнополагане по реда и при условията на тази наредба.
2. Поставяне на табела с изписване на името на покойника, на датите на раждането и смъртта и фотокерамичен портрет с лика му.
3. Полагане на цветя в монтирана край нишата ваза.
4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди.
Чл.14.(1)Полагането на друг покойник в обикновен гроб не се разрешава преди изтичането на 8 години от предишното погребение. Това ограничение не се прилага за урнополагане.
(2)Намаляването на срока по ал.1 за последващо погребение за отделни гробищни паркове или техни парцели се определя по реда и условията на Наредба №21 на министъра на здравеопазването.
Чл.15.(1)Правото на ползване може да бъде продължено за нов срок след като правоимащите лица заплатят определената от Общинския съвет такса преди изтичането на срока.
(2)Длъжностните лица по чл.7, ал.7 могат да разрешат възмездното продължаване на правото на гробоползване след изтичане на срока му само в случаите, когато просрочването се дължи на уважителни причини и гробното място е поддържано, и благоустроено с траен паметник.
Чл.16.(1)Ежегодно - до 30 септември на текущата година, организацията поддържаща съответното гробище извършва преглед на състоянието на гробните места и представя писмена информация за гробните места, които са запустели до длъжностното лице, отговарящо за водене на гробищния регистър.
(2)В случаите, когато правото на ползване не е продължено, или гробните места са запустели длъжностното лице по предходната алинея представят докладна записка с мотивирано предложение, въз основа на която гробните места се предоставят за извършване на нови погребения. Останките от погребания се изваждат и заравят в общ гроб, освен ако близки на покойника пожелаят те да бъдат кремирани.

Раздел III
ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ
Чл.17.(1)В гробищните паркове на община Пещера се погребват покойници с постоянно местопребиваване и адресна регистрация приживе в съответните населени места на общината. Погребение на други лица може да се допусне, ако погребването им в гробище по тяхното местожителство е невъзможно или много затруднено.
(2)Предходната алинея не се отнася за случаите, когато е възникнало правото на гробоползване по смисъла на настоящата наредба.
Чл.18.(1)Погребенията се извършват не по-рано от 24 часа и не по-късно от 48 часа след установяването на смъртта.
(2)Близките на починалото лице или съответното болнично заведение, в което е настъпила смъртта, са длъжни веднага след констатирането й да уведомят съответното длъжностно лице по гражданското състояние, като представят медицинското свидетелство за настъпилата смърт и документа за самоличност на покойника за съставянето на смъртен акт.
Чл.19.(1)Урните с праха на покойниците се полагат в урнова ниша, в урнов или в обикновен гроб.
(2)В урновата шина не се разрешава поставянето на други предмети освен урната с праха на покойника.
Чл. 20.(1) По решение на Общинския съвет могат да се подпомагат разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.
(2) В помощта по ал.1 се включват разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба по цени, утвърдени от Общинския съвет.
(3) Редът за осребряване на фактурите се определя с правилата за вътрешно-финансов контрола.

Раздел IV
ОБЩЕСТВЕН РЕД И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ
Чл.21.В гробищните паркове се забранява:
1. посещението на деца под 14-годишна възраст, ако не са съпроводени от пълнолетни лица;
2. въвеждането на кучета, на домашни и други животни;
3. извършването на всякакъв вид търговска дейност и услуги за населението на територията на гробищните паркове, с изключение на дейностите, свързани с траурните услуги;
4. ремонтно-строителна дейност без разрешение на специализираните органи на Общинската администрация;
5. приготовляването на циментови, бетонови и варови разтвори по алеите и пътищата, без разрешение на организацията отговаряща за дейността в гробищните паркове;
6. отсичането на дървета без разрешение;
Чл.22.Не се разрешава извън определение за целта места:
1. изхвърлянето на хранителни и други отпадъци, и увехнали цветя;
2. паленето на огън и изгарянето на отпадъци;
3. разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и др.подобни;
4. засаждането на високостеблени декоративни и плодни дървета в парцелите и на гробните места.
Чл.23.(1)Ползвателите на гробните места са длъжни да поставят трайни надгробни знаци, да ги благоустроят и да ги поддържат в добър вид.
(2)Счупени и неподдържани временни гробни знаци се отстраняват от гробните места.
Чл.24.(1)Ежегодно – до 30 април и до 30 септември се извършва основно почистване на гробищата на територията на община Пещера.
(2)Общинската администрация оказва необходимото съдействие за почистването въз основа на своевременно и конкретно предложение на организацията, отговаряща за дейността в гробищните паркове.

Раздел V
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл.25.(1)Ръководителят на организацията отговаряща за поддържането на съответното гробище е длъжен да упражнява ежедневен контрол върху спазването на Наредбата, действащите нормативни актове и решенията на Общинския съвет.
(2)При констатиране на нередности и нарушения лицето по предходната алинея е длъжно да предприеме всички необходими действия за незабавното им отстраняване.
Чл.26.(1)Актовете, установяващи отделни нарушения, се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на Община-Пещера или кметовете на кметствата. Наказателните постановления се издават от кмета на Община Пещера или от упълномощено от него длъжностно лице.
(2)За образуването на административно-наказателни производства за нарушения на тази Наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановения и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.
(3)За неспазване на разпоредбите на настоящата Наредба се налагат глоби в размер до 500 (петстотин) лева.

Раздел VI
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Придобитите преди приемането на настоящата наредба права на гробоползване се запазват.
§ 2. Наредбата е приета на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА с решение №108/27.08.2004г. на Общински съвет гр.Пещера.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069