Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 24 Август 2011г. 14:09ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА:

Р Е Ш Е Н И Е №758/29.07.2011 г.

І. Отменя Решение № 691/28.03.2011г.

ІІ. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ общински нежилищен имот, невключен в

имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, представляващ УПИ ХІV-ПП “Братя Горови” в кв.82 по плана на гр.Пещера, с площ от 2706,00 кв.м, ведно с изградените в него четириетажна масивна производствена сграда, с разгъната застроена площ 4430,00 кв.м и едноетажна спомагателна сграда, със застроена площ 30,00 кв.м.

ІІІ. Приема начална тръжна цена в размер на 700 000,00 лв. (седемстотин хиляди лева). Върху частта от земята, представляваща неприлежащ към сградите терен, в размер на 1841,00 кв.м, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност се начислява 20 % ДДС, който се дължи от купувача и не е включен в началната тръжна цена. Цената се оферира и заплаща в левове съгласно условията, посочени в тръжната документация и проекто-договора: а) начин на плащане- в левове, без други платежни средства; б) срок на плащане- при сключване на договора; в) собствеността върху имота, предмет на търга, се прехвърля със сключването на договора в срок до тридесет дни от датата на решението за определяне на спечелилия търга.

ІV. Стъпка на наддаване 10 000 лв. ( десет хиляди ) лева.

V. Размерът на депозита за участие в търга е 20 000 лева, който се внася в срок до шестнадесетия ден от обнародването на решението в” Държавен вестник” по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

VІ. Информационен меморандум и тръжна документация се закупуват от Общински център за услуги и информация на гражданите, етаж І на общинска администрация- гр. Пещера до дванадесет календарни дни от датата на обнародването на решението в “ Държавен вестник”. Цена на информационния меморандум - петдесет лева, на тръжната документация – двеста лева, които се заплаща в ОЦУИГ.

VІІ. Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг с явно наддаване – до 17 часа на шестнадесетия ден след обнародване на решението в ”Държавен вестник”.

VІІІ. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден след закупуване на документацията за продажба чрез предварителна заявка в стая № 17 на общинска администрация.

 ІХ. Търгът да се проведе на седемнадесетия ден след обнародване на решението в “Държавен вестник” в 14.00 часа в заседателната зала на общинска администрация – гр. Пещера.

Х. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга – да са юридически лица и да притежават собствен капитал, определен според общите положения за изготвяне и представяне на счетоводните отчети по международните счетоводни стандарти, не по - малък от 100 000 лева и да са подписали декларация за приемане на условията на Споразумението с ТПКИ “Братя Горови” от 13.11.2008г.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069