Неделя, 26 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

72 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 16 Септември 2011г. 08:58ч.

На  19.09. 2011 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе СЕДЕМДЕСЕТ И ВТОРО  заседание  на Общински съвет, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Отчет за проведените Обществени поръчки и извършени продажби от Община Пещера за периода юли - септември 2011г.
       ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

2. Текущи.

2.1. Утвърждаване на видовете дейности и цените на услугите за тях в

Културен дом Пещера за учебната 2011-2012 год.
       ДОКЛАДВА: Експерт Културен дом

2.2. Внасяне предложение в Министерски съвет за   отпускане   на   персонална   пенсия   на Василка Иванова Дражева.
       ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

2.3. Утвърждаване на паралелки под определения минимален брой ученици по Наредба № 7/29.12.2000г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена в ОУ”П.Хилендарски” – с.Радилово за учебната 2011/2012год.
       ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

2.4. Приемане на  „Общинска програма за интегриране на ромите в община Пещера за периода 2011-2020г. ” и План за действие по изпълнение на програмата;
       ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

2.5. Промяна по бюджета на Община Пещера.
       ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

2.6. Промяна в инвестиционната програма на МБАЛ “Проф. Д. Ранев” гр. Пещера, одобрена с Решение № 323/ 29.05.2009 г.на Общински съвет гр. Пещера.
       ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината


2.7. Приемане на Актуализация на Програма за управление качеството на      атмосферния въздух на Община Пещера 2011 – 2014 г.
       ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината


2.8. Одобряване проект за Частично изменение на Подробния устройствен  план- План за регулация, с който се обособява нов УПИ ХХІІІ-3409, Безвредно производство, търговия и услуги, с площ 579.00 кв.м., за сметка на УПИ І -  жилищно строителство и обществен търговски център, кв.27 по ПУП на гр.Пещера.
       ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

2.9. Промяна статута на поземлени имоти, находящи се в землището на гр.Пещера от публична общинска собственост в частна общинска собственост и промяна начина им на трайно ползване.
       ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

2.10. Продажба на поземлен имот № 056006,местн.”Арапеница”, землище на с.Радилово, Община Пещера
       ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината


2.11. Отмяна на Решение № 736/ 30.06. 2011г. на Общински съвет гр. Пещера.
       ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
2.12. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Пещера и кметство село Радилово и кметство село Капитан Димитриево.
       ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината


3. Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069