Сряда, 08 Дек 2021
РЕШЕНИЕ № 763 Печат Е-поща

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2011 г., Протокол № 72,

 

   Относно: приемане на отчет за проведени обществени поръчки и реализирани продажби в Община Пещера за периода юли - септември 2011 година

   Общински съвет – гр. Пещера, след като разгледа докладната записка на Кмета на Община Пещера, становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, на ПК по законност и развитие на местното самоуправление, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

І. Приема отчет за проведени обществени поръчки и реализирани продажби в Община Пещера за периода юли - септември 2011 година.

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали:18

Гласували: 18

За:17

Против:1

Въздържали се: няма

 

Технически секретар:                                             ПРЕДЕСЕДАТЕЛ:

/ Христина Стайкова /                                                                / д-р Цветанка Лепарова /

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069