Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община-Пещера
НАРЕДБА за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община-Пещера Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение №334/01.03.2002г., изм. и доп. с Решение №462/26.07.2006 г., изм. и доп. – Решение №80/29.04.2008г., изм.-Решение № 482/26.02.2010г., изм. и доп.с Решение № 470/29.11.2013г., изм. и доп. с Решение № 498/27.12.2013г., изм. и доп. с Решение № 747/16.02.2015г., доп. с Решение № 755/27.03.2015г., изм. и доп. с Решение № 111/26.05.2016г., изм. и доп. с Решение № 139/30.09.2020г., изм. и доп. с Решение № 572/29.06.2023г. на Общински съвет - Пещера

 

 

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тази наредба урежда основните правила, правата и задълженията на Община-Пещера, на физическите и юридическите лица, свързани с организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на пътни превозни средства (ППС) и пешеходците на територията на Община-Пещера.

Раздел II
ГРАДСКИ ЗОНИ И КАТЕГОРИИ НА УЛИЦИТЕ

Чл.2. Територията на гр.Пещера се разделя на зони както следва:
1. зона “Ц” - централна градска част, която включва улиците: ул. “Димитър Горов”, “Дойранска епопея”, “Георги Зафиров” - от Стара река до “Дойранска епопея”, “Нестор Личев” - от сградата на общинската администрация до “Георги Зафиров”, ”Иван Попов” - от училище “Михаил Каролиди” до пл.”България”, ул. “Крайречна” и територията на площад ”България”.
2. зона “А” - включва останалата част от територията на града.
Чл.3. Улиците на града се класифицират, както следва:
1. 1. главна улична мрежа: улиците “Михаил Такев”, “Георги Кьосеиванов”, “Дойранска епопея”, “Трети март”, “Васил Петлешков”, “Свети Константин”, “Васил Левски”, “Александър Стамболийски”, “Йордан Ковачев”, “Д-р Петър Цикалов”, “Георги Зафиров”, “Веселин Стайков”, “Пирин”, автогарата - Брацигово, “Петър Горанов”, “Хан Пресиян”, “Петър Раков”, “Симон Налбант” и всички входни и изходни артерии на града.
2. 2. второстепенна улична мрежа: останалите улици на града.
Чл.4. Улиците в селата се класифицират, както следва:
1. Главна улична мрежа:
а.) В с.Радилово - ул.“Георги Ангелиев”, “Тодор Банчев”, “Вела Благоева” и “Иван Коцев”;
б.) В с.Капитан Димитриево - ул. “Георги Димитров” и “Димитър Дамянов”.
2. Второстепенна улична мрежа - останалите улици на селата.
Чл.5. Класифицирането на новоизградените улици и включването им в уличната мрежа се извършва от Общински експертен съвет по устройство на територията (ОбЕС по УТ) при Общината.

Раздел III
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Чл.6. Подробните планове за организация на движението на територията на гр.Пещера се приемат от ОбЕС по УТ и се съгласуват с Пътна полиция-КАТ.
Чл.7.(1) (изм. – Решение №462/26.07.2006г.) Проектите за временна организация на движението поради ремонтни и строителни работи, аварии, обществени и спортни прояви по уличната мрежа се съгласуват с Дирекция “ТСУ” на Общината и ПП-КАТ.
(2) (изм. – Решение №462/26.07.2006г.) Генералният план и част ПОИС на строителните обекти, прилежащи към уличната мрежа се съгласуват с Дирекция “ТСУ” на Общината и ПП-КАТ.
Чл.8.(1) Забранява се движението на всички видове пътни превозни средства в зона “Ц”, в градските паркове и алеи.
(2) Забраната за движение в зона “Ц” не се отнася за автомобилите със специален режим, посочени в чл.158 от ППЗДП, за снегопочистващите машини, както и за снабдените със специални пропуски от Общинската администрация, съгласувано с ПП-КАТ.
Чл.9.(1) (изм. с Решение № 111/26.05.2016г.) Времето за снабдяване на населението с горивни и строителни материали или за зареждане на търговски и други обекти в зона “Ц” е от 5.00 до 7.00 ч.; от 14.30 до 16.30 ч. и от 21.00 до 22.00 ч. през летния сезон и съответно от 5.00 до 7.00 ч.; от 14.30 до 16.30 ч. и от 19.00 до 22.00 ч. през зимния сезон. Снабдяването или зареждането може да се извършва с леки и лекотоварни автомобили, с общо тегло до 2,5 тона.
(2) Във времето за зареждане на търговски и други обекти в зона “Ц” се допускат само МПС:
1. снабдени със специални пропуски от Общинската администрация, когато се извършват ритмични доставки с едно и също МПС или
2. снабдени с еднократен пропуск, когато доставките са епизодични или с различни МПС.
3. (изм. – Решение №462/26.07.2006г.) за доставка на горивни или строителни материали.
(3) (изм. – Решение №462/26.07.2006г.) На собствениците на леки автомобили, с адресна регистрация в зона “Ц” се издават безплатни пропуски от Общинската администрация.
(4) (нова – Решение №462/26.07.2006г.) В случаите на т.3 от предходната алинея, както и в случаите, когато се налага транспортиране на болни хора и хора с физически увреждания такса не се събира.
(5) (нова – Решение №462/26.07.2006г.) (изм. и доп. с Решение № 111/26.05.2016г.) Движението на автомобилите в случаите по ал.1-4 се извършва през пропускателен пункт намиращ се  на  ул. "Георги Зафиров" при улица "Дойранска епопея". Контролът се извършва от длъжностни лица, определени от Общинската администрация.
Чл.10. (изм. и доп. с Решение № 111/26.05.2016г.) За издаване на пропуски за зареждане на търговските и други обекти се заплаща такса съгласно Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.
Чл.11.(1)(изм. и доп. с Решение № 111/26.05.2016г.) Забранява се движението на товарни автомобили и автобуси в съботен ден от 8.00 до 14.00 ч. по ул. “Васил Петлешков”, от пресечката с ул. "Григор Чешмеджиев", в посока пазара, ул. “Петър Раков”-до административната сграда на “Биовет”-АД и ул. “Веселин Стайков” до ул. “Йордан Ковачев”.
(2) Разрешава се паркирането през това време по ул. “Васил Петлешков” и ул. “Петър Раков” на леки МПС.
Чл.12. (изм.  с Решение № 111/26.05.2016г.)Определянето на паркингите и видовете паркинги в гр.Пещера се извършва по предложение на Общинската комисия по безопасност на движението, съгласувано с ОбЕС по УТ и след утвърждаване със заповед на кмета на Общината.
Чл.13. Забранява се паркирането:
1. (изм. и доп. с Решение № 111/26.05.2016г.)В зона "Ц" и  Общинския пазар - гр.Пещера и по ул. “Васил Петлешков”, пред него;
2. (доп. – Решение №462/26.07.2006г.)( доп. с Решение № 111/26.05.2016г.) По ул. “Георги Зафиров” - от ул. “Дойранска епопея” до ул. “Трети март”, по ул. “Стоян Попов” - от ул. “Михаил Такев” до ул. “Дойранска епопея”, по ул. “Владимир Рилски” - от ул. “Михаил Такев” до ул. “Георги Зафиров” и на ул. “Трети март” до паркинга при централния градски парк;ул.Нешо Чипев” – от централен вход на МБАЛ „Проф.Димитър Ранев” ООД до ул. „Йордан Ковачев";
3. (нова – Решение №462/26.07.2006г.) На ул. “Нестор Личев” до сградата на общинската администрация, освен за служебните автомобили на Община Пещера;
4. (нова – Решение №462/26.07.2006г.) ( изм.и доп. с Решение № 111/26.05.2016г.) Върху тротоарите, освен в случай, че между паркираното превозно средство и сградата остават най-малко 2 метра, зелените площи и алеи в населените места.

5.(нова - Решение № 755/27.03.2015г.)На платените общински паркинги без заплащане на определената такса за паркиране.
Чл.14. Превозните средства, обслужващи строителни обекти могат да се движат по забранените за движение улици само с маршрутен пропуск.
Чл.15. Забранява се местодомуването на товарни автомобили, автобуси, трактори и ремаркета по уличната мрежа, тротоарни площи, зелени площи и останалата територия за обществено ползване в общината.
Чл.16 (1) Забранява се съхраняването (местодомуването) на негодни бракувани, спрени от движение ППС, трайно установени по уличната мрежа, тротоарни площи, зелени площи и останалата територия за обществено ползване в общината.
(2) (изм. – Решение №482/26.02.2010г.)При констатация на нарушения по чл.16, ал.1 се прилагат разпоредбите на Раздел VІІІ от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Пещера.
(3) (отменена – Решение №482/26.02.2010г.)
Чл.17.(1) Забранява се разкопаването на пътни и тротоарни настилки, снижението на бордюри или изграждането на рампи за осигуряване на удобен подход на МПС към гаражите и дворовете на сгради без разрешение на Общинската администрация.
(2) Възстановяването на настилките на уличните и тротоарните платна, разкопани вследствие на строително-ремонтни работи се извършва в определения за това срок съгласно издаденото от Общинската администрация разрешение. До възстановяване на настилката изкопите се обезопасяват. За вреди, причинени на трети лица вследствие от неизпълнението на това задължение отговорността се носи от лицето извършило строително-ремонтните работи.
Чл.18. Забранява се:
1. Поставянето на фургони, строителни материали и строителна механизация извън границите на строителните обекти;
2. Полагането на маркировка както и монтирането на съоръжения, с цел запазване на място за паркиране;
3. Престоя и паркирането на всички видове превозни средства по платната за движение на улична мрежа по време на снеговалеж;
4. Движението на непочистени от кал ППС;
5. Превозването на насипни материали с необорудвани за целта превозни средства;
6. Движението на верижни машини по асфалтовата пътна мрежа;
7. Поставянето на контейнери и съдове за смет на платната за движение.
Чл.19. Собствениците, управителите и наемателите на магазини, заведения, складове, работилници и др.п. са длъжни да не създават препятствия на пешеходците върху прилежащата тротоарна площ.
Чл.20.(1) (изм. – Решение №462/26.07.2006г.) Определя таксиметрови стоянки, както следва:
1. За гр.Пещера:
а) на паркинга до площад “България” - срещу градския парк;
б) на паркинга до автогара “Пещера”.
2. За с.Радилово - паркинга до площада.
3. За с.Капитан Димитриево - паркинга до сградата на читалище “Сергей Румянцев” и площада.
(2) (нова – Решение №462/26.07.2006г.) Местостоянките за ППС с животинска тяга се определят със заповед на кмета на Община Пещера след решение на ОбЕС по УТ.
Чл.21. Забранява се управлението на велосипеди:
1. в гр.Пещера по улиците: “Михаил Такев” и зона “Ц”;
2. в с.Радилово - улица ”Георги Ангелиев”;
Чл.22. (Изм. и доп. с Решение № 139/30.09.2020г.на Общински съвет- Пещера)

(1) За да участва в движението по пътища и улици на Община Пещера, всяко пътно превозно средство с животинска тяга трябва да има:
1. регистрационна табела поставена на задната страна- указваща населеното място и съответстващ номер от регистъра;
2. подопашник /престилка/ за събиране на животинските екскременти /отпадъци/;
3. два бели или жълти светлоотразителя отпред, разположени симетрично от двете страни на превозното средство;
4. два червени светлоотразителя отзад, разположени симетрично от двете страни на превозното средство;
5. при движение през нощта и при намалена видимост - отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина;
6. светлоотразителите трябва да се поддържат винаги чисти, видими, регулирани и в изправност;
(2) През тъмната част на денонощието водачите на пътни превозни средства с животинска тяга носят светлоотразителни жилетки.
(3) Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или на стада трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението, и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя и улиците.
(4) Всяка ръчна количка, теглена или бутана, при движение през нощта и при намалена видимост трябва да има най-малко една бяла или жълта добре различима светлина отпред и най-малко една червена светлина отзад. Източникът на тези светлини може да е един, който да бъде разположен от лявата страна на количката. Светлините не са задължителни за ръчни колички с широчина, по-малка от 1 метър.
(5) Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират в Община Пещера, като се подава заявление по образец от собствениците на пътни превозни средства с животинска тяга до Кмета на Община Пещера.
6) Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират в Община Пещера, като се подава заявление по образец от собствениците на пътни превозни средства с животинска тяга до Кмета на Община Пещера.
1. на собственика на регистрираното ППС с животинска тяга се издава регистрационен талон/ образец 1 /и регистрационна табела;
2. при спиране от движение на ППС с животинска тяга регистрационния талон и регистрационната табела се връщат от собственикът в Община Пещера за заличаване от регистъра;
3. при загуба на регистрационната табела и/или регистрационния талон, собственикът на ППС с животинска тяга е длъжен, в срок до 5 работни дни, да подаде писмена декларация в информационния център на Община Пещера;
4. обстоятелствата по чл. 22, ал. 6, т. 3 се отбелязват в регистъра на ППС с животинска
тяга.

Чл.22а. (Нов, с Решение № 139/30.09.2020г. на Общински съвет- Пещера)

Забранява се:
(1) Движението на превозни средства с животинска тяга и самоходна малогабаритна техника в зона “Ц”, по улиците: “Георги Кьосеиванов”, “Трети март” на гр. Пещера;
(2) престоя, паркирането на ППС с животинска тяга по тротоарите, парковете, алеите, детските площадки и зелените площи в населените места на Община Пещера; управление на ППС с животинска тяга в изправено положение на водача; бързото движение /каране в галоп/ на ППС с животинска тяга в рамките на населените места;
(3) управлението на ППС с животинска тяга, след употреба на алкохол, наркотични вещества и други упойващи вещества;
(4) унищожаването, повреждането, демонтирането или самоволното поставяне на пътни знаци, предпазни парапети и огради;
(5) Забранява се пускането на селскостопански животни/ коне, крави, кози и овце и др/ и оставянето им без надзор на територията на общината.
Чл.23.(1) (изм. и доп. – Решение №462/26.07.2006г.) Ползването на общински терени с обособени места за паркиране на автомобили на фирми и учреждения може да се извършва след разрешение на Общинската комисия за безопасност на движението /ОКБД/, заплащане на определената месечна такса и издаване на абонаментен пропуск.
(2) ( Отменена с Решение № 470/29.11.2013г.)(нова – Решение №462/26.07.2006г.) Хора с физически увреждания ползват безплатно общинските терени с обособени места за паркиране, включително и определените за тях места на платените паркинги. Исканията се разглеждат от ОКБД, като при удовлетворяване на искането се издава удостоверение и стикер.

РАЗДЕЛ ІІІ А
РЕЖИМ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА ППС, ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
(нов - Решение № 470/29.11.2013г)

Чл.23а (1) На територията на община Пещера, в паркингите - общинска собственост се осигуряват определен брой места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания.
(2) Местата за паркиране по ал.1 са с възможно най-добър достъп от входовете и подходите към тях и се обозначават с пътен знак Д21 „Международен символ за достъпност" в съответствие с Наредба № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и маркировка „Инвалид", в съответствие с Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.
(3) За определяне на броят и разположението на местата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора се прилага Наредба №4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.
(4) /изм. и доп. с Решение № 498/27.12.2013г./Карта за преференциално паркиране се издава на лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.
(5) /изм. и доп.с Решение № 747/16.02.2015г./Лицето по предходната ал.4, желаещо да ползва карта за преференциално паркиране, трябва да подаде заявление до Кмета на Община Пещера. Заявление за деца с увреждания до 18-годишна възраст и лица, поставени под запрещение се подава от родител (осиновител), настойник или попечител .
Към заявлението се прилагат следните документи: Снимка – 1бр.; Копие на Решение на ТЕЛК/НЕЛК- 1бр.; Копие на Удостоверение за раждане на дете до 18-г.възраст / служебно/– 1бр.; Удостоверение за настойничество/попечителство/служебно/– 1бр.;Удостоверение за сключен граждански брак /служебно, когато е приложим/.
6) Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране, с адресна регистрация в населените места територията на общината се издават от Кмета на Община Пещера.
(7) Дейността по издаване и преиздаване на картите се извършва от длъжностно лице, определено със заповед на Кмета на общината.
(8) Картите за преференциално паркиране се издават при спазване на формата и реквизитите съгласно приложението на ЗДП
(9) Срокът за издаване на картите е 20 дни.
(10) Контролът по паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, се осъществява от служителите на РУ „Полиция" – гр.Пещера и служители на общинското предприятие „Паркинги и пазари" – гр.Пещера.
(11) Служителят на паркинга установява съответствието на правоимащото лице и картата, издадена за преференциално паркиране.
(12) При констатирано от служителя на общинския паркинг несъответствие между картата и лицето, желаещо да ползва място за

паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания, както и при установяване на неправомерно ползване, ППС следва да бъде паркирано по общия ред.
(13) При неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания, служителят на Общинското предприятие „Паркинги и пазари" отнема картата, като я изпраща на органа, издал същата.
(14) При установено повторно неправомерно ползване на картата за преференциално паркиране, същата се изземва и се изпраща на органа, който я е издал за анулиране, като на лицето, притежател на картата не се издава нова карта до срока на валидност на анулираната карта, но не по-малко от една година от датата на отнемането.

РАЗДЕЛ ІІІ Б

(Нов, доп. с Решение № 572/29.06.2023г.на Общински съвет- Пещера)

РЕЖИМ НА БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА


Чл.23б. Изцяло електрическите превозни средства (ИЕПС) - автомобилите, които използват двигател с изцяло електрическо захранване и не притежават двигател с вътрешно горене паркират безплатно в паркингите – общинска собственост на територията на община Пещера.
Чл.23в (1). Правото по чл.23б на безплатно паркиране се установява с регистрационен номер, издаден съгласно чл. 23, ал. 4 от Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства или с вписване в регистър за ИЕПС, поддържан от Общинско предприятие „Паркинги и пазари".
(2) Вписването в регистъра на Общинско предприятие „Паркинги и пазари" се извършва след подаване на писмено заявление от собственика на изцяло електрическото превозно средство, а в случаите, когато собственикът е различен от заявителя, това следва да се отрази в заявлението до директора на Общинско предприятие „Паркинги и пазари".
(3) Заявлението може да бъде подадено и по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис, съгласно Закона за електронното управление.

Раздел IV
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.24. (доп. – Решение №462/26.07.2006г.) Контролната дейност по спазване изискванията на настоящата наредба се извършва от контролни органи, определени от кмета на общината и органите на РПУ. Глобите, събирани при констатирани нарушения във връзка с контрола постъпват в бюджета на общината.
Чл.25.(  доп. с Решение № 111/26.05.2016г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания и Закона за движение по пътищата.
Чл.26.(1) ( изм.и доп. с Решение № 139/30.09.2020г.) При констатиране на нарушения по настоящата наредба се налага наказание глоба за физически лица, съгласно таблицата която е неразделна част от наредбата.
(2)( изм.и доп. с Решение № 111/26.05.2016г.) За маловажни случаи на административни нарушения по тази наредба, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя или регистрационния номер на превозното средство, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган . На нарушителя се дава копие от фиша или се залепва върху страничното стъкло на превозното средство, за да може да заплати глобата доброволно, а при неизпълнение се изпраща на съответната финансова служба на общинска администрация .В случаите, когато е невъзможно да се установи извършителя на нарушението глобата се дължи от собственика на превозното средство.
(3) На лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт.
(4) Когато вследствие на нарушението са причинени имуществени вреди, административнонаказващия орган определя и дължимото обезщетение.
Чл.27.(1) За нарушения, извършени от малолетни и непълнолетни лица, или лица поставени под пълно или ограничено запрещение отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците.
(2) За нарушения, установени в дейността на фирми, предприятия, учреждения и организации, отговарят извършителите.

Раздел V
ПЕРХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се издава на основание чл.22 от ЗМСМА, чл.99, 167 от ЗДП и влиза в сила 30 дни след обнародването й в местния вестник ”Родопска искра”.
§ 2. Наредбата е приета от Общински съвет гр.Пещера с Решение №334/01.03.2002г. и отменя Глава III “Организация и безопасност на движението” от Наредбата за обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на движението, извършването на търговия и услуги на територията на Община-Пещера и курорта “Св.Константин”.
§ 3. (нов – Решение №462/26.07.2006г.) Кметът на Община Пещера назначава постоянно действаща Общинска комисия по безопасност на движението.

§4. (нов - Решение № 470/29.11.2013г)(изм. и доп. с Решение № 111/26.05.2016г.) Преференциално паркиране е безплатно паркиране на ППС на специално определените и сигнализирани за тази цел места на паркингите за обществено ползване за максимален престой 3 часа. След изтичането му се заплаща определената такса, равна с тази на останалите ползватели.
§5. (нов - Решение № 470/29.11.2013г)Всеки притежател на издадена карта за преференциално паркиране е длъжен в двумесечен срок от влизане в сила на измененията и допълненията в настоящата наредба да подаде заявление за издаване на нова карта съгласно нормативно установения образец .

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ /п/

Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069