Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг
НАРЕДБА за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение №521/30.11.2006г. на Общински съвет гр.Пещера, Изменена и допълнена с Решение № 555/25.06.2010г., изм. и доп. с Решение № 270/28.12.2012г. Изменена и допълнена с Решение № 305/27.02.2013г., изм. и доп. с Решение № 152/29.10.2020г.на Общински съвет Пещера

 

 

Чл.1.(изм. и доп. с Решение № 152/29.10.2020г.)

(1) С настоящата Наредба се определят условията и редът за поемане на общински дълг.

(2) Всички финансови задължения, поети от името и за сметка на общината, както и тези на второстепенните разпоредители с бюджет към Община Пещера, съставляват общински дълг, поради което тяхното поемане се извършва при спазване на изискванията на Закона за общинския дълг и на тази Наредба.
(3) Дългът на търговските дружества с общинско участие в капитала и текущите
задължения на общината към доставчици на стоки и услуги не представляват общински дълг по смисъла на Закона за общинския дълг.


Чл.2. (изм. и доп. с Решение № 152/29.10.2020г.)Общинския дълг се поема с решение на общинския съвет и се формира от:
1.емисии на общински ценни книжа;
2.дълг, поет с договори за общински заеми;
3.(отменена с Решение № 152/29.10.2020г.)дълга на общински предприятия по чл.52 от Закона за общинската собственост;
4.изискуеми общински гаранции;
5.(изм.  с Решение № 152/29.10.2020г.)безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за публичните финанси, включително възмездното финансиране по чл. 103, ал. 3 от закона;
6.(отменена с Решение № 152/29.10.2020г.)безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз;
7. (изм.  с Решение № 152/29.10.2020г.)финансов лизинг, търговски кредити и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (ОВ, L 145/1 от 10 юни 2009 г.)
Чл.3. /изм. и доп. с Решение № 270/28.12.2012г./

(1)Общината може да поема краткосрочен и дългосрочен дълг.

(2)/нова с Решение № 270/28.12.2012г./ Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.

(3)/нова с Решение № 270/28.12.2012г./(изм.и доп.с Решение № 152/29.10.2020г.) Разпоредбите на ал. 2 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 32 от Закона за публичните финанси, както и за общинския дълг, поет за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.
Чл.4(1)/изм. с Решение № 270/28.12.2012г./ (изм.и доп.с Решение № 152/29.10.2020г.) Общината може да поема краткосрочен дълг за финансиране на :
1.(изм.и доп.с Решение № 152/29.10.2020г.)предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на при временни касови разриви по бюджета на общината;
2.(изм.и доп.с Решение № 152/29.10.2020г.)капиталови разходи. средствата за които предстои да бъдат осигурени от бюджетни приходи, помощи или влязъл в сила договор за дългосрочен дълг;
3.неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;
4.плащания по изискуеми общински гаранции.

5.(нова,доп.с Решение № 152/29.10.2020г.) плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
т. 6. (нова, доп.с Решение № 152/29.10.2020г.)проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.“
(2)(изм.и доп.с Решение № 152/29.10.2020г.- заличава се) Краткосрочния дълг по ал.1 трябва да бъде погасен в рамките на бюджетната година, но не по-късно от 25 декември на съответната година.
(3)(изм.и доп.с Решение № 152/29.10.2020г.заличава се) В случай че краткосрочния дълг по ал.1, т.3 не може да бъде погасен в срока по ал.2, той трябва да бъде поет за срок не по-дълъг от 6 месеца.
Чл.5. /изм. и доп. с Решение № 270/28.12.2012г./(изм.и доп.с Решение № 152/29.10.2020г.)Общината може да поема дългосрочен дълг за :
1.финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност;
2.ре финансиране на съществуващ дълг;
3.предотвратяване и ликвидиране на форсмажорни обстоятелства;
4.осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции.

5./нова с Решение № 270/28.12.2012г./(изм.и доп.с Решение № 152/29.10.2020г.)финансиране на общински проекти за концесии за строителство или концесии за услуги с плащания от концедента;

т. 6.(нова с Решение № 152/29.10.2020г.) финансиране при временни касови разриви по бюджета на общината по чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси;
т. 7. (нова с Решение № 152/29.10.2020г.) финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент № 1303/2013", от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура;
т. 8. (нова с Решение № 152/29.10.2020г.)разплащане на просрочени задължения;
т. 9.(нова с Решение № 152/29.10.2020г.) сигуряване на плащания по предоставени временни безлихвени заеми за сметка на централния бюджет по реда на Закона за публичните финанси.

Чл.5а. (нова с Решение № 152/29.10.2020г.)Общинският дълг не е гарантиран от държавата и не представлява задължение за правителството освен в случаите, когато по съответния ред е издадена държавна гаранция.
Чл. 5б.(нова с Решение № 152/29.10.2020г.) (1) Общината може да договаря, поема и изплаща дълг в левове или в чуждестранна валута.
(2) При преоценка на общински дълг или на гарантиран от общината дълг в левове задълженията, деноминирани в чуждестранна валута, се преизчисляват по курса на Българската народна банка към датата на преоценката.
(3) Общините не могат да обезпечават общински дълг чрез залог или ипотека на имущество - публична общинска собственост.
Чл.5в.(нова с Решение № 152/29.10.2020г.) Общината извършва текущо наблюдение за състоянието на дълга на търговските дружества с общинско участие в капитала, както и на останалите контролирани от общината лица, чиито средства и операции не са включени в общинския бюджет.“
Чл. 5г. (нова с Решение № 152/29.10.2020г.)(1) Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет.
(2) Отчетът по ал. 1 съдържа и информация за дълга на лицата по чл. 8а от ЗОД и издадените от тях гаранции.
(3) Общинският съвет приема с решение годишния отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а от ЗОД.
Чл.6. Кметът на общината внася предложенията за поемане на краткосрочен или дългосрочен дълг, които се разглеждат и одобряват от общинския съвет.
Чл.7. /изм. и доп. с Решение № 270/28.12.2012г./(изм.и доп.с Решение № 152/29.10.2020г.)Условия, на които трябва отговаря предложението (проекта) за поемане на дългосрочен дълг, са следните:
1.проектът да е от полза на местната общност ( в интерес на населението, живеещо на територията на община Пещера);
2.(изм.и доп.с Решение № 152/29.10.2020г.)предложението да е придружено от пълно описание на проекта, наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта;

т. 3.(нова с Решение № 152/29.10.2020г.) да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта - всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, размер на разходите за консултантски и административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината;
4.предложението ( проектът) да бъде предложен на обсъждане от местната общност
5.общественото обсъждане е най- малко един месец преди разглеждането му в общинския съвет;

6./нова с Решение № 270/28.12.2012г./(изм.и доп.с Решение № 152/29.10.2020г.)Разпоредбите на т. 4 и т. 5 не се прилагат за предложения относно удължаване на срока за погасяване на общински дълг, поет за финансиране на разходи за подготовка или изпълнение на проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз."


Чл. 8 /изм. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/Кметът на общината оповестява проекта/проектите, който ще се финансира с дългосрочен дълг; чрез покана за обществено обсъждане, отправена до местната общност.
Чл. 9 /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/ Поканата съдържа: Датата, началния час и мястото на общественото обсъждане.
1. Общите параметри на проекта/проектите, които ще се финансират чрез поемане на дългосрочен дълг - предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване.
2. Адрес на официалната електронна страница на общината и мястото в общината, където гражданите могат да се запознаят с пълните текстове на технико-икономическа обосновка на проекта/проектите и социално - икономическия анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта/проектите.
3. Адрес на електронна поща, на който може да се изпращат становища и предложения по проекта/проектите.
Чл.10(1) /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/ Датата на общественото обсъждане на проекта/проектите се насрочва най-малко 30 дни преди разглеждането на предложението за поемане на дългосрочен дълг от общинския съвет.
(2) /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/Покана за обществено обсъждане се публикува най-малко 7 дни преди насрочената дата за провеждане на общественото обсъждане.
(3) /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/Поканата се публикува в местните вестници, както и в официалната електронна страница на общината, и се поставя на информационните табла в сградите на общината, общинските институции кметствата
(4) /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/ 7 дни преди датата на обсъждането на информационни табла поставени на площад „България" и пред читалище „ Развитие" да бъдат изписани датата, началния час, мястото и дневния ред.
(5) / изм. и доп с Решение № 305/27.02.2013г./Мястото на общественото обсъждане да бъде задължително в заседалелната зала на Общински съвет Пещера, където да бъде осигурено озвучаване и на разположение на участниците в обсъждането да бъдат минимум два микрофона от които да задават въпроси и да правят предложения.
(6) /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/ В продължение на 7 дни преди датата на обсъждането по местните медиди да тече ежедневно покана към гражданите но община Пещера за участие в общественото обсъждане, която покана да съдържа - датата, началния час, мястото и дневния ред на обсъждането.
(7) /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/ Заедно с поканата по чл. 8 кметът на общината публикува в официална електронна страница на община технико-икономическа обосновка на проекта/проектите и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта/проектите и предоставя текстовите на технико-икономическата обосновка и социално-икономическия анализ за ползване от гражданите на достъпно място в сградата на общината.
Чл.11 /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/ Кметът на общината отправя писмени покани за участие в обсъждането до синдикални, бизнес организации, неправителствени организации, търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.
Чл. 12 /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/ Становище и предложения по проекта/проектите, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг могат да се поддават в деловодството но общината и по електронен път на посочения в покана електронен адрес като те трябва да са подписани с електронен подпис.

 

Чл. 13 /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/Общественото обсъждане се открива от водещия на обсъждането, който обявява реда, по който ще протече и обсъждането, и продължителността на изказванията.
Чл. 14 /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/Общественото обсъждане се провежда при следния дневен ред:
1.Представяне от кмета на общината на проекта/проектите, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг
2.Обсъждане на проекта /проектите с присъстващите представители на местната общност.
Чл. 15/изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/ Обсъждането продължава докато има желаещи да се изкажат.
Чл. 16 /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/ За обсъждането се води протокол. Становищата и предложенията по чл. 12 се прилагат към протокола
Чл.17 /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/ Протоколът се прилага като неразделна част от предложението за поемане дългосрочен дълг по чл.13 от Закона за общинския дълг.
Чл. 18/изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/ Протоколът се публикува в официалната електронна страница на общината и се предоставя за ползване на хартиен носител от гражданите на достъпно място в сградата на общината най-късно 3 дни след провеждането на обсъждането.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
По смисъла на тази Наредба :
1.”Краткосрочен дълг” е дълг със срок на изплащане до една година.
2.”Дългосрочен дълг” е дълг със срок за изплащане над една година.
3.”Форсмажорно обстоятелство” е непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер, което не може да се избегне или последиците от което не могат да се предотвратят.
4.”Местна общност” са гражданите и юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.

5. (нова с Решение № 152/29.10.2020г.)"Общински дълг“ се използва със съответното значение, определено със Закона за публичните финанси.
Чл.19. Настоящата Наредба е изготвена на основание Закона за общинския дълг, в сила от 1 юни 2005 г., обнародван в ДВ бр.34/19.04.2005г. и последни изменения в ДВ бр.37/05.05.2006 г.
Чл.20. Наредбата е приета с решение № 521/30.11.2006г. на ОбС Пещера и влиза в сила от приемане на решението. Изменена и допълнена с Решение № 555/25.06.2010г. изм. и доп. с Решение № 270/28.12.2012г. Изменена и допълнена с Решение № 305/27.02.2013г., изм. и доп. с Решение № 152/29.10.2020г.на Общински съвет - Пещера

 

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ /п/

Председател на Общински съвет- Пещера

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069