Понеделник, 17 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг
НАРЕДБА за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг Печат Е-поща

Приета с Решение №521/30.11.2006г. на Общински съвет гр.Пещера, Изменена и допълнена с Решение № 555/25.06.2010г., /изм. и доп. с Решение № 270/28.12.2012г. Изменена и допълнена с Решение № 305/27.02.2013гна Общински съвет Пещера

 

 

Чл.1. С настоящата Наредба се определят условията и редът за поемане на общински дълг.
Чл.2. Общинския дълг се поема с решение на общинския съвет и се формира от:
1.емисии на общински ценни книжа;
2.дълг, поет с договори за общински заеми;
3.дълга на общински предприятия по чл.52 от Закона за общинската собственост;
4.изискуеми общински гаранции;
5.безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл.43 от Закона за устройството на държавния бюджет;
6.безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз;
7.задължения по търговски кредити и финансов лизинг над 2 години.
Чл.3. /изм. и доп. с Решение № 270/28.12.2012г./

(1)Общината може да поема краткосрочен и дългосрочен дълг.

(2)/нова с Решение № 270/28.12.2012г./ Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.

(3)/нова с Решение № 270/28.12.2012г./ Разпоредбите на ал. 2 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 12 от ЗОД.
Чл.4(1)/изм. с Решение № 270/28.12.2012г./ Общината може да поема краткосрочен дълг за финансиране на :
1.предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета;
2.капиталови разходи, средствата за които предстои да бъдат осигурени от бюджетни приходи, помощи или влязъл в сила договор за дългосрочен дълг;
3.неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;
4.плащания по изискуеми общински гаранции.
(2) Краткосрочния дълг по ал.1 трябва да бъде погасен в рамките на бюджетната година, но не по-късно от 25 декември на съответната година.
(3) В случай че краткосрочния дълг по ал.1, т.3 не може да бъде погасен в срока по ал.2, той трябва да бъде поет за срок не по-дълъг от 6 месеца.
Чл.5. /изм. и доп. с Решение № 270/28.12.2012г./Общината може да поема дългосрочен дълг за :
1.финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност;
2.ре финансиране на съществуващ дълг;
3.предотвратяване и ликвидиране на форсмажорни обстоятелства;
4.осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции.

5./нова с Решение № 270/28.12.2012г./общински проекти за публично-частно партньорство.
Чл.6. Кметът на общината внася предложенията за поемане на краткосрочен или дългосрочен дълг, които се разглеждат и одобряват от общинския съвет.
Чл.7. /изм. и доп. с Решение № 270/28.12.2012г./Условия, на които трябва отговаря предложението (проекта) за поемане на дългосрочен дълг, са следните:
1.проектът да е от полза на местната общност ( в интерес на населението, живеещо на територията на община Пещера);
2.предложението да е придружено от пълно описание на проекта;
3.предложението ( проектът) да бъде предложен на обсъждане от местната общност
4.общественото обсъждане е най- малко един месец преди разглеждането му в общинския съвет;

5./нова с Решение № 270/28.12.2012г./Разпоредбите на т. 3 и т. 4 не се прилагат за предложения относно удължаване на срока за погасяване на общински дълг, поет за финансиране на разходи за подготовка или изпълнение на проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз."


Чл. 8 /изм. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/Кметът на общината оповестява проекта/проектите, който ще се финансира с дългосрочен дълг; чрез покана за обществено обсъждане, отправена до местната общност.
Чл. 9 /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/ Поканата съдържа: Датата, началния час и мястото на общественото обсъждане.
1. Общите параметри на проекта/проектите, които ще се финансират чрез поемане на дългосрочен дълг - предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване.
2. Адрес на официалната електронна страница на общината и мястото в общината, където гражданите могат да се запознаят с пълните текстове на технико-икономическа обосновка на проекта/проектите и социално - икономическия анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта/проектите.
3. Адрес на електронна поща, на който може да се изпращат становища и предложения по проекта/проектите.
Чл.10(1) /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/ Датата на общественото обсъждане на проекта/проектите се насрочва най-малко 30 дни преди разглеждането на предложението за поемане на дългосрочен дълг от общинския съвет.
(2) /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/Покана за обществено обсъждане се публикува най-малко 7 дни преди насрочената дата за провеждане на общественото обсъждане.
(3) /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/Поканата се публикува в местните вестници, както и в официалната електронна страница на общината, и се поставя на информационните табла в сградите на общината, общинските институции кметствата
(4) /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/ 7 дни преди датата на обсъждането на информационни табла поставени на площад „България" и пред читалище „ Развитие" да бъдат изписани датата, началния час, мястото и дневния ред.
(5) / изм. и доп с Решение № 305/27.02.2013г./Мястото на общественото обсъждане да бъде задължително в заседалелната зала на Общински съвет Пещера, където да бъде осигурено озвучаване и на разположение на участниците в обсъждането да бъдат минимум два микрофона от които да задават въпроси и да правят предложения.
(6) /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/ В продължение на 7 дни преди датата на обсъждането по местните медиди да тече ежедневно покана към гражданите но община Пещера за участие в общественото обсъждане, която покана да съдържа - датата, началния час, мястото и дневния ред на обсъждането.
(7) /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/ Заедно с поканата по чл. 8 кметът на общината публикува в официална електронна страница на община технико-икономическа обосновка на проекта/проектите и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта/проектите и предоставя текстовите на технико-икономическата обосновка и социално-икономическия анализ за ползване от гражданите на достъпно място в сградата на общината.
Чл.11 /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/ Кметът на общината отправя писмени покани за участие в обсъждането до синдикални, бизнес организации, неправителствени организации, търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.
Чл. 12 /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/ Становище и предложения по проекта/проектите, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг могат да се поддават в деловодството но общината и по електронен път на посочения в покана електронен адрес като те трябва да са подписани с електронен подпис.

 

Чл. 13 /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/Общественото обсъждане се открива от водещия на обсъждането, който обявява реда, по който ще протече и обсъждането, и продължителността на изказванията.
Чл. 14 /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/Общественото обсъждане се провежда при следния дневен ред:
1.Представяне от кмета на общината на проекта/проектите, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг
2.Обсъждане на проекта /проектите с присъстващите представители на местната общност.
Чл. 15/изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/ Обсъждането продължава докато има желаещи да се изкажат.
Чл. 16 /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/ За обсъждането се води протокол. Становищата и предложенията по чл. 12 се прилагат към протокола
Чл.17 /изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/ Протоколът се прилага като неразделна част от предложението за поемане дългосрочен дълг по чл.13 от Закона за общинския дълг.
Чл. 18/изм. и доп. с Решение № 555/25.06.2010г. на ОбС Пещера/ Протоколът се публикува в официалната електронна страница на общината и се предоставя за ползване на хартиен носител от гражданите на достъпно място в сградата на общината най-късно 3 дни след провеждането на обсъждането.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
По смисъла на тази Наредба :
1.”Краткосрочен дълг” е дълг със срок на изплащане до една година.
2.”Дългосрочен дълг” е дълг със срок за изплащане над една година.
3.”Форсмажорно обстоятелство” е непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер, което не може да се избегне или последиците от което не могат да се предотвратят.
4.”Местна общност” са гражданите и юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.
Чл.19. Настоящата Наредба е изготвена на основание Закона за общинския дълг, в сила от 1 юни 2005 г., обнародван в ДВ бр.34/19.04.2005г. и последни изменения в ДВ бр.37/05.05.2006 г.
Чл.20. Наредбата е приета с решение № 521/30.11.2006г. на Об С Пещера и влиза в сила от приемане на решението. Изменена и допълнена с Решение № 555/25.06.2010г. на Общински съвет Пещера.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216