Четвъртък, 25 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 08 Ноември 2011г. 17:39ч.

П О К А Н А
за обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг чрез учредяване на Запис на заповед за проекти:

 


1. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване  привлекателността на Община Пещера„ по договор  № BG161PO001/1.4-05/2009/011 с УО на ОПРР 2007-2013 г.
2. „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера” по договор  № BG161PO001/1.1-10/2010/038 от 09.08.2011 г.  с УО на ОПРР 2007-2013г.

 

І. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА:
Във връзка с успешното изпълнение на проектите, Община Пещера ще представи искания за авансово плащане по договор  № BG161PO001/1.4-05/2009/011 с УО на ОПРР 2007-2013г.  в размер на 997 841,08 лв. лева за проект „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване  привлекателността на Община Пещера„
и
По договор  № BG161PO001/1.1-10/2010/038 от 09.08.2011 г.  с УО на ОПРР 2007-2013 г. в размер на 138 732,30 за проект „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера”.
Получаването на авансово плащане за проектите е от изключително значение с оглед тяхното ефективно и качествено управление и изпълнение и ще осигури на Община Пещера необходимите оборотни средства за извършване на разплащания с изпълнителите на дейностите в рамките на проектите.
Във връзка с гореизложеното, община Пещера следва да осигури адекватно обезпечение на заявения размер за авансови плащания. Обезпечението се счита за адекватно, при условие, че същото е в размер, гарантиращ цялата сума на авансовите плащания. С цел улеснение на бенефициентите по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., Министерство на регионалното развитие и благоустройство           (МРРБ), в качеството си на Договорящ орган, приема за адекватно обезпечение на заявения аванс, Запис на заповед, издадена от Кмета на Общината – бенефициент в полза на МРРБ, подкрепен с Решение на Общинския съвет за поемане на финансов ангажимент.
Община Пещера ще учреди Запис на заповед в размер  на 997 841,08 лв. лева за проект „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване  привлекателността на Община Пещера„
и
Запис на заповед в размер на 138 732,30 за проект „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера”.
Дейности, които ще се финансират по проектите:
 Основни строително-монтажни работи  по проект „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване  привлекателността на Община Пещера„:
Рехабилитация и възстановяване на зони за обществен отдих, пешеходни алеи и тротоари:

 Централен градски парк;
 Детски парк ”Изгрев”;
 Градинка при църква “Св. Димитър”;
 Градинка площад ”Хр. Ботев”; 
 Градинка срещу “ Лукойл;
 Градинка пред Районен градски съд; 
 Зелена алея на улица „Васил Петлешков”;
 Градинка зад РПУ;

Реконструкция на ул.”Александър Стамболийски”, ул.”Свобода” и ул.”Георги Зафиров”, гр.Пещера:

 Изпълнение на строително- монтажни работи за рехабилитация и реконструкция на ул.”Александър Стамболийски”;
 Изпълнение на строително- монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на ул. „Георги Зафиров”;
 Изпълнение на строително- монтажни работи за рехабилитация и реконструкция на ул.”Свобода”;


Очаквани резултати:
 Модернизирана паркова среда в два парка с обща площ-  38, 816 дка;
 Рехабилитирани зелени площи -  9, 457дка;
 Реконструирани и рехабилитирани 3 бр. улици с обща дължина 2 365, 44 м;
 Рехабилитирани пешеходни площи и тротоари – 22 831, 42 кв.м;
 Рехабилитирана улична настилка – 14 196,64 кв.м;
 Изградени и модернизирани детски площадки;
 Обновени 11 общински обекта с обществено значение;
 Улеснен достъп за 1 240 лица с физически увреждания и 4 000 лица от ромски произход.

 Основни дейности  по проект „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера”:
Дейности по доставка и монтаж на специализираното оборудване, подготовка и реализация на Етнокултурен фестивал в Община Пещера”:
 Доставка на специализираното оборудване – сцена, озвучителна и осветителна техника за провеждане на фестивала;
 Подготовка и провеждане на художествената реализация на културните изяви;
 Заснемане на филм и издаване на информационна брошура, които да документират и популяризират проведените мероприятия и постигнатите резултати от реализацията на проекта.
Подготовка и провеждане на художествената реализация на етнокултурния фестивал:

 Подготвка на творчески колективи и отделни изпълнители;
 Демонстрация на обичаи, обряди и кулинарни традиции от културата и бита на различните етнически групи;
 Пленер на детската рисунка на тема „Ръка за ръка, децата променят света”;
 Етнографска изложба на експонати от културното и историческо наследство на различните етнически групи;
 Етнофолклорен концерт с песни и танци от културното наследство на различните етнически групи, които живеят на територията на община Пещера – българи, роми, турци, армъни и гърци;

 Детски карнавал – парад на тема „Моите любими герои от приказки и легенди от литературното и културно наследство на различните етноси” и литературен форум – “Младежта за диалог и взаимно   разбирателство”;

Очаквани резултати:
 Съзададен, проведен и промотиран „Етнокултурен фестивал в община Пещера”, с цел обновяване и обогатяване на културния живот на община Пещера;
 Иновативно представяне на етническото и културно разнообразие на територията на община Пещера в различните му измерения.
 Гарантирани условия за равен достъп до културата и културните изяви на всички жители на общината и възможност за пълното им включване в културните процеси и развитие;
 Създадена добра практика и възможност за мултипликационен ефект на постиженията.  

II. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕТО.

Дата и място на провеждане на обсъждането: 18.11.2011г. от 17.00 ч. в залата на                 НЧ “Развитие” гр. Пещера.
Мястото за свободен достъп до материалите по проекта се определя стая № 5 на Общинска администрация от 10.00-12.00ч. 14.00-17.00ч.  всеки работен ден и на Интернет страницата на Общината без ограничение.

Становище и предложения по проекта могат да се подават в ОЦУИГ, гр. Пещера, ул.”Дойранска епопея” № 17 и на електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , подписани с електронен подпис.

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069