Сряда, 06 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

О Б Я В Л Е Н И Е Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 14 Ноември 2011г. 11:22ч.

 

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и  Заповед №1322/10.11.2011г. на Кмета на Община Пещера

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –

ДИРЕКТОР  на

 Дирекция “Териториално и селищно устройство”

 

І. Минимални  и

специфични изисквания за заемане на длъжността

      1.1 Минимални изисквания

  • Изисквана минимална степен на образование – висше - бакалавър
  • ·         Професионален опит – 5 години

или минимален ранг – ІІІмладши

  • ·         Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 363 лв.
  • ·         Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: едно

1.2 Специфични изисквания

  • ·         Кандидата трябва да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от ЗДСл;
  • ·         област на  висше образование – професионално направление от Класификатора на областите на висше образование – “Архитектура, строителство, геодезия”, с професионална квалификация – “Инженер”, “Архитект”

 

ІІ.  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Организира и контролира дейността на Дирекция “Териториално и селищно устройство”, изготвя годишната програма  за текущите ремонти на Общината  и подпомага работата на ръководството за успешното осъществяване на инвестиционната политика в областта на инфраструктурата на Община Пещера, за постигане на комфортна жизнена среда.                        

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността  да се проведе съгласно чл.29 от НПКДСл ,по следния начин:

-        писмена разработка на тема “Стратегическо управление на Дирекция “Териториално и селищно устройство”

-        интервю

ІV. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят  следните документи:

-          Заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДС;

-          Копие на диплома за придобита образователно квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър”, от област  - “Архитектура, строителство, геодезия”, с професионална квалификация – “Инженер”, “Архитект”

-          Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит/чл. 17, ал. 2, т.2 от НПКДС/

-          Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставeно под запрещение, не е  осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност /по чл. 17, ал.2, т.2 от НПКДС/;

-          Удостоверение/сертификати/ за допълнителни квалификации, компютърна грамотност.

V. Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса се представят  всеки работен ден от 8,30   до  17,00 ч.  в ОЦУИГ на Общинска администрация гр. Пещера; ул. “Дойранска епопея” № 17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно, в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера.

За връзка: тел: 0350/6-22-03 вътр. 113 – Дирекция “АПИО”

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069