Неделя, 26 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 15 Ноември 2011г. 16:45ч.

 

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

 

1. Провеждането на публичeн търг с явно наддаване  за  отдаване под наем на терени - публична общинска собственост, върху които да бъдат разположени преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, по Уникален номер от Регистър на общинските терени, включени в схемата по чл.56 от ЗУТ както следва:
1.1. Обект с Уникален № 9 -  “Търговия и услуги”, находящ се на улица с ос. т. 191 Ж,191 Е, с площ  до 20 кв.м.
1.2. Обект с Уникален № 12 – «Кафе – аперитив», находящ се на пл. «България», в площадно пространство пред улица с ос. т. 191Ж, 191Е, с площ до 28 кв.м.
1.3. Обект с Уникален № 33 – «Кафе», находящ се в с. Радиливо, улица с ос.т. 79- 80- 81, между квартал 22 и квартал 31 ( до тотопункт), с площ до 52 кв.м.
2. Съгласно местонахождението и предназначението на обектите, и пазарните условия,  началните тръжни наемни цени на квадратен метър без ДДС, са както следва:
2.1. Обект с Уникален № 9  -   2.80 лева/кв.м.
2.2. Обект с Уникален № 12 –  2.80 лева/кв.м.
2.3. Обект с Уникален № 33  -  1.80 лева/кв.м.
           3. Дата, час и място за провеждане на търга – 08.12.2011г., 14.00 часа, стая № 5, I етаж на ОА.
           4. Срок за отдаване под наем – 5 години.
           5. Депозит за участие в търга в размер на, както следва:
                5.1. За обект с  Уникален № 9   - 5 лева
                5.2. За обект с  Уникален № 12 – 7 лева
                5.3. За обект с  Уникален № 33 – 9 лева
            6. Стъпка на наддаване в размер на 5% от началната тръжна цена за всеки  обект.
  7. Тръжна документация,  може да се закупи до 17:00 ч. на 30.11. 2011  г. в Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера, срещу заплатена сума от 20 лева .
  8. Депозитът за участие се внася в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж или по сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF  в “Общинска банка” АД, офис Пещера, до 17.00 часа  на 07.12. 2011 г.
 9. Документи за участие в търга се подават до 17.00 ч. на 07.12. 2011 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.
 10. Документи за участие в търга: 
 10.1. Заявление за участие по образец;
 10.2. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 6 месеца преди датата на провеждане на публичния търг или данни за единен идентификационен код (ЕИК) от Агенцията по вписванията -  за юридически лица.
  10.3. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване – 30 дни преди датата на провеждане на търга;
     10.4. Удостоверние от Отдел «Местни приходи» за липса на просрочени непогасени задължения към Община Пещера.
            10.5. Декларации по образец:
                - декларация,  че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица;
                - декларация, че участникът няма просрочени задължения към община Пещера.
 10.6. Документ за внесен депозит;
 10.7. Документ за закупени тръжни книжа;
 10.8. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
             10.9. Архитектурен чертеж с параметри на предлаганото  от кандитатите преместваемо съоръжение.
 11. Оглед на терените   може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за  закупени тръжни документи и заявка в стая №17, от 10.00 до 12.00 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера.

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069