Събота, 30 Сеп 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 16 Ноември 2011г. 08:49ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА


1.Провеждането на публичeн търг с явно наддаване  за  продажба на имот  – частна общинска собственост: Поземлен имот № 056006 в местността  «Арапеница», землище на с. Радилово, Община Пещера  с площ  от 1,792 дка.,  при начална тръжна цена - 14 300 лв., върху която не се начислява ДДС.
2. Дата, час и място за провеждане на търга – 06.12.2011 г., 16.00 часа, стая № 5, I етаж на ОА.
3. Тръжна документация може да се закупи до 17:00 ч. на 28.11. 2011  г. в Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера, срещу заплатена сума от 50 лева .
4. Депозитът за участие в търга, в размер на 1 430 лв.  се внася  по сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF  в “Общинска банка” АД, офис Пещера до 17.00 часа  на 05.12. 2011 г.
5.Стъпка за наддаване в размер на 715 лв.
6. Документи за участие в търга ще  се приемат до 17.00 ч. на 05.12. 2011 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.
7. Документи за участие в търга:
7.1. Заявление за участие по образец;
7.2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица, а за физическите лица – копие на документ за самоличност.
7.3. Документ за внесен депозит за участие в публичния търг с явно наддаване;
7.4. Документ за закупени тръжни книжа;
7.5. Декларации по образец:
- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица
- декларация, че участникът няма просрочени, непогасени задължения към Община Пещера.
7.6. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 6 месеца преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване, или единен идентификационен код (ЕИК).
7.7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, със срок на издаване 30 дни преди датата на търга.
7.8. Удостоверение от отдел ‘‘Местни приходи’’ към Община Пещера за липса на задължения;
7.9 Изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.
Изискванията по точка 7.2 и 7.6 не се прилагат за лица, които не са регистрирани като търговци. Когато участникът търговец е посочил ЕИК, той може и да не представя документите по точка 7.2 и 7.6.    
8. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за  закупени тръжни книжа и заявка в Кметството на с. Радилово при  от 10.00 до 12.00 часа.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069