Неделя, 26 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

3аседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 21 Ноември 2011г. 11:11ч.

На  25.11. 2011 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе третото  заседание  на Общински съвет,    с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.Приемане на Правилник за организацията и  дейността на Общински съвет –Пещера и   взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера  за мандат 2011-2015г.
ДОКЛАДВА:Председателят на временната комисия

2.Избор на Постоянни комиси към Общински съвет- Пещера.
ДОКЛАДВА:Председателят на Общински съвет

3.Готовност на Община Пещера за зимно поддържане и снегопочистване през оперативния сезон 2011-2012г.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината


4.Текущи.
4.1.Приемане на Стратегия за опазване на културното наследство в община Пещера
2011-2015г.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината
4.2.Сключване на договор за съвместна дейност между Културен дом Пещера и езикова   школа „Логос ЕЛ“ ЕООД гр.Пазарджик.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината    
4.3.Предоставяне на проектен имот №548236, находящ се в местността „Коритата“,     землище на с. Радилово, на наследниците на Веса и Петър Танчеви.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината
4.4.Предоставяне на проектен имот № 018037, находящ се в местността „Горна Бялча“, землище на гр.Пещера, на наследниците на Анка Петрова Христева.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината
4.5.Предоставяне на проектен имот № 013272, находящ се в местността „Дъбравата“, землище на гр.Пещера, на наследниците на Яне Петров Шкретов.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината
4.6.Предоставяне на проектни имоти № 519034, №519035 и №040001, землище на с.Радилово, на наследниците на Маргар Петров Маргаров.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината

4.7.Предоставяне на проектен имот №020164, находящ се в местността „Голяма страна“, землище на гр.Пещера, на наследниците на Тома Костадинов Бараков.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината
4.8. Предоставяне на проектен имот № 067055, находящ се в местността „Герена“, землище на с.Капитан Димитриево, на наследниците на Кузман Кръстанов Леваков.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината
4.9. Предоставяне на проектен имот  № 001053, находящ се в местността „Чала“, землище на гр.Пещера, на наследниците на Анка Петрова Христева.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината
4.10.Предоставяне на проектен имот № 015059, находящ се в местността „Лъката“, землище на гр.Пещера, на наследниците на Анка Петрова Христева.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината
4.11.Продажба на Поземлен имот № 126026, с площ 2,289 дка/два декара и двеста и осемдесет и дивит кв.м./, с начин на трайно ползване – изоставена нива, в местността „Широките ливади“, землище на гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината
4.12.Продажба на Поземлен имот №025093, с площ 2,163 дка, с начин на трайно ползване – ливада, в местността “Агово“, землище на гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината
4.13.Продажба на Поземлен имот № 202011, с площ 1,901 дка, с начин на трайно ползване – овощна градина, в местността“Курията“, землище на гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината
4.14.Придобиване на Поземлен имот № 014123 с площ 0,833дка. с начин на трайно ползване – Стопански двор, находящ се в местността „Войника“, землище гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината
4.15.Допускане изработването на ПУП – План за регулация на УПИ VІ-трафопост, кв.120 по ПУП на гр.Пещера за промяна на границите и образуване на нов УПИ.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината
4.16.Определяне на трудови и други възнаграждения  на кмета на Общината, кметове на кметства и възнаграждение на Председателя на Общински съвет.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината
4.17.Допълване на Решение № 666/28.02.2011г. на Общински съвет -Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината
4.18.Изменение  и допълнение на Решение № 770/19.09.2011г. на Общински съвет – Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината
4.19.Отмяна на Решение №727/27.05.2011г. На Общински съвет – Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината
4.20. Даване име на улица между осови точки 213б-215а-212а-200а-199а.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината
4.21. Продажба на УПИІ /едно римско/ - „ВКС“ЕООД в кв.74/седемдесет и четири/
по   ПУП на гр.Пещера с площ 1 498,00 кв.м. / хиляда четиристотин деветдесет
и осем кв.м./
ДОКЛАДВА: Кметът на общината
5. Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069