Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Уведомление за инвестиционно намерение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 21 Ноември 2011г. 13:04ч.

 

Във връзка с изискванията на чл.4ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,Община Пещера  уведомява за инвестиционно предложение “Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр.Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр.Пещера”.  

Информация за инвестиционното предложение  
Доизграждане и  рехабилитация  на  водопроводна  мрежа в гр. Пещера – 16 861м;
Доизграждане и рехабилитация на канализационна мрежа в гр. Пещера - 21 244 м.;
Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Пещера за 25 000 еквивалент жители.
Характеристики на инвестиционното предложение
•    Цялостният проект ще реши основните проблеми във връзка със състоянието на ВиК системата на гр.Пещера, свързани със загуби на вода, липсата на екологосъобразно отвеждане, заустване и пречистване на битовите отпадъчни води, което води до нарушаване на жизнената среда , екологичното състояние на прилежащия воден обект и рискове за здравето н населението. Освен изграждането на ПСОВ Пещера с проектен капацитет 25 000 ЕЖ, за което е издадено Решение № ПК-71-ПР/2007 г., инвестиционното намерение включва и други съпътствуващи дейности – изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ, изграждане на довеждаща инфраструктура (пътна с трайна настилка с дължина 198 м.), рехабилитация и изграждане на нова водопроводна и канализационна мрежа на града (в т.ч. доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна канализационна мрежа – 21 244м. общо и реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа и сградни отклонения – 16 861 м. общо)
•    Настоящото инвестиционно предложение не предвижда използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията
•    Настоящото предложение е в урбанизирана територия на гр.Пещера, м.”Лъката” и не засяга зони от НАТУРА 2000.
•    Реализирането на цялостния инвестиционен проект чувствително ще подобри качествата на питейната вода и екологичното състояние на р.Стара река.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069