Неделя, 23 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Пещера
НАРЕДБА за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Пещера Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение №457/03.12.1998г., изменена с Решение № 388/30.09.2009 г. на Общински съвет гр.Пещера

 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1 (1) Общински предприятия по смисъла на тази наредба са стопански структури, чрез които Общината осъществява самостоятелно стопанска дейност по смисъла на глава VI от ЗОС.
(2) Общинските предприятия са специализирани звена на Общината за доставка на стоки и извършване на услуги, необходими за задоволяване на потребностите на населението и за осигуряване изпълнението на общински дейности.
Чл.2.(Изм. с Решение №388/30.09.2009 г. на Общински съвет) (1) Общинските предприятия могат да осъществяват дейност по:
1. управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението;
2. предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от бюджета на общината, както следва:
а)сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и обезвреждане на битови отпадъци;
б)зимно поддържане и снегопочистване;
в)социално обслужване;
г)обредна дейност.
(2) Определянето на други услуги или осъществяването на други местни дейности се извършва с решение на Общинския съвет.
Чл.З. Общинските предприятия могат да бъдат новосъздадени или образувани на базата на имуществото на общински дружества, след тяхната ликвидация.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
СТАТУТ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Общинските предприятия по смисъла на ЗОС и по смисъла на тази наредба не са юридически лица, нямат юридическа самостоятелност и не са търговци по смисъла на ТЗ.
Чл.5. Общинските предприятия са финансово подчинени на Общината. Те действат от името и за сметка на Общината.
Чл.6. Страна при спорове по реда на ГПК във връзка с дейността на общинските предприятия е Общината.
Чл.7. (1) Недвижими имоти и движими вещи, собственост на общината могат да се предоставят на общинските предприятия за стопанисване и управление въз основа на решение на Общинския съвет.
(2) Придобитите дълготрайни материални активи /ДМА/ със средства от дейността на общинските предприятия са собственост на общината.
(3) Предоставените за стопанисване и управление ДМА се завеждат задбалансово в счетоводните сметки на общинските предприятия.
Чл.8. Общинските предприятия осъществяват своята дейност извънбюджетна сметка.
Чл.9. (1) При създаване на общинските предприятия Общината й предоставя първоначално безвъзмездно средства /съгласно чл.8, ал.12 от ЗОБ/ размер, определен с решение на Общинския съвет.
(2) Средствата по ал.1 не могат да бъдат за сметка на целевите субсидии от държавния бюджет.
Чл.10. Разходите на общинското предприятие, включително работните заплати и осигуровката на работещите в него са за сметка на приходите от дейността му.
Чл.11. Калкулациите за себестойността на извършваните дейности и услуги се съгласуват с Общината.
Чл.12. (1) Общинският съвет утвърждава ежегодно , заедно с общинския бюджет и план сметките за приходите и разходите на всяко общинско предприятие поотделно.
(2) Общинските предприятия представят отчет за приходите и разходите по извънбюджетната сметка в края на всяко тримесечие на кмета на Общината.
(3) Годишния отчет за приходите и разходите на общинските предприятия се утвърждава от Общинският съвет заедно с приемането на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Общината за съответната финансова година.
Чл.13. (1) При възникване на необходимост ОбС със свое решение може да подпомага общинските предприятия с финансови средства за дейности, свързани със задоволяване потребностите на общината и населението.
(2) Средствата по ал.1 се отпускат за определен срок и при условия, определени с решението на Общинския съвет.
Чл.14. (1) След приключване на финансовата година, нетният финансов резултат на общинските предприятия се разпределя с решение на Общинския съвет.
(2) Разпределението на средствата по чл.14, ал.1 се извършва със заповед на кмета на общината на основание решение на ОС.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ОБРАЗУВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Чл.15. Общинските предприятия се създават, преобразуват и закриват с решение на Общинския съвет.
Чл.16. С решението на Общинския съвет по чл.15 се определят:
1. Предметът на дейност на общинското предприятие;
2. Седалището и адресът на предприятието;
3. Структурата и щатното разписание на предприятието;
4. Размерът на предоставените средства по чл.9, ал.1 от тази наредба.
Чл.17. (1) Предложенията по чл.15 и чл.18 от тази наредба могат да се правят от кмета на общината и постоянните комисии за Общинския съвет.
(2) Предложенията по ал.1 трябва да са икономически обосновани и мотивирани за обема на предлаганите дейности и услуги.
(3) Към предложенията по ал.1 задължително се прилага проект на щатно разписание, проект на план сметка за приходите и разходите.
Чл.18.Промени в предмета на дейност и седалището на предприятието се извършват с решение на Общинския съвет.
Чл.19. Общинските предприятия се закриват, когато:
1. Са изчерпили предмета на дейност, за която са били създадени;
2. Са се появили конкурентни стопански структури, които обезмислят съществуването им;
3. Икономическите им резултати за период от шест месеца показват, че не могат да се самоиздържат.
Чл.20 (1) Общинските предприятия с чисто социални функции при необходимост може да не се закриват въпреки отрицателните им икономически резултати.
(2) Предприятията по ал.1 продължават да осъществяват дейността си със съдействието на Общината и Общинския съвет, при условията на чл.10 от настоящата наредба.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗА КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА ИМ

Чл.21. (Изм. с Решение №388/30.09.2009 г. на Общински съвет) Общинските предприятия се ръководят от директор.
Чл.22. Общинската администрация чрез своите специализирани звена оказва методическа помощ на общинските предприятия.
Чл.23. Контролът върху дейността на общинските предприятия се изпълнява от кмета и постоянните комисии на Общинския съвет със съдействието на общинската администрация.
Чл.24. (1) Финансова ревизия на общинското предприятие се извършва най-малко веднъж на две години от комисия, назначена от кметът на общината.
(2) В комисията се включват компетентни специалисти от общинската администрация и представители на съответните постоянните комисии към Общинския съвет. В комисията могат да се привличат и независими експерти.
(3) Кметът на Общината информира Общинския съвет чрез неговите постоянни комисии за резултатите от финансовите ревизии.

РАЗДЕЛ ПЕТИ
ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩИНАТА И ДИРЕКТОРА НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Чл.25 Общински съвет гр.Пещера:.
1. Създава, преобразува и закрива общинските предприятия;
2. Утвърждава план-сметки и годишен отчет за приходите и разходите им;
3. Взема решение за предоставяне на общинските предприятия за стопанисване и управление на недвижими имоти и движими вещи, общинска собственост;
4. Взема решение за отпускане на краткосрочни безлихвени и нисколихвени кредити от свободните парични средства на общината;
5. Контролира дейността и икономическите резултати на предприятието.
Чл.26. (1} Кметът на Общината:
1. Утвърждава дългосрочните и краткосрочни програми за развитието на предприятието;
2. Приема периодичните и годишни отчети на предприятието;
3. Дава писмено съгласието си за взаимоотношенията на общинските предприятия с трети лица при закупуването на ДМА и при сключването на договори за съвместна дейност;
4. Назначава комисия за извършване на финансови ревизии на общинските предприятия.
(2) За действията си по ал.1 кметът на общината информира Общинския съвет
Чл.27. (1) (Изм. с Решение №388/30.09.2009 г. на Общински съвет) Директорите на общинските предприятия:
1. Разработват краткосрочни и дългосрочни програми за развитие на предприятието и работят по тяхното изпълнението след утвърждаване от кмета на общината;
2. Сключват, изменят или прекратяват трудовите договори с работниците и служителите на предприятието съгласно КТ;
3. Представляват общинското предприятие при взаимоотношенията с трети лица.
(2) (Изм. с Решение №388/30.09.2009 г. на Общински съвет) За действията си по т.3 на предходната алинея директорите задължително съблюдават изискванията на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество като ги съгласуват с кмета на общината.
(3) (Изм. с Решение №388/30.09.2009 г. на Общински съвет) Директорите организират и ръководят дейността на общинските предприятия съобразно действащите нормативни актове на Република България, изискванията на тази наредба.правилника за съответното предприятие приет от Общинския съвет, както и съобразно условията на сключените договори.
Чл.28. (Изм. с Решение №388/30.09.2009 г. на Общински съвет) Договори и документи, подписани еднолично от директора на общинското предприятие извън обема на неговите правомощия по тази наредба или по силата на договора за управление и длъжностна характеристика, или без изрично пълномощно съответно заповед на кмета на общината са недействителни.
Чл.29. (Изм. с Решение №388/30.09.2009 г. на Общински съвет) Не могат да бъдат директори на общински предприятия лица които:
1. Имат регистрация и извършват дейност като еднолични търговци, имат еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, или са съдружници в друго търговско дружество, в което притежават 30 % от капитала на дружеството;
2. От свое или от чуждо име извършват търговски сделки, свързани с основната или сходна с тази на предприятието дейност;
3. Са заемали ръководни длъжности в търговски дружества, прекратени поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. Лишени с присъда или административно наказание от правото да заемат материално отчетническа длъжност;
5. Работят по трудов договор с друг работодател.
Чл.30. (Изм. с Решение №388/30.09.2009 г. на Общински съвет) (1) Управлението на общинското предприятие се възлага въз основа на договор за управление между кмета на общината и директора на предприятието след провеждането на конкурс съгласно изискванията на КТ.
(2) (Изм. с Решение №388/30.09.2009 г. на Общински съвет) Трудовите договори с директорите се сключват за срок до три години.
(3) С договори за управление допълнително се определят:
1. Конкретни права и задължения на страните;
2. Отговорност при неизпълнение на поетите задължения;
3. Основания за прекратяване на договора;
4. (Изм. с Решение №388/30.09.2009 г. на Общински съвет) Изисквания към директора съобразно възложената бизнесзадача;
5. Други клаузи.
(4) Бизнесзадачата съдържа конкретни икономически показатели като: рентабилност; производителност; обем на извършваната дейност; количество на предлаганите услуги на населението; поддържането на определен брой работни места и др.
(5) (Изм. с Решение №388/30.09.2009 г. на Общински съвет) Въз основа на бизнесзадачата директорите разработват бизнеспрограма за целия срок на договора и за всяка отделна година от него. Бизнеспрограмите се утвърждават от кмета на общината.
(6) Контролът по изпълнение на бизнеспрограмата се извършва от органите по чл.23 и чл.24 от тази наредба.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ
РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Чл.31. За общинските предприятия се води отделен регистър в Общината от Управление "Стопанска дейност и приватизация".
Чл.32. (1) Регистърът се води по образец, утвърден от кмета на общината и съдържа следните основни графи:
1. Номер и партида на вписването;
2. Номер и дата на решението на Общинския съвет за създаване на предприятието;
3. Наименование на предприятието, седалище и адрес на управление;
4. Срок и предмет на дейност;
5. (Изм. с Решение №388/30.09.2009 г. на Общински съвет) Директор - име, ЕГН, адрес и местожителство;
6. Данни за структурата на предприятието и численост на персонала;
7. Прекратяване.
(2) В регистъра се отразяват всички последващи промени.
Чл.33. (1) (Изм. с Решение №388/30.09.2009 г. на Общински съвет) Директорите регистрират общинските предприятия в 15 дневен срок от сключване на договора за управление.
(2) (Изм. с Решение №388/30.09.2009 г. на Общински съвет) Промени в данните се отразяват в регистъра по инициатива на директора в 15 дневен срок от извършването им.
Чл.34. Регистърът се води от длъжностно лице, определено със заповед на кмета.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Тази наредба е изготвена на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.52, ал.2 от ЗОС.
§2. Наредбата е приета от Общински съвет гр.Пещера с Решение №457/03.12.1998 година.
§3. Наредбата влиза в сила 14 дни след приемането. В този срок следва да бъде публикувана в местния печат.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069