Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 06 Декември 2011г. 12:21ч.

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и  Заповед № 1368/ 01.12.2011г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР,
Дирекция “Териториално и селищно устройство”

І. Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността
2.1 Минимални изисквания
•    Изисквана минимална степен на образование – висше - бакалавър
•    Професионален опит – 2 години
или минимален ранг – ІV младши
•    Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 335 лв.
•    Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: едно
2.2 Специфични изисквания
•    Кандидата трябва да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от ЗДСл;
•    област на  висше образование – професионално направление от Класификатора на областите на висше образование – “Архитектура, строителство, геодезия”, с професионална квалификация – “Инженер”

ІІ.  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Разработва годишната инвестиционна програма  и програмата за текущи ремонти на Общината и подпомага ръководството за успешно осъществяване на инвестиционната политика в областта на инфраструктурата на общината.  Контролира техническото изпълнение и заверката на цялостната строителна документация на строителните обекти, финансирани със средства на общината. Контролира дейностите по създаване     изменение и одобрение на устройствените планове.
ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
-        решаване на тест
-        интервю
ІV. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят  следните документи:
-    Заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДС;
-    Копие на диплома за придобита образователно квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър”, от област  - “Архитектура, строителство, геодезия”, с професионална квалификация – “Инженер”
-    Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит/чл. 17, ал. 2, т.2 от НПКДС/
-    Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставeно под запрещение, не е  осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност /по чл. 17, ал.2, т.2 от НПКДС/;
-    Удостоверение/сертификати/ за допълнителни квалификации, компютърна грамотност.
V. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документите за участие в конкурса се представят  всеки работен ден от 8,30   до  17,00 ч.  в ОЦУИГ на Общинска администрация гр. Пещера; ул. “Дойранска епопея” № 17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно, в срок - 10 дневен срок от публикуване на обявлението.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера.
За връзка: тел: 0350/6-22-03 вътр. 113 – Дирекция “АПИО”

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069