Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места
НАРЕДБА за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение №546/27.05.1999г., изм. и доп. с Решение №593/05.08.1999г., Решение №148/30.11.2000г., Решение №205/30.03.2001г., Решение №277/28.09.2001г., Решение №309/30.11.2001г., Решение №334/01.03.2002г., Решение №388/27.06.2002г., Решение №576/12.09.2003г., Решение №13/27.11.2003г., Решение №63/19.03.2004г., Решение №106/27.08.2004г., Решение №639/29.06.2007г., доп. с Решение №198/31.10.2008г, Решение №311/30.04.2009г. , изм. идоп. с Решение 156/29.06.2012г., доп. с Решение № 181/31.07.2012г., изм. с Решение № 649/15.07.2014г., изм. и доп. с Решение № 887/28.08.2015г., изм. и доп. с Решение № 110/26.05.2016г. на Общински съвет гр.Пещера

 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. (изм. и доп. с Решение №576/12.09.2003г.) Настоящата наредба има за цел опазване на обществения ред, специализирана закрила на деца на обществени места, поддържане чистотата, тревната и декоративна растителност, и общинското имущество, извършването на търговия и услуги на територията на Община-Пещера, опазване и възпроизводство на околната среда и обществения ред на курорта “Св.Константин”.
Чл.2. (1) (изм. и доп. с Решение №63/19.03.2004г.) За осъществяване на тази цел наредбата определя задълженията на физическите и юридическите лица на територия на Община-Пещера и курорта “Св.Константин”, вида и размера на административнонаказателните мерки.

(2) ( изм. и доп. с Решение № 156/29.06.2012г.) Извършването на частна охранителна дейност, касаеща имущество на Община Пещера се извършва след провеждане на процедура по реда на ЗОП.


Глава втора
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА-ПЕЩЕРА

Раздел I
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл.3. /изм. и доп. с Решение № 887/28.08.2015г./ За осигуряване на условия на труд, спокойствие и отдих на гражданите се забранява:
1.Извършването на дейности, причиняващи шум, отделянето на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания и други, надвишаващи допустимите норми, съгласно действащото законодателство на Република България.
2.Извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в близост до тях, с които се нарушава спокойствието на живущите, между 14.00 и 16.00 часа и между 22.00 и 8.00 часа в делничните дни и между 14.00 и 16.00 часа и 21.00 и 9.00 часа в празничните и почивните дни, с изключение на дейностите по организирано събиране и извозване на битовите отпадъци.
3.Провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на места, общинска собственост като тротоари, площади, улици, междужилищни пространства, градини, паркове и други територии, както и в открити частни имоти, с които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите;
4.Извършването на действия, които нарушават моралните норми за поведение на обществени места;
5.Поставянето на външни озвучителни уредби извън туристически обекти;
6.Употребата на пиротехнически изделия с увеселителна цел и други запалителни материали, паленето на огън и хвърлянето на неугасени предмети на обществени места, улици, паркове и други без разрешение след 22.00 часа;
7.Организирането и провеждането на нерегламентирани състезания с автомобили и мотоциклети, така наречените гонки на територията на общината;

8.Ползването на взривни вещества, стрелба с въздушни пушки и други самоделни устройства, създаващи опасност за здравето и живота на гражданите;
9.Носенето и употребата на газово оръжие в заведения, дискотеки, училища и на всякакви други обществени места.
10.Провеждането на състезания и спортни игри, извън определените за това места;
11.Построяването на временни постройки и палатки по улиците, тротоарите, междублоковите пространства и други общински места без разрешение на Общината;
12.Използването не по предназначението им и повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки, улични и паркови осветителни тела, скулптурно-декоративни елементи, паркови и архитектурни елементи, детски съоръжения, заслоните по спирките на обществения транспорт, спортни съоръжения, съдове за смет, обществени чешми, противопожарни съоръжения, пътни знаци, табели, указатели, светофари и др., освен в предвидените в други наредби случаи и при посочените там условия;
13.Палене на сухи треви и храсти в землището на общината без надзор и представляващи опасност за възникване на пожари;
14.Къпане, плуване и ползване на плавателни съдове във водното огледало на централен градски парк и неохраняеми водни площи, както и къпане и плуване в градските фонтани;
15.Употребата на алкохол и други упойващи вещества на територията на парковете и другите озеленени площи за обществено ползване на територията на община Пещера;
16.Писането и драскането по стени, витрини и др., поставянето на плакати, обяви, реклами, транспаранти, некролози и др. материали, извън определените за това места, освен за обекти – частна собственост, когато поставянето се извършва със съгласието на собственика;
17.Късането повреждането на обяви, реклами, транспаранти, некролози, както и др. материали, поставени на определените за това места;
18.Просията на обществени места;
19.Събарянето, повреждането и оскверняването на паметници, паметни плочи и скулптури;
20.Организирането и провеждането на политически, синдикални, религиозни, спортни и др. мероприятия на обществени места без писмено уведомяване до кмета на общината или кметството (съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите). Уведомяването се извършва в срок не по-малък от 48 часа преди провеждането мероприятието. В случай, че уведомяването е направено до кмета на кметството, той незабавно изпраща полученото искане до кмета на Община Пещера.
Чл.4.Къпането се разрешава само в специално предназначените и обозначени от Общинската администрация места.
Чл.5. /Изм. и доп. с Решение № 887/28.08.2015г./

Чл.5, ал.1 Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места.
Ал.2 Забранява се тютюнопушенето в помещенията с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещения със спомагателно и обслужващо предназначение.
Ал.3.Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:
1.прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училища и местата, където се предоставят социални услуги за деца;
2.площадките за игра;

3.на които са организирани мероприятия за деца и ученици;
4.спортните обекти – по време на спортни мероприятия.


Чл.6.(1) Разлепването на обяви, реклами, плакати и др. се извършва на определените за целта места от Общината.
(2) (нова – Решение №148/30.11.2000г.) Рекламната дейност на физически и юридически лица на територията на Община-Пещера се урежда с отделна наредба.
Чл.6а. (нов – Решение №639/29.06.2007г.) (1)Агитационните материали на регистрирани партии, коалиции и инициативни комитети по време на предизборна кампания се поставят на определените със заповед на Кмета места.
(2) ( изм. и доп. с Решение № 156/29.06.2012г.) В срок от 40 дни преди провеждането на изборите местното ръководство (представителят) на политическата партия, коалиция, инициативен комитет внася в касата на общината депозит в размер на 500 лв. като гаранция за почистване на община Пещера от предизборни агитационни материали. В случай, че почистването не се извърши внесения депозит остава в полза на Община Пещера.
(3) В срок от 7 дни след произвеждане на избори лицата внесли депозита по предходната алинея се задължават да организират и приключат с почистването на агитационните материали. След изтичане на посочения срок се съставя констативен протокол от служители на Общинската администрация, въз основа на който депозита се връща или остава в полза на Общината за организиране и заплащане на разходите по почистването.
(4) В случаите, когато се установи, че агитационните материали са поставени на забранени за това места се налага глоба съгласно тази наредба.
Чл.7. Забранява се ловенето и избиването на кучета и котки на територията на общината, освен в предвидените от закона случаи.
Чл.8. Ръководителите на търговски фирми, дружества, предприятия, учреждения и обществени организации да поддържат в добро състояние рекламните надписи и фирмените изображения.
Чл.9. (1) ( изм. и доп. с Решение № 156/29.06.2012г.) Общината определя работното време на магазинната мрежа, питейните заведения, заведенията за обществено хранене, ателиетата за услуги, както и други места, които временно или постоянно се използват за търговски обекти или за увеселение, като стриктно се спазват изискванията за шум и музика, смущаващи спокойствието на живущите в жилищните сгради от 22:00 до 6:00ч. през зимния период и от 23:00 до 6:00 през летния период.
(2) ( доп. с Решение №311 / 30.04. 2009 г.) Община Пещера определя работно време на заведенията за обществено хранене и развлечение, както следва:
1. до 22.00 часа на заведенията за обществено хранене и развлечение, намиращи се в жилищни сгради, през цялата година.
2. до 23.00 часа на заведенията за обществено хранене и развлечение, намиращи се в жилищни райони, през цялата година.
(3) Допуска удължено работно време до 01.00 часа на заведения за обществено хранене и развлечение, намиращи се в жилищни райони.
(4). Удълженото работно време, различно от регламентираното по ал.3, се разрешава еднократно само за заведения в жилищни райони със заповед на Кмета на Община Пещера, при следните условия:
1. въз основа на мотивирано заявление
2. заявлението следва да бъде подадено в седемдневен срок преди датата, за която се иска разрешението.
(5) Собствениците и управителите на заведения в жилищни райони се задължават след 23.00 часа да осигурят спокойствието на живеещите в близост до заведението, като стриктно спазват допустимите норми на шум.

(6) ( изм. и доп. с Решение № 156/29.06.2012г.) Когато се установи нарушение на обществения ред, вдигането на шум и музика, поради неспазване на установено за съответния обект работно време се налага санкция на собственика на обекта съгласно тази наредба, като източникът на шума се прекратява незабавно.
(7) (предишна ал.2 - Решение №639/29.06.2007г.) Забранява се допускането на лица, носещи оръжие в увеселителни и питейни заведения и барове на територията на община Пещера за времето от 22.00 до 06.00 ч. Собствениците на обекти, посочени в предходната алинея са длъжни да осигурят съответния пропусквателен и охранителен режим за недопускане на лица, носещи оръжие.
Чл.10. Посетителите на кина, хотели, обредни домове и други обществени места са длъжни да спазват установения ред.
Чл.11. Организаторите на обществено-политически мероприятия - митинги, събрания, манифестации, протестни и всякакви други масови прояви се задължават да спазват изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите и недопускат нарушаването на обществения ред.
Чл.12.(1)  нова - Решение №156/29.06.2012г.) Началникът на РУП – Пещера и Общинска администрация на всяко тримесечие да изготвят отчет за състоянието на обществения ред, предприетите действия за охрана на общинската собственост и санкционираните лица.
Раздел II
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА

Чл.13.(1) (изм.и доп. с Решение № 156/29.06.2012г.) Поддържането на приветлив вид и чистотата на територията на общината се осъществява от Общинско предприятия „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура" чрез: метене, миене, снегопочистване, отстраняване на ледени висулки, сметосъбиране и сметоизвозване от улиците, площадите, парковете, градините и уличното озеленяване, вътрешнокварталните пространства, спортните и детските площадки, общинския пазар и туристическите обекти.

Ал.2. (нова - Решение № 156/29.06.2012г.) Чистотата в гробищните паркове на територията на община Пещера се поддържа от Общинско предприятие „Обредни дейности" и гражданите.

Ал.3. (нова - Решение № 156/29.06.2012г.) Пътната сигнализация на общинската пътна мрежа се поддържа от Общинско предприятия „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура", а пътната сигнализация от републиканската пътна мрежа се поддържа от Изпълнителна агенция „Пътна инфраструктура".

Чл.14. (изм.и доп. с Решение № 156/29.06.2012г.) Домоуправителите, собствениците и другите обитатели на жилищни сгради и ръководителите на стопански организации са длъжни да осъществят:

т.1. (изм.и доп. с Решение № 156/29.06.2012г.) Разделното събиране и изхвърлянето на смет в осигурените от специализираните фирми съдове за смет от жилищните и производствени помещения.

Чл.15. (изм.и доп. с Решение № 156/29.06.2012г.) Извозването на производствените отпадъци получени в следствие на дейността на стопански организации се извършава по реда на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Пещера, приета от Общински съвет Пещера.
Чл.16. Строителни фирми и организации, стопаните на подземни съоръжения и частни лица извършват изкопни работи след разрешение от Общината на пътни и тротоарни настилки, зелени площи и други и ги възстановяват в определения от Общината срок.


Чл.17. ( изм. и доп. с Решение № 649/15.07.2014г.) Почистването на уличните дъждоприемни шахти се извършва от Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”, като отпадъците се извозват същия ден.”


Чл.18. При извозването на материали, продукция, стоки и технологични отпадъци, замърсяващи населените места се изисква задължително оборудване на транспортните средства с брезенти, мрежи и други покривни съоръжения.
Чл.19.(1) Складирането на строителни материали, дърва за огрев, и др.п. по тротоарите става само след издадено разрешение от кметството и осигурено обезопасяване. Забранява се складирането на строителни материали и други такива върху противопожарните хидранти на тротоарите.
(2) След прибирането на строителните материали или отпадъци, собствениците са длъжни да почистят замърсените места.
Чл.20. (изм. с Решение № 156/29.06.2012г.) Отменя се.

Чл.21. Забранява се:

1. (изм.и доп. с Решение № 156/29.06.2012г.) Изхвърлянето на смет и отпадъци извън определените за разделно събиране съдове, на местата където са налични;

2. Изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни, избухливи, и вредни за здравето вещества, строителни отпадъци, твърди и обемисти предмети, които задължително следва да се извозват с други превозни средства, за да не се повреждат сметосъбирачните машини;

3. (изм. и доп. Решение№148/30.11.2000г.) Запалването и изхвърлянето на горящи отпадъци в съдовете за смет, палене на огън на уличните платна, тротоарите, зелените площи и междублокови пространства извън определените за тази цел места;

4. (изм.и доп. с Решение № 156/29.06.2012г.) Преместването, събарянето, повреждането на съдове за смет и кошчета, както и табелки, пейки и съоръжения, поставени в градините, парковете, детски и спортни площадки и др. обществени места;
5. Изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци в реките на територията на общината;
6. Изхвърлянето на хартиени отпадъци, угарки, люспи от слънчогледово и тиквено семе, черупки от ядки и др.п. по улиците, площадите, и другите обществени места;
7. Поставянето на саксии с цветя и други предмети по прозорци, балкони, тераси, в случаите, когато създават опасност от нещастни случаи;
8. Направата на строителни и други железни конструкции за създаване на лозови и други насаждения върху общински места и тротоари;
9. Самоволно затваряне на улици, тротоари и др.обществени места;
10. Премахване (отсичане) и повреждане на декоративни и др. дървесни видове по тротоарите, парковете и крайселищните зони без разрешение от Общината;
11. (изм.и доп. с Решение № 156/29.06.2012г.) Пашуването на животни в паркове, градини, улично озеленяване на населените места и стадионите.

12. (изм.и доп. с Решение № 156/29.06.2012г.) Преминаването и превеждането на кучета и селскостопански животни през централната градска част, главните улици, парковете, градините и уличното озеленяване в населените места на община Пещера.

13. ( доп. с Решение № 181/31.07.2012г.) Извеждането на кучета без ремък, а на агресивните кучета и без намордник. Собствениците на домашни животни /кучета и котки/ са длъжни при извеждането им да носят в себе си ветеринарно – медицински паспорт, удостоверение за регистрация и документ за платена такса куче. Същите при поискване да се предоставят за проверка на длъжностните лица от Общинска администрация и полицията.

14. (изм. Решение№148/30.11.2000г.) Отменя се.

Чл.21а (нов - Решение №156/29.06.2012г.) Собствениците на домашни и селскостопански животни са длъжни да събират екскрементите им, от улиците и др. обществени места на територията на Община Пещера.

Чл.22.Сметоизвозването и миенето в централната част на град Пещера се извършва по график, утвърден от Общинската администрация.

Чл.22а (нов-Решение№309/30.11.2001г.) (1) (изм. с Решение № 110/26.05.2016г.) Ползването на поливна вода за нуждите на физическите и юридическите лица на територията на община Пещера се осигурява от Общинска администрация гр.Пещера, съответно от кметствата с.Радилово и с.Капитан Димитриево чрез специализирана фирма или определени от кметствата специалисти.

(2) (изм.и доп. с Решение № 156/29.06.2012г.) Включването в изградената водопроводна мрежа за стопански нужди се извършва след издаване на разрешение от компетентните длъжностни лица на Общинска администрация за гр.Пещера, съответно от кметствата за с.Радилово и с.Капитан Димитриево.

(3) (изм. с Решение № 110/26.05.2016г.)Таксата за ползване на поливна  вода се определя в годишен размер от Общинския съвет и е платима до края на първото полугодие на съответната година. Заплащането се извършва в Общинската администрация или кметството по местонахождение на имота.

(4). (изм.и доп. с Решение № 156/29.06.2012г. Изключването от водопроводната мрежа за стопански нужди се извършава от органите по ал.1 по искане на ползвателя или при констатирано неплащане на таксата в срок.
(5) Забранява се самоволното включване или изключване от водопроводната мрежа. При констатирано нарушение виновното лице носи административнонаказателна отговорност по чл.44 ал.1 от тази Наредба и обезщетение в размер на причинените щети и дължими такси .

Глава трета
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.23. Целта на специализираната закрила на децата на обществени места е:
1. защитата на децата от опасностите за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие;
2. насърчаване на готовността и способността на децата да поемат отговорност сами за себе си.
Чл.24. Закрилата по чл.23 се осъществява при съблюдаване отговорността на родителите, институциите и лицата, на които е възложено отглеждането и възпитанието на децата.
Чл.25. Специализираната закрила се осъществява чрез:
1. Определяне на условия и ред за осъществяване на специализирана закрила на деца на обществени места;
2. Определяне на условия и ред за провеждане на организирани прояви за деца на обществени места.
Чл.26. (изм.и доп. с Решение № 156/29.06.2012г.) Специализираната закрила на деца на обществени места се осигурява от органите на РУП – Пещера, Дирекция „Социално подпомагане", Община Пещера, учебните заведения и лечебни заведения за болнична помощ в община Пещера, от собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти, читалища, както и от организаторите на обществени прояви.
Чл.27. Децата, техните родители и лицата, на които е възложено отглеждането и възпитанието им, имат право да бъдат информирани за условията и реда за осъществяване на специализирана закрила на деца на обществени места от органите по чл.26.
Чл.28.(1) Органите за закрила на детето по чл.6 от Закона за закрила на детето са длъжни да популяризират и информират за функциите и дейността си сред децата, техните родители, педагогически кадри и други.
(2) Информацията по чл.27 и чл.28, ал.1 се предоставя чрез писмени материали, провеждане на информационни кампании, радио и телевизионни програми, горещи телефонни линии и други.

РАЗДЕЛ ІІ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА

Чл.29. /изм. и доп. с Решение № 887/28.08.2015г./  Забранява се:
1.Пребиваването извън домовете на лица под 14 години, без придружител – пълнолетно лице след 20.00 часа;
2.На лица навършили 14 години, но ненавършили 18 години, да пребивават на обществени места след 22.00 часа, освен ако са придружени от родител, попечител, настойник, лица полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание или пълнолетно дееспособно лице, снабдено с писмен документ за изразено съгласие от родител, попечител, настойник и лица полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание.
3.Достъпа на деца до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание и в зали за хазартни игри.
Чл.30. С оглед на конкретните условия Общински съвет и държавните органи по специализирана закрила могат да приемат и други ограничителни мерки с цел осигуряване на специализирана закрила на деца на обществени места.
Чл.31.(1) Собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти, кино и читалища определят конкретните условия за достъп на деца в тях и контролират тяхното изпълнение в съответствие с целта на специализираната закрила.
(2) Условията по ал.1 се определят съобразно броя на децата, спецификата на обекта или вида на проявата.
(3) Информация за максималния капацитет на обекта и за условията по ал.1 се осигурява на видно за клиентите място при започване на търговска дейност.
Чл.32.(1) Лицата по чл.31, ал.1 разработват план за действие при възникване на ситуации, застрашаващи безопасността на лицата, намиращи се в търговските обекти, кино и читалища. Неразделна част от плана е план-схема за аварийно напускане, указваща всички съоръжения, входове, изходи, аварийни изходи, водоизточници и други.
(2) (изм. с Решение № 156/29.06.2012г.) Планът по ал.1 се предоставя на съответните структурни звена в гр.Пещера: Районно управление полиция, Районна служба пожарна безопасност и защита на населението при започване на търговска дейност, както и след всяка преустройство, с което се променя план-схемата.
(3) План-схемата за аварийно напускане на обекта се поставя на видни за клиентите места по пътя на евакуацията.
Чл.33. Лицата по чл.31, ал.1, чийто обекти се посещават от деца, предприемат необходимите действия за осигуряване на безопасността на децата и недопускане на инциденти, като:
1. не допускат превишаване на максималния капацитет на обекта;
2. осигуряват достатъчно на брой и с необходимата пропускателна способност аварийни изходи на обекта и безпрепятствен достъп до тях;
3. назначават отговорник по охраната на обекта;
4. осигуряват охраняващи обекта лица съобразно броя на децата, спецификата на обекта и вида на проявата.
Чл.34.Отговорникът по охраната на обекта по чл.33, т.3:
1. ръководи и контролира охраната му;
2. организира и контролира пропускателния режим;
3. не допуска в обекта:
а/лица без документ за самоличност или ученическа лична карта;
б/лица, които носят оръжие, други общоопасни средства, наркотични вещества или други упойващи вещества:
в/лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други упойващи вещества;
г/лица, които отказват да бъдат проверени;
5. предприема други необходими действия по осигуряване безопасността на децата;
6. (изм. с Решение № 156/29.06.2012г.)взаимодейства при необходимост с органите на РУП – Пещера и с други компетентни държавни и общински органи.

РАЗДЕЛ ІІІ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНИ ПРОЯВИ ЗА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА

Чл.35. Лицата, които провеждат организирани прояви за деца на обществени места, осигуряват реда и безопасността преди, по време и след провеждането им, като:
1. (изм. с Решение № 156/29.06.2012г.)уведомяват РУП-Пещера не по-късно от 24 часа преди обявения начален час на проявата, като посочват и времетраенето й;

2. осигуряват охрана, медицинско обслужване, а при необходимост – транспорт;

3. (изм. с Решение № 156/29.06.2012г.)отлагат или прекратяват незабавно мероприятието при установяване на обстоятелства, застрашаващи непосредствено безопасността на децата, за което уведомяват компетентните органите на РУП-Пещера и другите компетентни държавни и общински органи.
Чл.36.(1) Когато организираната проява е свързана с придвижването на група от деца, организаторите определят ръководител на групата и придружители.
(2) Броят на придружителите се определя от ръководителя на групата съобразно броя на децата и специфичните им нужди.
Чл.37.(1) Ръководителят на групата и придружителите:
1. предприемат необходимите мерки и действия за осигуряване безопасността на децата в посещавания обект и зоната около него;
2. при възникване на опасност търсят съдействие от компетентните държавни и общински органи;
(2) По време на проявата придружителите изпълняват разпорежданията на ръководителя на групата.
Чл.38. При осъществяване на специализираната закрила на деца при провеждане на организирани прояви на обществени места се спазват разпоредбите на чл.7, чл.8, ал.1 и 2 и чл.10, ал.1, т.2, 3 и 4 и на Закона за събранията, митингите и манифестациите.

Глава четвърта (отменена с Решение №106/27.08.2004г.)
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ НА ОТКРИТО


Глава пета
ОПАЗВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА, ЛАНДШАФТА, СТРОИТЕЛСТВОТО И ОСИГУРЯВАНЕ ПОЧИВКАТА НА КУРОРТА “СВ. КОНСТАНТИН”

Чл.39. Опазването на околната среда, поддържането и опазването на чистотата, обществения ред и спокойствието на курорта е задължение на:
1. Управителите на почивните станции и лагери, заведенията и обектите за търговия, услуги и обществено хранене;
2. Собствениците на вили, бараки и други помещения, а така също и техните наематели;
3. Всички пребиваващи граждани в курорта;
4. Органите за управление и охрана на курорта.
Чл.40. При извършване на всякакъв вид разрешена строителна дейност да се запазва изградената инфраструктура, околна среда и дървесната растителност.
Чл.41. След приключване на строителството собствениците се задължават да премахват временните постройки, строителните машини и съоръжения.
Чл.42. (изм. с Решение № 156/29.06.2012г.) Отменя се.
Чл.43. Забранява се:
1. Самоволно изсичане на дървета и храсти;
2. Земекопни дейности за строеж на вили с верижни машини, насипи на пръст и камъни;
3. Всякакъв вид строителство или подготовка за строителство през периода от 15 юли до 30 август;
4. (изм. с Решение № 156/29.06.2012г.) Отменя се.
5. Заграждане на вилите, разкопаване на площи между тях и засаждане на плодни дървета, зеленчуци и отглеждане на всякакъв вид домашни животни и птици.
6. Изхвърлянето на строителни отпадъци и смет по поляните, канавките и деретата в района на курорта, освен на определените за целта места;
7. Пашуването на добитък в чертите на курорта;
8. Унищожаване на тревни площи в района на курорта;
9. ( доп. с Решение № 181/31.07.2012г.) Разхождане на кучетата без повод, а на агресивните кучета и без намордник;

10. (изм. с Решение № 156/29.06.2012г.) Отменя се.

11. Замърсяване на тревните площи при излети;

12. (изм.и доп. с Решение № 156/29.06.2012г.) . Палене на огньове, миене на МПС по алеите и поляните на курорта, ползване на АТВ по алеите и поляните на курорта във времето, определено за почивка.
13. Складирането на амбалаж и други предмети около павилионите, магазините и складовете на почивните станции и лагери;
14. (изм. с Решение № 156/29.06.2012г.) Създаването на всякакъв шум през часовете за почивка от 14.00 до 16.00ч. и от 22.30 до 6.00ч.;

15. (изм. с Решение № 156/29.06.2012г.) Преминаване на превозни средства през поляните.
16. Стрелбата в района на курорта;
17. (изм. с Решение № 156/29.06.2012г.). Отменя се.

Глава шеста
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.44. (1) (изм. и доп. Решение №205/30.03.2001г., доп. с Решение №309/30.11.2001г., изм.с Решение №388/27.06.2002г., с Решение №576/12.09.2003г., изм. и доп. - Решение №13/27.11.2003г., Решение №639/29.06.2007г., доп с Решение №311 / 30.04. 2009 г.)/изм. и доп. с Решение № 887/28.08.2015г./

За нарушение на настоящата наредба по чл.3, т.3, чл.3, т.7, чл.5, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.6а, чл.9, ал.1, ал.2 и ал.3, ал.4, ал.5, чл.14, чл.15, чл.17, чл.20, т.1, т.5, т.8, т.9, т.10, т.11 и т.14, чл.21а, ал.5, чл.28, чл.30-36, чл.39, чл.48, т.1, т.2, т.3, т.5, т.6, т.8, т.16 и т.17 се налага глоба в размер от 100 лв. до 500 лв. При повторно нарушение на разпоредбите на чл.9 и чл.9а Кметът на Общината може да постанови временно лишаване от право да се упражнява търговска дейност за срок от 6 месеца.
(2) (изм. с Решение № 156/29.06.2012г.) За нарушения на останалите членове от наредбата се налага глоба в размер от 50 до 300 лв.

(3) (нова - Решение №156/29.06.2012г.) За нарушения на наредбата, извършени от еднолични търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция от 100 до 2000 лева.
(4)(изм. с Решение № 110/26.05.2016г.) За маловажни случаи на административни нарушения по тази наредба, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата и се изпраща на финансовия орган на общинската администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.
(5) Ако нарушителят откаже да заплати наложената глоба по квитанция (карнетка) или фиш за нарушението се съставя акт.
(6) (изм.и доп. с Решение № 156/29.06.2012г.) При повторно извършване на нарушенията по ал.1 и ал.2 се налага глоба в размер от 200 до 500 лева, а на еднолични търговци и юридическите лица имуществена санкция от 200 до 5000 лв. и лишаване от право да упражняват дейността на територията на община Пещера за срок до 6 /шест/ месеца.

Чл.45. За нарушения на наредбата от военнослужещи лица се съставят актове, които се изпращат на командирите на съответните войскови части.
Чл.46. (1) ( доп. с Решение №63/19.03.2004г.) Административнонаказателна отговорност носят и непълнолетните лица, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.
(2) (нова - Решение №63/19.03.2004г., (изм.и доп. с Решение № 156/29.06.2012г.) За административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно или незъзнателно са допуснали извършването им, на които се налага административно наказание „ глоба" съгласно чл.44, ал.1 и ал.2 от Наредбата.
(3) (нова - Решение №63/19.03.2004г.) В случаите на предходните ал.1 и ал.2 на чл.51 се налагат административните наказания за съответните нарушения съгласно чл.49 и чл.56 от настоящата наредба.
Чл.47. Нарушителят дължи и обезщетение за претърпените от държавата, държавните учреждения, предприятия или организации вреди от нарушенията.
Чл.48. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.49. (изм.и доп. с Решение № 156/29.06.2012г.) Установяването на нарушенията и съставянето на актовете по настоящата наредба се извършва от длъжностни лица на Община Пещера, определени със заповед на кмета на Общината в присъствието и със съдействието на служители на РУП Пещера или от служители на РУП Пещера.

Чл.50. (изм.и доп. с Решение № 887/28.08.2015г./

(1) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от зам.-кмет на общината, упълномощен със заповед на кмета.
(2) Нарушенията по чл.29, т.1 и т.2 се установяват с акт от полицейските органи, а наказателното постановление се издава от директора на областната дирекция на Министерство на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице.

Чл.51. Наказващите органи могат да уведомяват за наложените наказания обществеността чрез средствата за масова информация.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата наредба е приета на основание чл.22 от ЗМСМА.
§ 2. Наредбата е приета от Общински съвет гр.Пещера с Решение №546/27.05.1999г. и отменя: Наредба №1 За осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на чистотата и общественото имущество на територията на Община-Пещера, приета с Решение №38/1992г., изм.и доп. с Решение №,№78/29.04.93г., 181/29.09.94г., 21/22.12.95г., 48/28.03.1996г., 111/28.11.96г., 276/27.11.97г., 293/19.12.97г., 322/26.02.98г., 346/30.04.98г., 387/16.07.98г.; Наредба №2 За организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община - Пещера, приета с Решение №38/11.05.1992г., изм.и доп. с Решение №,№85/27.05.93г., 142/24.02.94г., 112/28.11.96г., 277/27.11.97г., 346/30.04.98г., 388/16.07.98г., 499/26.02.99г.; Наредба №3 За опазване и възпроизводството на околната среда, поддържане на чистотата, ландшафта, строителството и осигуряване почивката на летовището “Свети Константин”, приета с Решение №47/09.07.1992г., изм.и доп. с Решение №,№113/28.11.96г., 294/19.12.97г. 346/30.04.98г. и 389/16.07.98г.; Наредба №4, приета с Решение №48/09.07.1992г., изм. и доп. с Решение №, №346/30.04.98г., №391/16.07.98г.; изм. и доп. с Решение №593/05.08.1999г, Решение №148/30.11.2000г., Решение №205/30.03.2001г., Решение №277/28.09.2001г., Решение №309/30.11.2001г., Решение №334/01.03.2002г., Решение №388/27.06.2002г., Решение №576/12.09.2003г., Решение №13/27.11.2003г., Решение №63/19.03.2004г., Решение №106/27.08.2004г.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069