Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества
НАРЕДБА за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение №7/27.11.2003г. на ОбС-Пещера

 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.С тази наредба се уреждат условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества.
Чл.2.(1)Общинският съвет и кметът на Общината упражняват правата на собственост на общината в търговските дружества при условията, по реда и чрез органите, посочени в тази наредба.
(2)Общинският съвет и кметът на Общината упражняват правата на едноличния собственик на капитала съобразно тяхната компетентност и делигирани правомощия.
(3)Общинският съвет приема решения, когато упражнява правата на общината като едноличен собственик, а кметът на Общината издава заповеди.

Глава втора
ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Раздел I
ОБРАЗУВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.3.Създаването, преобразуването и прекратяването на едноличните търговски дружества, с общинско имущество се извършва с решение на Общинския съвет по реда на Търговския закон.

Раздел II
ОРГАНИ

Чл.4.(1).Органите на общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност са:
1. Едноличният собственик на капитала - Общинския съвет;
2. Управителят (управителите).
(2) Органи на общинските еднолични акционерни дружества са:
1. Едноличният собственик на капитала - Общинския съвет;
2.Съветът на директорите (при едностепанна система) или надзорният и управителният съвет (при двустепенна система).

Раздел III
СЪСТАВ НА ОРГАНИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Чл.5.Управители и контрольори на общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност могат да бъдат само физически лица.
Чл.6. (1)Без съгласие на дружеството управителят няма право:
1.от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
2.да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3.да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;
(2)Забраните по ал.1, т.2 се прилагат, когато се извършва дейност сходна с тази на дружеството.
Чл.7.Не могат да бъдат управители на общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност лица, които:
1. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието;
2. лица, които работят по трудов договор;
3.са народни представители, министри, зам.-министри, председатели на комитети, областни управители, зам.-областни управители, кметове, зам.-кметове, кметски наместници и секретари на общини, общински съветници;
Чл.8.Не могат да бъдат контрольори в общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност:
1.управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
2.съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
3.лишените с присъда или административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.
4.управителите и членовете на изпълнителни или контролни органи на друго търговско дружество.
5.народни представители, министри, зам.-министри, председатели на комитети, областни управители, зам.-областни управители, кметове, зам.-кметове, кметски наместници и секретари на общини, общински съветници;
Чл.9. Не могат да бъдат членове на съветите на директорите, на надзорните и управителните съвети на общинските еднолични акционерни дружества лица, които:
1.от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
2.участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3.са лишени с присъда или административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност.
4.са били членове на изпълнителни или контролни органи, или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5.са съпрузи или роднини до трета степен по права или съребрена линия, или по сватовство на друг член на органа на управление на дружеството;
6.са управители или членове на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
7.народни представители, министри, председатели на комитети, областни управители, зам.-областни управители, кметове, зам.-кметове, кметове на населени места секретари на общини, общински съветници.
8.лица, които са наети в дружеството.

Раздел IV
ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ

Чл.10.(1) Общинският съвет като едноличният собственик на капитала има правата на общото събрание на дружеството установени в ТЗ, както и взема решения за:
1.дава съгласие за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни материални активи на дружеството;
2.участие на дружеството в други дружества;
(2)Правомощията на едноличния собственик на капитала се изброяват в учредителните актове.

Раздел V
ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА

Чл.11.(1)Управлението на търговски дружества се възлага с договори за управление, сключени между управителя за ЕООД или всеки един член на ръководния орган за ЕАД и кмета на Общината, въз основа на решение на Общинския съвет.
(2)Контролът за спазване на дружествения договор и за опазване на имуществото на едноличното търговско дружество се възлага с договори за контрол между контрольора, съответно всеки член на надзорния съвет и кмета на Общината, въз основа на решение на Общинския съвет.
(3)Одитът в общинските търговски дружества се извършва от един или няколко проверители – дипломирани експерт счетоводители, като договорите за извършване на независим финансов одит се сключват между кмета на Общината и проверителя/ите, въз основа на решение на Общинския съвет.
Чл.12.(1) Управлението на едноличните търговски дружества се възлага след провеждане на конкурс въз основа на решение на Общинския съвет.
(2) Класираният на първо място кандидат се утвърждава от Общинския съвет.
Чл.13.(1) Договорите за управление и за контрол в едноличните търговски дружества се сключват за срок до 3 години.
(2) Договорът за управление влиза в сила след вписване управителя/управи-телния съвет в търговския регистър.
Чл.14.(1) В договора за управление или за контрол се определят:
1. правата и задълженията на страните;
2. размера на възнаграждението и начина на определянето му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. основанията за прекратяване на договора;
5. размера на платения годишен отпуск.
(2) В договора за управление с членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и на управителния съвет се посочват вида и размера на гаранцията, която те дават за своето управление.
(3) Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора за управление и след решението на Общинския съвет за освобождаване от отговорност. Когато гаранцията е била внесена в пари, на връщане подлежат и лихвите върху внесената сума.
Чл.15.(1) Контрольорите, управителите и членовете на съветите на директорите, съответно на надзорните и управителните съвети в общинските еднолични търговски дружества се осигуряват за всички осигурителни случаи.
Чл.16.(1) Договорите с управителите, контрольорите, членовете на съвета на директорите и членовете на надзорните съвети се прекратяват от кмета на Общината преди изтичане на срока в следните случаи:
1. по взаимно съгласие между страните;
2. по искане на една от страните, с предизвестие, не по-малко от 1 месеца;
3.при преобразуване или прекратяване на общинското еднолично търговско дружество и при промяна на собственика на капитала;
4. в случаи на смърт или поставяне под запрещение на лицето;
5.при възникване на някое обстоятелство, обуславящо забрана или ограничения на лицето за изпълнение на съответните функции, съгласно тази наредба или закона;
6. поради други условия, посочени в договора.
7. при неизпълнение на икономическите показатели.
8. при извършване на действия или бездействия на лицето, довели до влошаване на финансовото състояние или от които са произтекли щети за общинското еднолично търговско дружество;
9. поради фактическа невъзможност за лицето да изпълнява задълженията си, продължила непрекъснато повече от 60 дни.
(3) Договорите с контрольорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока на договора от кмета на Общината, в случаите по предходната алинея.
Чл.17.(1) При прекратяване на търговското дружество с ограничена отговорност /освен при обявяване на несъстоятелност/ ликвидатор на дружеството е управителят му. По предложение на кмета на Общината Общинският съвет може да назначи и друг ликвидатор. Договора с него се сключва от кмета на Общината.
(2)При прекратяване на акционерно търговско дружество ликвидаторът/ите/ се избират от Общинския съвет по предложение на кмета на Общината. Договорът/ите/ се сключват от кмета на Общината.
(3) Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. са лишени с присъда или административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;
4. са народни представители, министри, зам.министри, председатели на комитети, областни управители, общински съветници, кметове, зам.кметове и секретари на общини, общински съветници.
(3) Забраните по ал.3, т.1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.
(4) В договорите с ликвидаторите се определят:
1. правата и задълженията на страните;
2. размера на възнаграждението;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. срокът за приключване на работата.

Глава трета
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Чл.18.Създаването, проебразуването и прекратяването, в които като съдружник или акционер участва и Общината се извършва по реда на ТЗ.
Чл.19.Органите на търговските дружества, в които съдружник или акционер е Общината се формират при условията и по реда на ТЗ.
Чл.20. В търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник, кметът на Общината или упълномощено от него лице, представлява Общината в общото събрание на дружеството
Чл.21.В дружествата с ограничена отговорност, в които Общината е съдружник, лицата упълномощени да представляват Общината в общото събрание на съдружниците вземат предварително писмено съгласие от кмета на Общината при изразяване на становище по следните въпроси:
1.изменяне или допълване на дружествения договор;
2.приемане или изключване на съдружник, давне на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;
3.намаляване или увеличаване капитала на дружеството;
4.предобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
5.решения за допълнителни парични вноски;
6.решения за участие в други дружества;
7.преобразуване и прекратяване на дружеството.
Чл.22.В акционерните дружества, в които Общината или общинско предприятие е акционер лицата, упълномощени да ги представляват в общото събрание на акционерите вземат предварително писмено съгласие от кмета по следните въпроси:
1.изменяне или допълване устава на дружеството;
2.увеличаване или намаляване капитала на дружеството;
3.преобразуване или прекратявне на дружеството.

Глава четвърта
ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА НЯКОИ ВИДОВЕ ДОГОВОРИ

Чл.23.(1) Сключването на договори за продажба, замяна и наем на дълготрайни материални активи на общинските еднолични търговски дружества, се извършва след провеждането на търг.
(2)Предходната алинея не се прилага при сключване на договори с други общински дружества, организации и учреждения на бюджетна издръжка.
Чл.24 Сделки с дълготрайни финансови активи се сключват само след решение на едноличния собственик на капитала - Общинския съвет.
Чл.25.Отдаването под наем и разпореждането с движими и недвижими вещи на търговското дружество съставляващи дълготрайви материални активи се извъшва само след одобрение на едноличния собственик на капитала ако общата стойност за текущата година надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година.
Чл.26(1) Имуществото на общинските търговски дружества не може да се използва за обезпечаване кредитите на трети лица.
(2) Предходната алинея не се прилага в случате, когато по решение на Общинския съвет се обезпечава задължение на други еднолични търговски дружества с общинско имущество.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§.1.Настоящата наредба влиза в сила от деня на нейното приемане.
§.2.Действието на сключените договори за управление се продължава до провеждането на конкурс от кмета на Общината чрез допълнително споразумение.
§.3.Настоящата наредба е приета на сесията на Общински съвет Пещера на на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА с Решение №7/27.11.2003г. и отменя Правилника за реда за упражняване правата на собственост на Общинския съвет в общинските търговски дружества.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069