Четвъртък, 25 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Принудително преместване на МПС Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 12 Декември 2011г. 12:54ч.

З А П О В Е Д
№ 1391/09.12.2011г.


Подписаният Георги Иванов Козарев – Кмет на Община Пещера, като взех предвид Констативен протокол №37/09.12.2011г. от извършена проверка в изпълнение на Заповед №730/30.11.2009г. за наличие на излезли от употреба моторни превозни средства, паркирани/изоставени върху общински имоти, въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по констатиране на техническото състояние на конкретното излязло от употреба МПС, на необходимостта от принудителното му преместване поради неизпълнение на даденото предписание в установения за това срок, както и невъзможността за установяване на реалния му собственик, на основание чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.26 ал.9 от Наредбата  за управление на отпадъците на територията на Община Пещера.

З А П О В Я Д В А М :

Да се изпълни принудително преместване на излязло от употреба МПС: вид – лек, марка - Вартбург, цвят -бял, с адрес на паркиране: гр. Пещера, околовръстен път до Централна ремонтна база - терен общинска собственост от ЕТ ”С и М- Ваня Тодорова” на площадка №1 – център за разкомплектоване, притежаващ разрешително по чл. 37 от ЗУО, с местонахождение гр. Пещера, Промишлена зона, кв. 80, парцел IV, планоснимачен  №1.
Разходите за транспортиране, временно съхранение и разкомплектоване на моторното превозно средство са за сметка на изпълнителя на принудителното преместване, съгласно Договор № 108/25.03.2011г. сключен между ЕТ ”С и М- Ваня Тодорова” и Община Пещера.
Настоящата заповед да бъде изпълнена в петдневен срок от влизането й в сила.
Същата да се връчи на всички заинтересовани страни, да се оповести в интернет-страницата на Община Пещера и да се постави на иформационното табло на административната сграда на ул. „Дойранска епопея” №17, гр. Пещера.
Контрол по  изпълнение на заповедта възлагам на Зам кмета на община Пещера – Стефан Балабанов.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок.
Неразделна част от заповедта е констативен протокол №37 от 09.12.2011г.


ГЕОРГИ КОЗАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069