Сряда, 06 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 21 Декември 2011г. 14:17ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
1.Провеждането на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от една година на част от имот – публична  общинска собственост, съгласно АОС №12/30.10.2006г. представляващ помещение с площ от 30,00 кв. м., находящо се на

първи редовен етаж в УПИ ІІ –обществено обслужване, кв. 193А по ПУП на гр. Пещера с площ от 170 кв.м. при граници на УПИ ІІ –обществено обслужване, кв. 193А  : север –УПИ І – търговска дейност и услуги; изток –улица с о.т. 771-827; юг – УПИ ІІІ; запад – УПИ IX –зеленина.  
Описаното помещение се отдава под наем за работа по проект “Насърчаване на теренната работа в традиционни и маргинализирани групи на ромската общност”, финансиран от Европейската комисия по Програма “ДАФНЕ”.
2. Предложената от кандидатите годишна наемна цена трябва да бъде не по-малка от  100, 00 лева (сто лева ).
3. Класирането на участниците ще бъде извършено при следните критерии:
3.1  К1  – предложена цена – 60 т.
3.2 К2 –представен проект за  засилване на теренната работа на местно ниво в маргинализираните групи и традиционна ромска общност чрез въвеждане на позицията Модератор в общността, чрез разработване на неформални механизми за общностна подкрепа, чрез изграждане на сътрудничество със съществуващите институции за превенция, защита и изпълнение на програми за превенция,защита и развитие на общността – 40т..    
4. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 10.01.2012 г. от 14.00 часа в  стая № 5  на Общинска администрация -  гр. Пещера ( І-ви етаж ).
5. Оглед на терена може да се извършва до изтичане на срока за закупуване на конкурсни документи след предварително заявяване в стая № 17 от 10.00 до 12.00 часа.
6. Конкурсна документация може да се закупи до 17.00 ч. на 05.01.2012 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на партерния етаж на сградата на Общинска администрация - гр. Пещера, срещу заплатена сума от 20 лева.
7. Депозит за участие в публично оповестения конкурс в размер на 10 лв. се внася в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж или по сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера до 17.00 часа на 09.01.2012 г.
8. Документите за участие в конкурса ще се приемат до 17.00 часа на 09.01.2012 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.
9. В конкурса могат да участват само регистрирани  юридически  лица с нестопанска цел.
10. Сградата, която се отдава под наем ще се ползва за работа по проект “Насърчаване на теренната работа в традиционни и маргинализирани групи на ромската общност” с цел даване възможност на младите хора и жените от маргинализираните групи и  ромска общност да се борят с вредните практики, да създадат безопасна среда за децата, младежите и жените изложени на риск и да развиват засегнатите групи.
11. Задължителни документи за участие в конкурса са:
11.1 Документ за съдебна регистрация на юридическите лица, а за физическите лица –копие на документ за самоличност.
11.2. Заявление за участие по образец;
11.3. Документ за внесен депозит за участие в публично оповестения конкурс;
11.4. Документ за закупени конкурсни книжа;
11.5. Декларации по образец:
- декларация, че участникът няма задължения към физически или юридически лица
- декларация, че участникът няма просрочени, непогасени задължения към Община Пещера.
11.6. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, със срок на издаване 45 дни преди датата на конкурса;
11. 7. Удостоверение за актуално правно състояние,  издадено  до 6  месеца преди датата на провеждане на конкурса или единен идентификационен код (ЕИК);
11.8. Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурса, когато се участва чрез пълномощник;
11.09. Потвърждение, че приемат специфичните условия определени в конкурсната документация.
11.10. В отделен непрозрачен плик да се постави предложението, съдържащо размера на предлаганата годишна наемна цена.

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069