Сряда, 06 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

4 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 27 Декември 2011г. 09:50ч.

На  29.12. 2011 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе  ЧЕТВЪРТОТО  заседание  на Общински съвет, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Информация за изпълнението на Програмата за реконструкция и монтаж на пречиствателните съоръжения в „Биовет”АД.
Докладва:Изпълнителен директор на
„Биовет”АД
2.    Актуализация на Програма за управление качеството на атмосферния въздух на Община Пещера 2011-2014г.
Докладва:Кметът на общината
3.    Изменение и допълнение на „Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пещера”.
Докладва:Кметът на общината
4.    Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и на Тарифата по чл.3, ал.1 към цитираната наредба.
Докладва:Кметът на общината
5.    Определяне на такса битови отпадъци за 2012г.
Докладва:Кметът на общината
6.    Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за БФП № 161РО 001/1.4-05/2009/011 за проект „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на Община Пещера”.
Докладва:Кметът на общината
7.    Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за БФП № BG161РО001/1.1-2010/38 за проект: „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера”.
Докладва:Кметът на общината
8.    Поемане на общински дълг към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”ЕАД за осигуряване на съфинансиране от Община Пещера по сключен договор № BG161РО001/1.4-05/2009/011 с УО на ОП „Регионално развитие” за финансиране на проект: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на Община Пещера”.
Докладва:Кметът на общината

9.    Поемане на общински дълг към ”Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за финансиране на междинни плащания по сключен договор № BG 161PO 001/1.4-05/2009/011 с УО на ОП”Регионално развитие” за финансиране на проект: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на Община Пещера”.
Докладва:Кметът на общината
10.    Актуализация на сборния бюджет на Община Пещера за 2011г.
Докладва:Кметът на общината
11.    Оптимизиране на структурата на ОП»Паркинги и пазари» гр.Пещера.
Докладва:Кметът на общината
12.    Текущи.
12.1.    Информация във връзка с работата на общинска администрация по обявяване на приетата кадастрална карта на гр.Пещера и летовище „Свети Константин”.
Докладва:Кметът на общината
12.2.    Изменение на Решение № 638/29.12.2010г. и №389/30.09.2009г, глава ІІІ,чл.7, ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”.
Докладва:Кметът на общината
12.3.    Допълване на Решение № 666/28.02.2011г. на Общински съвет –Пещера.
Докладва:Кметът на общината
12.4.    Допълнение на Решение № 724/ 27.05.2011г. на  ОбС -  Пещера, във връзка с   Кандидатстване с проект за изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) по ОП “РР”, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция “Социална инфраструктура”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-12/2011 “Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.
Докладва:Кметът на общината
12.5.    Регистриране на Община Пещера по Закона за радио и телевизия като обществен радиооператор, осъществяващ радиодейност по кабел местно покритие.
Докладва:Кметът на общината
12.6.    Предложение от РПК”Петър Велев” гр.Пещера с Вх.№ 30-300-15/13.12.2011г.
Докладва:Кметът на общината
12.7.    Избиране на Местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.
Докладва:Кметът на общината
12.8.    Даване име на улица между осови точки 213б-215а-212а-200а-199а.
Докладва:Председателят на ПК по култура, вероизповедания, ритуали и символика
12.9.    Определяне представител на Общински съвет- Пещера  в Областния съвет за развитие.
Докладва:Председателят на ОбС
12.10.    Определяне представител на Общински съвет в Общото събрание на                    Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.
Докладва:Председателят на ОбС
12.11.    Програма за работата на Общински съвет- Пещера  за 2012г.
Докладва:Председателят на ОбС

13.       Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069