Неделя, 29 Яну 2023
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за рекламната дейност на физически и юридически лица в Община-Пещера
НАРЕДБА за рекламната дейност на физически и юридически лица в Община-Пещера Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение №584/05.08.1999г. на Общински съвет гр.Пещера., изм. и доп. с Решение№ 71/19.03.2004г., Решение№ 72/19.03.2004г., Решение № 622/27.04.2007г.,Решение № 76/29.04.2008 г.

 

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С тази наредба се уреждат разпространяването на информация със средствата на външната реклама, надписите и информационно-указателните табели на територията на Община-Пещера.
Чл.2.(1) По смисъла на наредбата:
1. ”външна реклама” е всеки текст, обемна форма или изображение, предназначени да информират обществеността или да привличат нейното внимание с търговска или с друга цел, които не се разпространяват чрез средствата за масово осведомяване или пряко до индивидуалния клиент;
1. ”надпис” е всеки текст, обемна форма или изображение, закрепени върху сградата, свързани с функцията на даден обект в нея;
”информационно-указателна табела” е всеки текст, обемна форма или изображение указващи близостта на сгради или терени, където се извършва определена дейност;
”рекламни материали”, “надписи” и “информационно-указателни табели” с временен характер са тези, които съдържат само информация, свързана с икономически, социални, културни, политически и спортни прояви”.
(2) За краткост изброените в ал.1 понятия ще бъдат наричани рекламно-информационни елементи (РИЕ).
Чл.3. Цената на правото за извършване на отделните видове реклама или рекламна дейност в Община-Пещера се определя с решение на Общинския съвет.

РАЗДЕЛ II
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл.4. Рекламно-информационните елементи трябва:
да са изработени от трайни материали, устойчиви на вятър и други атмосферни условия, съгласно съответните стандарти;
да са пожаробезопасни;
да са поддържани в добро състояние по отношение на тяхната чистота и феункция от лицето на чието име е разрешението;
да съдържат името или фирмата и адреса на лицето, на чието име е издадено разрешението;
Чл.5. При разполагане на РИЕ е необходимо да не се:
нарушават условията на обитаване;
създават рискови условия за безопасността на движението;
закрива друго рекламно пано, търговски или друг обект, както и да не затруднява подхода към него.
Чл.6. При разполагане на РИЕ върху покриви, калкани и други части на сградите, кмета на общината или упълномощено от него лице може да задължи рекламоразпространителя да поправи или да боядиса указана част от сградата, в случаи, че се налага при поставянето на конструкцията.
Чл.7. Основният текст на външната реклама - надписите и информационно-указателните табели задължително се изписват на български език с кирилица, с изключение на търговската марка или фирмения знак.
Чл.8.(1) Не се разрешава:
монтирането на РИЕ върху имот сграда или съоръжение без писменото съгласие на техния собственик, както и върху сгради и съоръжения, за които има забрана, произтичаща от други нормативни актове;
използването на светлинни символи, шрифтови надписи, прилагани или наподобяващи елементите от системата за регулиране на движението;
извършването на политическа агитация чрез РИЕ, освен поставянето на информационни и указателни табели;
пропагандирането под каквато и да е форма на омраза и насилие, расова или етническа нетърпимост;
рекламирането на забранени за употреба вещества и препарати с наркотично действие;
рекламирането на лекарствени средства, за които има забрана или ограничения, предвидени в нормативни актове;
рекламирането на тютюневи изделия;
рекламирането на полезни качества на алкохолни напитки;
рекламирането на порнографски материали;
рекламирането на оръжия;
рекламирането на определана религия или религиозна общност.
(2)Не се допуска разполагането на РИЕ, които:
съдържат невярна или подвеждаща информация;
рекламират стоки или услуги посредством твърдения за несдостатъци на други стоки и услуги;
накърняват правата и доброто име на други лица .

РАЗДЕЛ III
ВЪНШНА РЕКЛАМА

Чл.9. Външна реклама може да бъде:
светлинна и друга реклама по покривите на сградите;
крайпътна реклама, закрепена неподвижно, касети, осветени отвътре, рекламни пана залепени на плакати (осветени или неосветени);
реклама по калкани и фасади на сгради над партерните етажи.
реклама към градския партер: магазини заведения и други обекти с обществено-обслужващи функции, разположени перпендикулярно или успоредно на фасадата или по тротоара;
Чл.10. Върху всяка реклама трябва да бъдат изписани името или фирмата и адреса на лицето, извършващо рекламната дейност.
Чл.11. Несветещата реклама се поставя съобразно с конкретната градоустройствена обстановка.
Чл.12. Светещата реклама е тази, която използва собствен източник на светлина. Ако съоръжението, носещо светеща реклама е поставено върху покрив, неговите параметри следва да бъдат съобразени с архитектурния образ, силует и пластичното оформление на сградата.
Чл.13.Не се разрешава разполагането на съоръжения за външна реклама на територията на общината върху:
сгради или терени, паметници на културата без разрешение от НИПК;
скулптури, паметници и други елементи на декоративната пластика;
природни забележителности;
всякакъв вид дървета и растителност;
стени на гробищни паркове, както и в самите паркове;
стълбове на далекопроводната електрическа мрежа;
елементи от системата за регулиране на движението по пътищата;
сгради на представителните държавни и общински институции.

РАЗДЕЛ IV
РЕКЛАМА КЪМ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ

Чл.14. Разполагането на реклами към павилионите се разрешава само на определените за това места. Тези реклами могат да бъдат с площ до 2 кв.м.
Чл.15.(1) Безплатни съобщения за културни, спортни, хуманитарни и образователни прояви се поставят само на определените за това места.
(2) На афишните колонки и табла могат да се поставят само безплатни съобщения за културни прояви. Забранено е поставянето на други материали преди завършване на проявата, за която първите информират.

РАЗДЕЛ V
НАДПИСИ

Чл.16.(1) Надписите могат да бъдат поставяни въз основа на одобрени проекти:
Върху козирки, навеси и маркизи, ако тяхната височина не надвишава 1 метър и не закрива отвори по фасадите;
Пред балкони или прозоречни отвори ако не са по-високи от парапета на балкона или подпрозоречния парапет;
Вертикално по фасадата на сградата;
(2) Надписите са елемент от проекта за графично и цветово оформяне на обекта, за който са предназначени. Одобряването на този проект се извършва от гланвния архитект на общината.
Чл.17. Надписите, поставени върху стена или успоредно на нея, не трябва да надвишават нейните размери, нито да бъдат разположени на повече от 25 см от нея.
Чл.18. Надписът се премахва от лицето, на чието име е издадено разрешението.

РАЗДЕЛ VI
ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ

Чл.19(1) За информационно - указателните табели се прилагат разпоредбите на раздел III от наредбата.
(2) Информационно-указателните табели се разполагат на подходящи места, след разрешение на компетентните общински органи.За един обект могат да се поставят до 4 броя информационно-указателни табели.
(4) Размерите на информационно-указателните табели не трябва да надвишават 1.5 кв.м., като вертикалния ръб трябва да бъде поставен на разстояние от края на уличното платно на не по-малко от 0.80 м., а долния хоризонтален ръб - на височина не по-малко от 2.5 м. от нивото на терена.

РАЗДЕЛ VII
РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, НАДПИСИ, ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ И ДРУГА РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ С ВРЕМЕНЕН ХАРАКТЕР

Чл.20.(1) Рекламни материали (знамена, транспаранти и др.), надписи и информационно-указателни табели с временен характер могат да се разполагат на определените за това места за срок до 1 месец.
(2) Върху сгради могат да се разполагат временни надписи за събития извън сградата.
(3) Рекламните материали по ал.1 и ал.2 се демонтират от лицето, на което е издадено разрешението в тридневен срок от изтичане на същото.
Чл.21.(1)Рекламна дейност с временен характер представлява:
Раздаване на листовки, проспекти, листокови мостри и други на обществени места, включително използване на маси на открито;
Използване на автомобил с високоговорител.
(2) Рекламната дейност по ал.1 може да се извършва след получаване на разрешение от компетентните органи на Общината.
Чл.22. Безплатна временна информация може да бъде разрешена от кмета на общината по изключение във връзка със събития от общоградски, национален или международен характер.
Чл.23а. Лицето, получило разрешение за поставяне на рекламно - информационни елементи може да предоставя рекламна площ за ползване от трети лица.

РАЗДЕЛ VIII
РЕД ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Чл.23.(1) Рекламно-информационни елементи могат да се разполагат на територията на общината въз основа на одобрени проекти, разрешени от компетентните общински органи, след заплащане на определената с решение на Общинския съвет цена и сключване на договор.
(2) Не се изисква разрешение за безплатни съобщения по чл.15 от наредбата.
Чл.24. Исканията за разполагане на РИЕ се отправят в писмена форма до кмета на общината.
Чл.25.(1) Исканията за разполагане на РИЕ на имоти частна собственост трябва да са придружени от: документ за собственост или писмено съгласие от собственика на сградата, терена или съоръжението, където ще се раполагат РИЕ.
(2) Исканията за разполагане на РИЕ за сгради в режим на етажна собственост трябва да са придружени с решение на общото събрание на етажните собственици.
(3) Искането за разполагане на РИЕ за имоти държавна собственост трябва да се придружени с писмено съгласие:
От ведомството или организацията, стопанисващи имота;
От ръководителя на съответното предприятие, организация и др. за имоти, притежавани от юридичесски лица.
Чл.26.(1) Компетентният общински орган се произнася по искането за разполагане на РИЕ в 30-дневен срок от постъпването му, като издава разрешение за разполагане при определени условия в зависимост от конкретния случай или постановява мотивиран отказ.
(2) Компетентният общински орган се произнася по искането за разполагане на РИЕ с временен характер в 3-дневан срок от постъпването му, като издава разрешение или постановява мотивиран отказ.
Чл.27.(1) Проектът за РИЕ по чл.23, ал.1 трябва да бъде окомплектован както следва:
ситуационно решение;
архитектурно-дизайнерски проект в подходящ мащаб;
снимки, колажи и др.материали, доказващи адаптацията на РИЕ в градската среда;
конструктивен проект (при наличие на носеща конструкция);
проект за електрическата инсталация, в случаите на светлинна реклама;
обяснителна бележка;
декларация за осигуряване на техническото ръководство.
(2) Документите по т. т. 1, 2, 4, 5 и 6 се представят в 3 екземпляра, изработени и подписани от архитект, художник и инженер, а декларацията по т.7 трябва да бъде подписана от техническия ръководител.
Чл.28. Проектите за останалите видове РИЕ се комплектоват съгласно указанията на главния архитект.
Чл.29. По преценка на главния архитект проектите се внасят за разглеждане от Архитектурно градоустройствената комисия.
Чл.30. Срокът за одобряването на проектите или постановяване на мотивиран отказ за РИЕ по раздели III, V и VI е 30 дни след внасянето им в общината.
Чл.31.(1) Разрешение за монтаж се издава по писмено заявление от рекламодателя или упълномощено от него лице след одобряването на проекта и внасяне на дължимата сума.
(2) Разрешението за монтаж има действие до 6 месеца след датата на издаването.
Чл.32.(1) Главният архитект може да откаже разполагането на РИЕ в случаите когато:
1.РИЕ не отговарят на изискванията на нормативните актове;
2.има издадено друго разрешение за разполагане на РИЕ на мястото, посочено от заявителя.
(2) Отказът за разполагане на РИЕ се постановява в писмен вид и се мотивира.
Чл.33. РИЕ, когато са разположени в нарушение на установените с тази наредба или имат лош външен вид се демонтират, или заличават ако не бъдат приведени в изправност в срок, определен от компетентните общински органи. Срокът не може да бъде по-дълъг от 10 дни. Демонтажът или заличаването се извършват от притежателите на РИЕ, а когато откажат това - от общината за тяхна сметка.
Чл.34. Кметът на общината разпорежда демонтажа на незаконно разположените РИЕ.

РАЗДЕЛ IХ
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.35. Контролът по спазване на наредбата се осъществява от кмета на общината, кметовете на населените места и упълномощените от тях длъжностни лица.
Чл.36.(1) Който разполага РИЕ без разрешение от компетентните общински органи се наказва с глоба от 100 до 500 лева.
(2) Който разполага РИЕ, които не отговарят на изискванията на тази наредба или ги разполага на неразрешени места се наказва с глоба от 50 до 500 лева.
(3) Който поврежда РИЕ, отговарящи на изискванията на тази наредба се наказва с глоба от 100 до 500 лева.
Чл.37. Който не изпълни в срок предписанието на компетентните общински органи относно привеждането в изправност на РИЕ, с лош външен вид или не отговарящи на изискванията на тази наредба се наказва с глоба до 500 лева.
Чл.38.(1) Актовете за констатиране на нарушения се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.
(2)Наказателните постановления се издават от кмета на общината.
Чл.39. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на ЗАНН.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.(1) Лицето, на чието име е разрешението на заварените РИЕ, с изключение на елементите с временен характер е длъжно в 6-месечен срок от влизане в сила на наредбата да приведе РИЕ в съответствие с установените в нея изисквания.
(2) Договорите за монтаж и експлоатация на РИЕ върху общински имоти, сключени преди влизането в сила на тази наредба, запазват своето действие ако по тях са извършени редовни плащания.
§2. Незаконно монтираните РИЕ се демонтират съгласно чл.33 и чл.34 от наредбата.
§3. Монтираните със съгласието на общината РИЕ, които не отговарят на изискванията на тази наредба могат да бъдат поддържани до изтичане на срока, но не повече от 1 месец от влизането и в сила.
§4. Компетентните общински органи по смисъла на тази наредба се определят от кмета на общината.
§5. Наредбата е приета на основание чл.21, ал.1 т.13 и чл.22, ал.1 от ЗМСМА с Решение № 584/05.08.1999 г. на Общински съвет гр.Пещера.

Attachments:
Download this file (prilojenie-NarRek.doc)Приложение[НАРЕДБА за рекламната дейност на физически и юридически лица в Община-Пещера]0 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069