Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за реда и условията за гледане на животни и птици
НАРЕДБА за реда и условията за гледане на животни и птици Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение №654/31.07.2007г. на Общински съвет–Пещера

 ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 136/30.09.2020г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА/

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1./1/ Тази Наредба регламентира реда и условията за отглеждане на домашни животни в жилищната територия на населените места в община Пещера.
/2/ При отглеждане на домашни животни в количество по-голямо от необходимото за задоволяване на собствени нужди /за търговски цели/, важат изискванията на Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда от 25.05.1992г., в която се определят задължителните изисквания и норми за осигуряване здравната защита на селищната среда и прилежащата й територия и редът за определяне на хигиеннозащитни зони.

РАЗДЕЛ ІІ

Чл.2. На територията на общината при стриктно спазване на санитарно-хигиенни изисквания могат да се отглеждат /затворено/ домашни животни и птици върху собствения имот.
(1) Стопанските постройки със селскостопанско предназначение да се изграждат съгласно определените норми както следва:
т.1 На три метра от дворищно-регулационната линия, при условие, че отпадните води се отвеждат в собствения парцел, включени в канализацията.
т.2 На шест метра от жилищните сгради, находящи се в дворното място, както и от сградите от съседните имоти.
(2) При невъзможност за спазване на разстоянията по чл.2 ал.1 т.1 и т.2 е необходима нотариално заверена декларация за съгласие от съседите.
(3) Стопанските сгради трябва да се изграждат, разполагат и оборудват така че да отговарят на условията съгласно чл.44 и чл.45 от ЗУТ.
Чл.3. Допуска се отглеждане на пчелни семейства в индивидуални имоти, намиращи се във вилни зони, населени места и квартали, предвидени за малоетажно строителство, както и други имоти извън регулационните граници на населените места.
Чл.4.Собствениците на животни и птици са длъжни да изградят и поддържат септични ями и торища.
(1) Домакинствата, които отглеждат селскостопански животни, следва да имат в дворовете си изградени места за временно съхраняване на тора, при спазване на отстоянията цитирани в чл.2 ал.1.
(2) Ежедневно да се изнася от селскостопанските сгради торовата маса на определеното за целта место в рамките на собствения парцел.
(3) Торовата маса да се извозва извън границите на парцела на собственика на животните на определените за целта торища след превишаване на 1 куб.м.
(4) Задължението за изграждане и поддържане на септични ями и торища в собствените имоти се отнася и за лицата, които отглеждат животни и птици извън регулацията на населените места на общината.

Чл.5. Собствениците на животни и птици са длъжни да осигурят пренасянето на животински трупове по безопасен начин до трупните ями, които се изграждат от кметовете на населените места, съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл.6.Броят на отглежданите животни в гр.Пещера се определя конкретно за всеки случай на базата на необходимата площ за съответния вид, съгласно ветеринарните и санитарно-хигиенни изисквания.
(1) Отглеждане на впрегатен добитък /коне, магарета/ до 1 бр.и с приплодите им до 1 годишна възраст.
(2) Едър рогат добитък до 1 брой и с приплодите им до 3 месечна възраст:
- за говеда с тегло до 150 кг.- най-малко- 1,5 кв.м.
- за говеда с тегло от 150 до 220 кг.- 1,7 кв.м.
- за говеда над 220 кг.- 2,0 кв.м.
(3) Дребен рогат добитък /овце, кози/ до 2 броя и приплодите им до 2 броя.
(4) Свине майки до един брой заедно с приплодите им до 2 месечна възраст – по 2,25 кв.м. за всяка свиня майка.
(5) Свине за угояване до 3 броя:
- 0,15 кв.м. за прасета с тегло до 10 кг.
- 0,20 кв.м. за прасета с тегло от 10 до 20 кг.
- 0,30 кв.м. за прасета с тегло от 20 до 30 кг.
- 0,40 кв.м. за прасета с тегло от 30 до 50 кг.
-0,55 кв.м. за прасета с тегло от 50 до 80 кг.
-0,75 кв.м. за прасета с тегло от 80 до 110 кг.
-1,00 кв.м. за прасета с тегло над 110 кг.
(6) Птици на открито до 20 бр.
(7) Птици в клетки до 30 бр.
(8) Зайци-майки до 5 бр.
Чл.7. За останалите населени места от общината броят на отглежданите животни и птици в чертите на населеното място се определя на общоселско събрание, съобразено с плана за паша на Горското стопанство.
Чл.8. Ловни и други породи кучета могат да се отглеждат само след издаване на паспорт от ветеринарномедицинските органи.
Чл.9. Забранява се отглеждането за лични нужди на :
1.Птици, зайци, овце, кози, крави, коне, свине, пчелни семейства, кучета до 5 кг. и др.в изградените жилищни блокове.
2.Птици, зайци, овце, кози, крави, коне, свине, пчелни семейства и др. в Първа строителна зона на гр.Пещера при граници - улиците посочени в Приложението на тази наредба.
3.Домашни животни в имоти, граничещи с представителни обществени места и сгради.
4.Животни в действащите санитарно-охранителни зони на водоизточници и водоснабдителни съоръжения.
5. Птици, зайци, пчелни семейства и др. в жилищните сгради, сервизни помещения, тавани, балкони, мазета и гаражи.
6. Движение и паша на животни и птици по улици, паркове, площади и други обществени места, с изключение на определените със заповед на кмета на общината.
7. Животни и птици до 1000 метра от границите на градското депо за твърди битови отпадъци.
8. Движението на кучета, независимо от тяхната порода, принадлежност и предназначение без нашийници, намордници, жетони и поводи.
Чл.10.Кметът на общината и кметовете на населените места:
т.1. определят местата за торища и трупни ями.
т.2. определят местата за пашуване на животни.
т.3. определят съвместно с КАТ-ПП улиците за движение на животни и събирателните пунктове в покрайнините на населените места.
Чл.11. Собствениците декларират в кметствата вида, пола и броя на притежаваните от тях животни, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

РАЗДЕЛ ІІІ
УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА, ПРОИЗВОДСТВО ПО НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА

Чл.12.(1)За нарушителите на тази Наредба се налага административно наказание глоба глоба в размер от 50 до 200 лева.
(2) Лице, наказано за нарушение на тази наредба, което до една година от влизане в сила на наказателното постановление извърши ново нарушение, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.
(3) Конкретният размер на глобата за всяко отделно нарушение се определя от Кмета на общината, съобразно тежестта на нарушението, подбудите за извършването му, използваните начини и средства, степента на вината на нарушителя и имотното му състояние.
Чл.13.(1) Нарушенията по Наредбата се установяват с акт от лицата, определени със заповед на кмета.
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него лица.
(3) Административно-наказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.14. Изпълнението на Наредбата се възлага на: кмета на общината, кметовете на кметства, РПУ, РИОКОЗ и ДВСК.

РАЗДЕЛ ІV
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Наредбата се издава на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА
§2.Наредбата да се сведе до знанието на населението на община Пещера чрез публикуването й на интернет – страницата на Община Пещера и в местен вестник.
§3.Наредбата влиза в сила след изтичане на 30 дни от дата на отпечатването й местен вестник.
§4.Привеждането на личните стопанства в съответствие с изискванията на тази Наредба да се извърши в тримесечен срок от влизането й в сила.
§5.Наредбата за реда и условията за гледане на животни и птици е приета с Решение №654/31.07.2007г. на Общински съвет –Пещера, Протокол №53

Attachments:
Download this file (prilojenie-NarRUGJP.doc)Приложение[НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ГЛЕДАНЕ НА ЖИВОТНИ И ПТИЦИ]0 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069