Неделя, 23 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Пещера
НАРЕДБА за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Пещера Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение № 106/27.08.2004г. на Общински съвет гр.Пещера., изм. и доп. с Решение №175/26.11.2004г., изм. с Решение № 173/29.09.2008г., изм. и доп. с Решение № 310/ 30.04.2009г., изм. и доп. с Решение № 248/29.11.2012г.

 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1) (.Изм.с Решение№173/29.09.2008г.) С тази наредба се уреждат, общите изисквания за извършване на търговски дейности на територията на Община Пещера.
(2). (нова – Решение №175/26.11.2004г, Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
Чл.2.(1)Търговски дейности по смисъла на тази наредба са:
1.магазини за хранителни и нехранителни стоки;
2.заведения за хранене и развлечения;
3.дейности за комунални и други услуги;
4.хотели и други места за настаняване;
5.дейности за търговия по електронен път.
(2)Търговски дейности са и преместваемите съоръжения по смисъла на на Наредбата за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Пещера, в които се извършва търговска дейност.
Чл.З. Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
Глава втора
РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ
Чл.4.(1) Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
(2) Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
Чл.5.(1) Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
(2) Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
(3) Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
(4) Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
Чл.6. Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
Чл.7.(1), Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
(2) Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
Чл.8. Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
Чл.9.( Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
(2) Отм..с Решение №173/29.09.2008г).
(3) Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
(4) Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
Чл.10.(1) Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
(2) Отм..с Решение №173/29.09.2008г).
(3) Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
(4) Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
Чл.11.(1) Отм..с Решение №173/29.09.2008г).
(2) Отм..с Решение №173/29.09.2008г).
Чл.12. Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
Чл.13.(1) Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
(2) Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
Чл.14. Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
Глава трета
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
Чл.15.(1)На видно място в търговския обект задължително се поставя постоянен надпис на български език с фирмата на търговеца.
(2)Надписът по ал. 1 съдържа фамилията на търговеца или наименованието му по регистрация - за дейностите, ползвани от търговци - физически лица.
(3)На витрината на търговския обект могат да се поставят надписи на български език, указващи вида и наименованието на обекта, както и наименованието на предлаганите стоки и услуги.
(4)Допуска се на витрините да се поставят надписи на чужд език само, ако те дублират надписите на български език или представляват търговска марка, фирмен знак (лого).
Чл.16.На входа на търговските дейности задължително се поставя табела на български език, която съдържа данни за:
- работното време и времето за зареждане;
- почивните дни на обекта;
- името и телефона на лицето, отговорно за търговския обект.
Чл.17.(1)Търговецът е длъжен да предлага на потребителя стоки с етикети на български език.
(2)Етикетът съдържа данни за производителя, вносителя (ако стоката е от внос), вида на стоката, нейните съществени характеристики, срок на годност, цената и ако е необходимо, указания за употреба.
(3)Информацията, съдържаща се в етикета, трябва да бъде разбираема, достъпна и да не бъде подвеждаща.
(4)Търговецът няма право да отстранява или променя етикетите, маркировките или друга информация, дадени от производителя или вносителя.
Чл.18.Когато видът на стоката не позволява поставянето на етикет, търговецът е длъжен да предостави на потребителя данните по чл.17, ал.2 по друг подходящ начин.
Чл.19.(1)В хотелите и другите места за настаняване, както и в търговските дейности за комунални и други услуги на видно място се поставя ценоразпис на отделните видове услуги.
(2)В заведенията за хранене и развлечения се осигуряват листове - меню с предлаганите храни, напитки и техните цени.
(3)В дейностите, в които се работи с мерки и теглилки, търговецът представя удостоверение за предварителна контролна заверка от компетентния орган, съгласно Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове по приложението му.
Чл.20.За извършената продажба търговецът е длъжен да издава документ (фактура, фискална касова бележка от електронен касов апарат с фискална памет или електронна система с фискална памет за продажба на течни горива), който да съдържа най-малко данните за датата на продажбата, вида на стоката и цената.
Чл.21.Търговецът е длъжен да държи в търговския обект на разположение на контролните органи следните документи в зависимост от предмета му на дейност:
1. Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
2. Отм. с Решение № 248/29.11.2012г.
3. Отм..с Решение №173/29.09.2008г) разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия;
4. Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
5.удостоверение за категория на дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 2 и т. 4;
6./Изм. с Решение № 248/29.11.2012г./Удостоверение за регистрация на обекта, издадено от Областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/, когато се извършва продажба на хранителни продукти.
7./ Заличен с Решение № 248/29.11.2012г./
8.заверени здравни книжки за работещите в обекта, в които се продават хранителни стоки, както и в заведенията за хранене и развлечения;
9.копие от документа за произхода на стоките;
10.документ за съответствие на контролно-измервателните уреди с изискванията на Държавната агенция по стандартизация и метрология;
11.други изискуеми от специални нормативни актове лицензи, разрешителни и други, в зависимост от предмета на дейност на търговския обект.
Чл.22./Изм. с Решение № 248/29.11.2013г./Търговецът е длъжен да издава на купувача гаранционна карта, съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите при продажбата на стоки, подлежащи на гаранционно поддържане.
Чл.23.(1)Търговецът осигурява необходимите сертификационни и стандартизационни документи и създава необходимите условия за тяхното спазване за всички стоки преди пускането им в продажба.
(2)При установено отклонение от стандартизационните документи или изтичане срока на годност, търговецът е длъжен да спре стоките от продажба и да ги извади от търговския оборот. Повторното им предлагане за продажба може да стане само с писмено разрешение на компетентните контролни органи.
Чл.24.(1) На територията на Община Пещера се забранява:
1./Изм. и доп. с Решение № 248/29.11.2012г./търговия с пиротехнически изделия от лица, които нямат разрешение, издадено съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;
2.продажбата на стоки с неустановен произход и на стоки, неотговарящи на изискванията на чл. 23, ал. 1;
3.продажбата и сервирането на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на лица под 18 години, както и на лица в нетрезво състояние;
4.достъпа в дейностите, в които се сервира алкохол:
а) на лицата до 14 години - след 20,00 часа през зимното часово време и след 21,00 часа през лятното часово време;
б) на лицата от 14 до 18 години - след 21,00 часа през зимното часово време и след 22,00 часа през лятното часово време.
в) на лица, носещи оръжие.
5.продажбата на алкохолни напитки в учебни, възпитателни и лечебни заведения, на младежки забави, спортни игри и други подобни;
6.продажбата на тютюн и тютюневи изделия на територията на детски, учебни и лечебни заведения, както и в търговски дейности, отстоящи на разстояние, по-малко от нормативно установеното;
7.ползването на зелените площи, тротоарите и другите места, предназначени за общо ползване, около търговския обект - за съхраняване на стоки и амбалаж;
8.разполагането на търговски дейности на територията на зелената система на Община Пещера, с изключение на предвидените в подробния устройствен план.
9.създаването на пречки за достъп до съоръжения на електроразпре-делителната, топлофикационната, В и К, телефонни мрежи и пожарните хидранти, чрез разполагането на маси, столове, преместваеми съоръжения или чрез складиране на стоки, амбалаж и др. около или в близост до търговските дейности.
10.закриването, повреждането или унищожаването на маркировката на електроразпределителни, топлофикационни, В и К, телефонни съоръжения и пожарни хидранти.
11. (отм.с Решение № 310 / 30.04. 2009 г.)
12. (изм. – Решение №175/26.11.2004г.) ( отм. с Решение № 310 / 30.04. 2009 г.)
(2)Тези забрани се отнасят и за търговците на открито.
(3)Достъпът в дейностите в разрешените часове на лицата по т. 4, б. "а" е възможен само с придружители - пълнолетни лица, а на лицата по т. 4, б. "б" - само след представяне на лична карта. Пропускателния и охранителния режим се осигуряват от собствениците на търговските дейности.
(4)Ограниченията за достъп по предходната алинея се прилагат и по отношение на компютърните клубове /интернет зали/.
(5) (нова – Решение №175/26.11.2004г.) ( отм. с Решение № 310 / 30.04. 2008 г.)
Чл. 24 а. (1) ( нов. с Решение № 310 / 30.04. 2009 г.) Община Пещера определя работно време на заведенията за обществено хранене и развлечение, както следва:
1. до 22.00 часа на заведенията за обществено хранене и развлечение, намиращи се в жилищни сгради, през цялата година.
2. до 23.00 часа на заведенията за обществено хранене и развлечение, намиращи се в жилищни райони, през цялата година.
3. за категоризирани заведения за подслон с прилежащи към тях места за настаняване, заведения за хранене и развлечение , работното време се определя от управителя на заведението при стриктно спазване на обществения ред.
(2)Допуска удължено работно време до 01.00 часа на заведения за обществено хранене и развлечение, намиращи се в жилищни райони.
(3)Удълженото работно време, различно от регламентираното по ал.2, се разрешава еднократно само за заведения в жилищни райони със заповед на Кмета на Община Пещера, при следните условия:
1.въз основа на мотивирано заявление
2.заявлението следва да бъде подадено в седемдневен срок преди датата, за която се иска разрешението.
(4) Собствениците и управителите на заведения в жилищни райони се задължават след 23.00 часа да осигурят спокойствието на живеещите в близост до заведението, като стриктно спазват допустимите норми на шум.
Чл.25.(1)Търговецът е длъжен да поддържа чистотата, да осигури необходимите съдове за твърди битови отпадъци, съгласно действащата нормативна уредба и да следи за спазването на обществения ред в обекта и прилежащата му територия, включително и тротоара пред обекта.
(2)Зареждането на търговските дейности и товаро-разтоварни работи за тях се извършва при спазване на изискванията за осигуряване на обществения ред и спокойствието на гражданите.

 

Глава четвърта
ОРГАНИЗИРАНЕ ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО
Чл. 26. (1) Амбулантна търговия е търговията на дребно на публични места - улици и площади, извършвана:
1. във и от превозни средства;
2. на сергии и други подобни.
(2) Амбулантната търговия се извършва само на места, определени със заповед на кмета на Общината.
(3) Местата се предлагат от кметовете на кметствата и кмета на общината по схема, предварително одобрена от главния архитект на общината, като в предложението се посочва общия брой на местата, видовете съоръжения и вида на търговската дейност, която ще се извършва на тях.
Чл.27.Не е амбулантна търговия разнасянето по домовете на закупена или поръчана стока.
Чл.28.На територията на Общината не могат да бъдат предмет на амбулантна търговия:
1.стоки, които поради този начин на предлагане могат да бъдат опасни за здравето;
2.лекарства, лекарствени материали и продукти, медико-санитарни и хигиенни материали;
3.петролни продукти и дериватите им;
4.галантерия, трикотаж, обувки, промишлени стоки, както и стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт.
Чл.29.(1)Разрешение за извършване на амбулантна търговия се издава от кмета на общината.
(2)Разрешението се издава за срок до 3 месец.
(3)В разрешението задължително се посочват следните данни:
- търговецът;
- лицето, което го представлява;
- мястото и вида на съоръжението;
- срока на разрешението;
- вида на стоките, с които ще се търгува в съответствие с чл. 17 от тази наредба;
- времето за извършване на търговската дейност.
Чл.30.(1) /Изм. с Решение № 248/29.11.2012г./Разрешението се издава въз основа на заявление от търговеца до кмета на общината.
(2)/Изм. и доп. с Решение № 248/29.11.2012г./ В заявлението се попълва: име, презиме и фамилия на заявителя, постоянен адрес, ЕГН, телефон за връзка, наименоването (фирма) на търговеца, седалище и адрес на управление, ЕИК (БУЛСТАТ), дейността за която ще са ползва общинския терен, местонахождение (адрес), необходима площ в кв.м. и срок за който се иска издаване на разрешението. Към заявлението се прилагат следните документи:
1.Удостоверение за регистрация, издадено от ОДБХ при продажба на хранителни стоки. Прилагането на удостоверението не е задължително, когато обектът е вписан в Националния регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни. В този случай заявителят изписва в заявлението номер и дата на удостоверението за регистрация.

2. Други документи, на които търговецът се позовава.
(3)Разрешението се издава в 10-дневен срок от датата на подаване на молбата.
(4)Не се разглеждат документите и не се издават разрешителни за срок от 1 година на лица, които са били санкционирани от Община Пещера за извършвана от тях търговска дейност.
(5)Разрешението за амбулантна търговия се представя от лицето, което я упражнява при поискване от контролните органи.
Чл.31.Издадените разрешения се вписват в регистър "Амбулантна търговия" от упълномощено със заповед на кмета на района длъжностно лице.
Чл.32.(1)Кметът на Общината може по своя преценка да определи допълнителни места за продажба на открито на стоки, свързани с национални и общоградски празници извън случаите по чл. 26, ал. 3.

( 2)/Нова с Решение № 248/29.11.2012г./Кметът на Общината издава разрешение за търговска дейност на открито, при ползване на общински терени – тротоари и площади за разполагане на маси, столове, витрини пред кафенета и ресторанти, както и за разполагане на стелажи, хладилни витрини и стока свързани с дейността на търговските обекти.
(3) /Изм. с Решение № 248/29.11.2012г./Разрешение за търговия на открито се издава по реда на чл. 30 от настоящата наредба.
Чл.33. /Изм. и доп. с Решение № 248/29.11.2012г./ При издаване на разрешение за амбулантна търговия, както и за ползване на общински терени за друга търговска дейност на открито се заплаща такса, в размер определен от Общинския съвет Пещера по Тарифата по чл.3, ал.1 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

(1)Отм. с Решение № 248/29.11.2012г./
(2)Отм. с Решение № 248/29.11.2012г.

Глава пета
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл.34.(1)Контролът по спазването на разпоредбите на тази наредба се осъществява от кмета на Общината или упълномощени от него длъжностни лица от общинска администрация.
(2)Кметът на общината и кметовете на кметства или упълномощени от тях длъжностни лица упражняват ежедневен контрол върху дейността на лицата, извършващи търговска дейност на територията на съответния район.
(З)При констатиране на нарушения, кмета на общината, кметовете на кметствата или упълномощени от тях длъжностни лица са длъжни да предприемат всички необходими действия за незабавното им отстраняване и санкциониране на нарушителите.
(4)При констатиране на нарушения, несвързани с търговската дейност, кметът на общината, кметовете на кметствата или упълномощени от тях длъжностни лица са длъжни своевременно да сигнализират компетентните органи за извършване на контрол.
Чл.35.(1)Длъжностните лица по чл. 34, ал. 1 имат право да извършват проверки на лицата, извършващи търговска дейност на територията на Община Пещера .
(2) Изм.с Решение №173/29.09.2008г) При установяване на нарушения длъжностните лица съставят актове за установяване на административно нарушение.
(З)Наказателните постановления се издават от кмета на общината,.
(4)За образуването на административно-наказателни производства за нарушения на тази наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.36.(1)/Изм. с Решение № 248/29.11.2012г./За нарушения на наредбата, извършени от еднолични търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция до 1000 (хиляда) лева, а на физическите лица се налага глоба в размер до 500 (петстотин) лева. При повторно нарушение административнонаказващият орган може да постанови и лишаване от правото да се упражнява търговска дейност за срок 6 месеца
(2)/Изм. с Решение № 248/29.11.2012г./ За нарушения на наредбата свързани с условията и реда за извършване на амбулантна търговия, извършени от еднолични търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер до 1000 (хиляда) лева, а на физическите лица се налага глоба в размер до 500 (петстотин) лева.


(З)Наред с предвидените административни нарушения контролният орган постановява отнемане в полза на общината на вещите, които са послужили за извършване на административното нарушение или които са предмет на нарушението, по смисъла на чл. 20 от ЗАНН.
(4) Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
Чл.37.(1) Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
(2) Отм..с Решение №173/29.09.2008г)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§2.В 3-месечен срок, от влизане в сила на тази наредба всички функциониращи търговски дейности са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата и да се регистрират.
§3. Отм..с Решение №173/29.09.2008г)
§4.Указания по тълкуването и прилагането на наредбата се дават от кмета на общината.
§5.Тази наредба се издава на основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 65 от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия и чл.179 от Закона за устройство на територията.
§6.Наредбата е приета с Решение № 106 /27.08.2004г. на Общински съвет гр.Пещера.

Приложение № 1 към чл.10, ал.1
Отм..с Решение №173/29.09.2008г)

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069