Четвъртък, 30 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Уведомление за инвестиционно предложение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 24 Януари 2012г. 15:05ч.

На основание чл.4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда, "Зауберг инженеринг" ЕАД уведомява за инвестиционно предложение за “Изграждане на обект за газификация и когенерация на биомаса и производство на гориво за газификация”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: «ЗАУБЕРГ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕАД
ОБЕКТ: Централа за производство на електрическа енергия, използваща дървесина като първичен енергоносител с инсталирана мощност до 5 000 kW  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА: Обекта ще бъде разположен в следните имоти: имот с №016034 и начин на трайно ползване – складов терен и имот с №016033 и начин на трайно ползване – складов терен намиращи се в местността  «Сухия Дъбовик», землището на гр.Пещера ЕКАТТЕ 56277, общ. Пещера, обл. Пазарджик.
РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

«ЗАУБЕРГ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕАД  със седалище гр. Пещера, ул. "Нестор Личев" №9, изпълнителен директор – Зоя Цанкова Атанасова, има намерение да реализира инвестиционно предложение за “Изграждане на обект за газификация и когенерация на биомаса и производство на гориво за газификация”.
Принципно, предлагания производствен процес представлява  термохимична преработка на въглеродосъдържащи горива като широколистна и иглолистно дървесина растителна или друга биомаса, при който се получава вторичен енергоносител . Същият  ще се изгаря в двигатели с вътрешно горене към които е куплиран генератор за производство на електроенергия. Процесът протича при температури от порядъка на 800 – 1300 оС. Имотите, в които е предвидено изграждането на Централата за добив на електрическа енергия са собственост на «ЗАУБЕРГ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕАД, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот с  №3, том 1, рег. №112, дело №3 от 2012г.
Произведеното електричество ще се  подава в мрежата.
Основната суровина е дървесна биомаса и дървесни остатъци, получени при дърводобива, дървопреработването, растениевъдството и други дейности – малоценна дървесина, дървесина от санитарни сечи, клони, вейки, дървени изрезки, вършина и др.
Консумация на дървесина за kW-час е 1.0 +- 0.1 килограма за kW-час, а скоростта на водата за рециркулация е 20 000 литра/час.
Инвестиционното предложение не засяга защитени природни територии и зони.
Производството е изключително чисто и екологично, като способства за намаляване на парниковите емисии, подобряването на околната среда и използването на Възобновими Енергийни Източници. Емисиите на въглероден оксид и азотни окиси са от два до три пъти под установените за Европейския съюз норми, а нивата на изпусканите  фини прахови частици са в хиляди пъти под ПДК.
Не се предвижда никаква промяна в съществуващата пътна инфраструктура.
По време на строителството ще се използват стандартни материали за промишлено строителство доставени от производители. За експлоатацията ще се използват дървесни и селскостопански остатъци и промишлена вода за еднократно зареждане на охладителната инсталация. Инвестиционното предложение не е ограничено в срокове за закриване или преструктуриране на производството.

«ЗАУБЕРГ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕАД

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069