Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за собствеността, управлението, ползването, стопанисването, изграждането, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа и улиците на територията на Община Пещера
НАРЕДБА за собствеността, управлението, ползването, стопанисването, изграждането, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа и улиците на територията на Община Пещера Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета от Общински съвет – гр.Пещера, с Решение № 264 от 30.01.2009 година

 

 

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1./1/.С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища от общинска пътна мрежа на Община Пещера
/2/.Тази наредба не се прилага за:
1.републиканските пътища, с изключение на участъците от тях, които са в населените места на територията на общината, образуват единна пътна мрежа и служат предимно за превоз на пътници и товари.
2.селскостопанските пътища,осигуряващи достъп до земеделските земи;
3.горските пътища;
4.частните пътища,неотворени за обществено ползване

 

/3/. Тази наредба се прилага за:
1.общинските пътища/бивши ІV-ти клас пътища/;
2.участъците от републиканските пътища,които са включени в населените места на територията на общината и са част от уличната мрежа;
3.всички улици в населените места на територията на общината;
4.частни пътища, отворени за обществено ползване.

Чл.2/1/ Пътищата на територията на общината образуват единна пътна мрежа и служат предимно за превоз на пътници и товари.
/2/.Пътната мрежа се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурите на населените места и изискванията на нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението.
Чл.3./1/Местните пътища са общински и частни.

/2/.Общинските и частните пътища, отворени за обществено ползване, осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища или с улиците.
/3/. Списъците на общинските пътища и промените в тях се утвърждават от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта и на министъра на регионалното развитие и благоустройството , след съгласуване с Кмета на общината.
/4/.Промяната на републикански пътища в общински се утвърждава от Министерския съвет, след съгласие на общинския съвет.

Чл.4.Пътищата имат следните основни елементи:
1. обхват;
2.пътни съоръжения;
3.пътни принадлежности;
Чл.5./1/Ограничителната строителна линия при общинските пътища е 10 метра, измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края на платното на движение или на лентата за аварийно спиране.
/2/. Ограничителната строителна линия при уличната мрежа е съгласно изискванията на Закона за устройство на територията.

Глава втора
СОБСТВЕНОСТ
Чл.6./1/.Общинските пътища са публична общинска собственост.
/2/.Собствеността на общинските пътища и уличната мрежа се разпростира върху всички основни елементи съгласно Закона за пътищата.
Глава трета
ПОЛЗВАНЕ
Чл.7/1/.Общинските пътища и уличната мрежа са отворени за обществено ползване при спазване на реда и правилата, установени със Закона за движение по пътищата.
/2/.Частните пътища на територията на общината могат да бъдат отворени за обществено ползване, когато това се налага от обществени интереси, след взето решение на общинския съвет, и със съгласието на собственика при договаряне на взаимоотношенията.
/3/.Кметьт на общината е компетентен да разреши въвеждане на временни забрани за обществено ползване на отделни пътища или участъци от тях при извършване на ремонтни работи, при природни бедствия и аварии, при неблагоприятен водотоплинен режим на настилката, при възникване на опасност за сигурността на движението и при провеждане на масови спортни мероприятия.
/4/.Когато на основание ал.3, се въведе временна забрана за обществено ползване на отделни пътища за повече от осем часа, в заповедта на Кмета задължително се посочват указания за обходен маршрут и съответната сигнализация.
/5/. Национална агенция” Пътна инфраструктура” въвежда забрани за обществено и специално ползване на отделни пътища за някои видове пътни превозни средства, когато това е необходимо за осигуряване безопасността на движението.
/6/.Забраните по ал.3 и ал. 5 се въвеждат след съгласуване с органите на Министерство на вътрешните работи, а за специално уширените пътни участъци – и с Министерство на отбраната.
Чл. 8 /1/ Концесия върху общинските пътища или върху отделни участъци или пътни съоръжения се предоставя при условията и по реда на Закона за концесиите.
/2/ С решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесията се определят условията и редът при които концесионерът може да събира концесионна ТОЛ такса и / или да получава други плащания, включително от страна на концендента.
Чл.9./1/.Специалното ползване на общинските пътища и уличната мрежа се осъществява с разрешение на Кмета на общината.
/2/.Специално ползване на пътищата е използването на пътищата за тежки и извън габаритни товари или за осъществяване на дейности в обхвата на пътя в обслужващите зони, като:
- изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях;
- изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения;
- изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и тяхната експлоатация в обхвата на пътя;
- временно ползване на части от пътя и земи в обхвата на пътя от други лица.
/3/.Физическите и юридическите лица заплащат такси за специалното ползване на пътищата, освен когато в договор, по който Община Пещера е страна, е предвидено друго.
/4/.Размерът на таксите по ал.3 се определя с решение на общинския съвет по предложение на Кмета на общината. /5/Лицата, получили разрешение за специално ползване, отстраняват за своя сметка всички причинени от тях повреди и нанесени щети по пътищата или възстановяват разходите за това, направени от администрацията, управляваща пътя.
/6/ Специалното ползване на пътищата се извършва при условия и по ред, определени с Наредба на Министерския съвет.
/7/ Общинската администрация отказва издаване на разрешение за специално ползване на пътя в следните случаи:
– специалното ползване предполага увреждане на собствеността на други лица или прави невъзможно ползването на пътя за дейности от обществен интерес.
– специалното ползване изисква трайна промяна на предназначението и характеристиките на пътя.
– предстои преустройство на пътя,предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план.
– не са налице условията по чл.26,ал.7 от Закона за пътищата.
/8/ Отказите по ал.6 се правят от Кмета на общината,като се мотивират писмено.
/9/. Разрешенията за специално ползване на пътищата се отнемат при неспазване на условията,предвидени в тях,и при неплащане на дължимите такси.
Глава четвърта
УПРАВЛЕНИЕ
Чл.10./1/.Общинските пътища се управляват от Кмета на общината, а частните пътища - от собствениците им.
/2/.Общините и собствениците на частни пътища съгласуват с Национална агенция "Пътна инфраструктура" проектите за изграждане и свързване на тези пътища с републиканските.
Чл.11/1/.Правомощията на Кмета по управлението на общинските пътища се определят с Наредба на Общинския съвет:
1.Кметът на общината организира, възлага, ръководи и контролира дейностите, свързани с изграждането, ремонта, поддържането и управлението на общинската пътна мрежа.
2.Кметът на общината организира и осъществява защита на общинските пътища, включително на пътните съоръжения и принадлежностите на пътя.
3.Кметът на общината осигурява общественото ползване на общинските пътища чрез регулиране и контрол, даване на разрешения или въвеждане на забрана за ползване.
4.Кметът на общината издава и отнема разрешения за специално ползване на пътищата.
Чл.12./1/.В зоната от оста на пътя до ограничителната строителна линия се забранява извършването на всякакво строителство, подобрения или разширения на съществуващите обекти, освен тези които са предназначени за обслужване на пътуващите, при условие, че е гарантирана безопасността на движението.
/2/.В обхвата на пътя се забранява:
1.извършването на каквито и да било работи по пътното платно, преди да бъдат поставени необходимите предупредителни и сигнални знаци;
2.поставянето и складирането на материали, които не са необходими за пътя или са резултат от битова или стопанска дейност в съседни имоти;
3.движението на верижни трактори и машини или коли с назъбени колела и железни грайфери, гуми с шипове по асфалтови покрития, освен в случаите на снегопочистване;
4.превозването на мокри товари, които наводняват пътното платно;
5.влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали;
6.влаченето на дървета, слама и др. подобни по пътното платно;
7.използването на пътните съоръжения и пътните принадлежности за рекламна дейност под каквато и да е форма.
Чл.13./1/.За дейности извън специалното ползване на пътищата без разрешение се забраняват:
1. в обхвата на пътя:
а) засаждането или изсичането и изкореняването на дървета или храсти;
б) косенето на трева, пашата на добитък и брането на плодове;
в) поставяне на пътни знаци;
г) поставянето на възпоменателни плочи и знаци.
2. в обхвата на пътя и обслужващите зони:
а) изграждането на сгради и съоръжения, както и реконструкцията им;
б) добиването на кариерни и други материали;
в) изграждането на пътни връзки към съседни имоти, включително земеделски земи и гори и земи от горския фонд.
/2/ За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забраняват:
1. в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия:
а) движението на тежки и извънгабаритни превозни средства;
б) изграждането на рекламни съоръжения;
в) експлоатация на рекламни съоръжения;
г) изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура;
д) експлоатацията на подземни надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура;
е) временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.
2. в обхвата напътя и обслужващите зони:
а) изграждането на търговски крайпътни обекти, включително на площадки за оказване на пътна помощ и пътни връзки към тях;
б) експлоатацията на търговски крайпътни обекти, включително на площадки за оказване на пътна помощ и пътни връзки към тях.

/3/. Разрешенията по ал.1 и 2 се издават от Кмета на общината.
1. в петнадесетдневен срок от подаване на заявлението – за разрешенията по ал.1, освен ако се налага допълнително проучване, но не по-късно от един месец.
2. в тридесетдневен срок от получаване на заявлението – за разрешенията по ал.2, т.1, б. “ г “ и т.2, б. “ а “, освен ако се налагат допълнителни проучвания, като за удължаването на срока заинтересуваното лице се уведомява писмено.
3. в петнадесетдневен срок от подаване на заявлението – за всички останали случаи.
/4/. Собственикът на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура, намираща се по обхвата на пътя и обслужващите зони при внезапно произлезли повреди, може да започне веднага възстановителни работи, като уведоми за това техническата служба на общината при условия, че е гарантирана безопасността на движението.
/5/ Разрешенията се издават при следните условия:
1. да съществуват реални възможности за преминаване на тежкото и / или извънгабаритното превозно средство;
2. да са спазени изискванията на Закона за движението по пътищата, на Закона за пътищата, подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане и нормите за проектиране на пътища.
3. при временното ползване на части от пътното платно.
а ) Законът за пътищата и Законът по движение на пътищата да не забраняват дейността, свързана с временното ползване на части от пътното платно.
б) за временното пресичане на пътя да има одобрен проект за пресичането.
/6/ Срокът на валидност на разрешенията е, както следва:
1. при превоз на тежки и извънгабаритни товари- 30 дни;
2. при извършване на строителство – една година;
3. при временното ползване на части от пътното платно и другите видове специално ползване на пътищата – по преценка на кмета на общината, съобразена с искането на заявителя.
/7/ Разрешенията се отнемат при неспазване предвидените в тях условия.
/8/ Обжалването на отнемането на разрешенията и на отказите за тяхното издаване се извършва при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
/9/ Министерският съвет определя с тарифа размера на таксите за издаване на разрешенията по ал. 1 и 2.

Глава пета
ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА
ПЪТИЩАТА
Чл.14.Общината поддържа общинските пътища съобразно транспортното им значение, изискванията на движението и опазване на околната среда.
Чл.15.Общинската администрация планира ежегодно дейностите по изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища и улици.
Чл16. /1/ Национална агенция "Пътна инфраструктура" и общините осъществяват съвместно по взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии при условията и по реда, определени с правилника за прилагането на Закона за пътищата.
/2/ Изграждането, ремонтът и поддържането на подземните съоръжения, тротоарите, велосипедните алеи, паркингите, пешеходните подлези, осветлението и крайпътното озеленяване на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии се организират от общината.
Чл.17./1/.Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществява от общината.
/2/.При въвеждането на временна организация на движението при строителство и ремонт по пътищата и улиците проектът ВОД да се съгласува с Кмета на общината и Областно пътно управление – гр. Пазарджик, най-малко 10 дни преди започване на работите и да се извършва при условия и ред, определени с Наредба № 16 от 23.07.2001 година на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Чл.18. Проектирането, строителството, ремонтът и поддържането на пътищата се извършва при спазване на техническите норми и правила, определени с наредби на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Чл.19. /1/ Поддържането включва полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяване на мерките за защита на неговите съоръжения и принадлежности.
/2/.Организирането на дейностите по поддържане на общинските пътища е задължение на общината.
/3/.Организирането на дейностите по поддържане на частните пътища е задължение на техните собственици.
Чл.20./1/ На задължително съгласуване подлежат:
1.проектите за изграждане или реконструкция на общински и частни пътища;
2.проектите за израждане или реконструкция на пътни кръстовища, възли и пътни връзки за свързване на:
а)общински и частни пътища с републиканските пътища;
б)частни пътища с общинските пътища;
в)прилежащи територии с общинските пътища;
г) прилежащи територии с частните пътища.
д) прилежащи територии с републиканските пътища.
3.инвестиционни проекти, засягащи пътищата.
/2/.Съгласуването на проектите се извършва:
1. за обекти по ал.1,т.1 - от Директора на Областно пътно управление – Пазарджик;
2. за обекти по ал.1, т.2, букви» а» и « б» и по т.3:
а) от изпълнителния директор на Национална агенция « Пътна инфраструктура « - за автомагистрали и републикански пътища от първи класс;
б) от директора на областно пътно управление – гр. Пазарджик – за републикански пътища втори и трети клас
3. за обектите по ал.1, т.2, букви « в» и « г» и по т.3 на общински пътища – от кмета на общината.
4. за обекти по т.2, буква » д » и по т.3 на частни пътища – от собственника на пътя.
/3/.Съгласуването за обектите по т.3 на чл.20 се извършва служебно от Кмета на общината, в 14-дневен срок след представянето на проекта.
/4/.При съгласуването Кметът на общината може да постави допълнителни изисквания към представените проекти, когато това е от значение за осигуряване на безопасността на движението.
/5/Кметът на общината може да откаже съгласуване на проектите по ал. 1 в следните случаи:
1.ако нанасят повреди на публична собственост или пречат на нейното използуване за дейности от обществен интерес;
2.при промяна на предназначението и характеристиките на пътя или на пътната връзка,
3.когато това е наложително поради преустройство на пътищата и пътните връзки;
4.когато се изисква привеждането на пътните връзки в съответствие с проекта на пътя или с действащия устройствен план.
/6/.Отказът за съгласуване на проекта се извършва с мотивирано решение, което подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава шеста
ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА
Чл.21.Зимното поддържане включва комплекс от мероприятия, насочени към поддръжка на общинските пътища и улиците в зимни условия.
Чл.22.При зимно поддържане на пътищата се изпълняват следните видове работи:
1.Снегозащита на пътищата;
2.Събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа;
3.Снегопочистване;
4.Разпръскване на минерални материали или опесъчаване за стопяване на снега и леда;
5.Организиране на работа при влошени метеорологични условия.
Чл.23./1/.За зимното поддържане на пътищата общината открива процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмета на обществената поръчка е зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа, включваща почистване от сняг и лед и третиране против заледяване на пътната настилка и съоръжения.
/2/.Възлагането на обществената поръчка за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа се извършва при условия и ред, определени със закона за обществените поръчки.

Глава седма
ОТЧУЖДАВАНЕ И ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ
НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ПЪТИЩА

Чл.24/1/.Недвижимите имоти - собственост на физически или юридически лица, необходими за изграждане и реконструкция на общинските пътища, се отчуждават при условията и по реда на Закона за общинската собственост.
/2/ Предназначението на земеделските земи, необходими за изграждане и реконструкция на пътища, се променя по реда на Закона за опазване на земеделските земи, а за горите и земите от горския фонд - по реда на Закона за горите.
Чл.25./1/.Земи извън границите на урбанизираните територии - собственост на физически и юридически лица, могат да се използват временно за нужди, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища, при условията и по реда на Закона за задълженията и договорите.
/2/.Временното ползване на земи по ал. 1, които са земеделски, се урежда при условията и по реда и на Закона за опазване на земеделските земи и правилника за прилагането му.
/3/Временното ползване на площи от горския фонд по ал.1 се урежда при условия и по реда на Закона за горите.
/4/.За временното ползване на земи по ал.1 собственикът сключва договор с Кмета на общината - за общински пътища.
/5/.В договора по ал.4 се определят условията и срокът за ползване на земята, размерът на наема и дължимото обезщетение, ако такова се предвижда.
/6/.Временното ползване на земи по ал.1 се допуска за срок от 5 /пет/ години, след което земите, възстановени съобразно тяхното предназначение, се връщат на собственика,а при необходимост се сключва нов договор.
Чл.26./1/При стихийни бедствия и аварии, при които се прекъсва движението по пътя и за неговото възстановяване се налага да се построи обходен път, земите за временно ползване могат да се завземат преди започване на процедура по чл.25.
/2/Временното завземане на земи в случаите по ал. 1 се извършва въз основа на заповед на Кмета на общината-за общински пътища, като на собствениците се дължи обезщетение в размер , определен от Общинския съвет.
Чл.27./1/.Паричните обезщетения за отчуждени или временно използвани земи се изплащат от съответния инвеститор-при изграждане на нов път, или от собственика на пътя-при реконструкция или ремонт на съществуващ път.
/2/ Обезщетенията за отчуждените за нуждите на републиканските пътища недвижими имоти в границите на урбанизираните територии по чл.24, ал.1 се изплащат съвместно от Национална агенция” Пътна инфраструктура” и общините в частта, отнасяща се до платното за движение. Обезщетенията за частта извън платното за движение се изплащат от съответната община.
/3/.Не се дължат обезщетения за отчуждаване или за временно ползване на земи-общинска собственост, за нуждите на общински пътища.
Чл.28.В земи,съседни на пътни участъци с интензивни снегонавявания , могат да се разполагат временно снегозащитни огради и съоръжения по реда на чл.25, ал.1.
Чл.29.Собствениците или наемателите на имоти, намиращи се по-ниско от земното платно, са длъжни да осигурят нормално функциониране на водоотводните съоръжения.
Глава осма
ФИНАНСИРАНЕ
Чл.30./1/.Изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането на общинските пътища се финансират със средства от държавния бюджет, от бюджета на общината, с безвъзмездно предоставени средства, със заеми от международни финансови институции и чрез проекти.
/2/.Бюджетните средства за финансиране на дейностите по ал.1 се определят със Закона за държавния бюджет относно изграждане, ремонт и поддръжка на общинските пътища,а за улиците с приемането на общинския бюджет за текущата година.
Чл.31./1/. От бюджета на Национална агенция” Пътна инфраструктура” се финансират разходи:
1. за изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища;
2. национални и общински програми за повишаване на безопасността на движението на републиканските и общинските пътища.
/2/.Ежегодно Кметът на общината изготвя списък за конкретните общински пътища, за които са нужни средства за изграждане, ремонт и поддръжка. Този списък се одобрява от общински съвет .
/3/.Общините финансират строителството, ремонта и поддържането на общинските пътища и със собствени бюджетни средства.
Глава девета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.32. Кметът на общината съставя актове за нарушения по тази наредба или упълномощава длъжностни лица в администрацията, кметове и кметски наместници на населени места на територията на общината да съставят актове за установяване на нарушенията и издава наказателни постановления.

Чл.33/1/ Наказват се с глоба от 200 до 500 лв. физически лица, които извършват или разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя: 1.изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева и бране на плодове без разрешение на администрацията, която управлява пътя;
2.паша на добитък и опожаряване на растителност;
3. движение с непочистени от кал машини;
4. превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за движение;
5.превозване на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното разпиляване;
6.поставяне и складиране на материали, които не са свързани с експлоатация на пътя;
7.влачене на дървета и други предмети;
8.движение с верижни машини, освен при снегопочистване.
/2/При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 1000 лв.
Чл.34/1/Наказват се с глоба от 300 до 2000 лв., ако деянието не представлява престъпление, физически лица, нарушили разпоредбите на чл.12, 13 и 29 или които извършват или разпоредят да бъдат извършени следните дейности:
1.нанасяне на повреди или унищожаване на пътното платно, пътните съоръжения и принадлежности на пътя;
2.движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без разрешение на собственика или администрацията, управляваща пътя;
3.разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда, в обхвата на пътя.
4.извършване в обхвата на пътя на:
а) дейности, застрашаващи безопасността на движението или използването на пътищата извън тяхното предназначение;
б) дейности, предизвикваща прекъсване, отклоняване или спиране на движението.
5.извършване в обхвата на пътя и обслужващите зони без разрешение на администрацията, управляваща пътя на:
а) строителни и ремонтни работи по пътя извън границите на населените места и в населените места без регулационен план;
б) прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни, електропроводни, напоителни и други канали;
в) откриване на нови и ремонт на съществуващи крайпътни обекти за обслужване на пътници и превозни средства и изграждане на пътни връзки към тези обекти или към съседни имоти;
г) изграждане на рекламни съоръжения и поставяне на рекламни материали;
6.разкриване на кариери на разстояние, по-малко от 300 м. от оста на пътя и на по-малко от 1000 м. от мостовете, без разрешение на администрацията, която управлява пътя.
7. извършване на строителни и монтажни работи без проект за ВОД в случаите,когато се изисква такъв или поставяне на необходимата сигнализация.
/2/ При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 3000 лв.
/3/ При нарушение по ал.1 т.4 и 5 администрацията, управляваща пътя уведомява писмено Районна Дирекция за национален строителен контрол с искане за незабавно спиране на строителните работи при условия и ред, определени със закон.
Чл.35./1/.В случаите на нарушение по чл.33 и чл.34 на юридически лица и на едноличните търговци, регистрирани по реда на Търговския закон, се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.
/2/ При повторно нарушение по ал.1 имуществената санкция е от 2000 до 7 000 лева.
/3/. Работодателят е отговорен солидарно с работника или служителя за причинените от тях щети.
Чл.36./1/.Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
/2/.Нарушенията се установяват с актове, съставени от:
1.Длъжностните лица, определени от Кмета на общината - за нарушения по общинските пътища и улиците в населените места и по молба на собственика-за частните пътища.
/3/. Наказателни постановления се издават:
1.за общински,частни пътища и улиците в населените места от Кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице.
/4/.Когато деянието съдържа признаци на престъпление, преписката се изпраща на прокурора за възбуждане наказателно преследване.
Чл.37/1/.За нарушенията по чл.33, ал.1 и чл.34, ал.1 освен наложените санкции нарушителят се задължава в определен срок да отстрани последиците от нарушението.
/2/. При неизпълнение на изискванията по ал.1 последиците се отстраняват от администрацията, управляваща пътя, за сметка на нарушителя . За вземането си от нарушителя администрацията може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл.418 от Гражданско процесуален кодекс въз основа на извлечение от счетоводните си книги.
/3/ Стойността на извършените работи за отстраняване на последиците от нарушението се установява със счетоводни документи и / или извлечения от счетоводните книги.
/4/ При извършване на дейности, определени от Закона за пътищата като специално ползване на пътищата без разрешение на собственика на пътя или на администрацията, управляваща пътя, както и при неплащане на дължимите такси, се налагат следните санкции:
1. при извършване на строителни работи без разрешение, едновременно с прилагането на ал.1 и 2 на чл.36 собственикът или администрацията, управляваща пътя, със съдействието на органите на МВР прекъсва достъпа до обекта или демонтира изграденото рекламно или друго съоръжение в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия;
2. в случаите на извършено строителство без разрешение на администрацията, управляваща пътя, прекъсва достъпа до обекта или демонтира съоръжението;
3. при забавяне плащането на дължимите годишни такси по чл.9, ал.4 и продължаващо извършване на разрешеното специално ползване на пътя, администрацията, управляваща пътя, отнема издаденото разрешение и за сметка на нарушителя прекъсва достъпа до обекта или демонтира съответното рекламно или друго съоръжение;
4. демонтираните рекламни и други съоръжения се съхраняват в Областно пътно управление – гр. Пазарджик и ако в срок от един месец от демонтирането не бъдат потърсени или не бъдат уредени взаимоотношенията по реда на Закона за пътищата, те стават собственост на Национална агенция” Пътна инфраструктура”.
/5/ Демонтираните и съхранявани в Областно пътно управление – гр. Пазарджик рекламни и други съоръжения, ако бъдат потърсени в срока по ал.4, т.4, се връщат на заинтересованото лице след заплащане на разходите за демонтаж и съхранение и след заплащане на предвидената санкция.

Наредбата е приета от Общински съвет – гр.Пещера, с Решение № 264 от 30.01.2009 година, взето с протокол № 21 на основание чл.23 от Закона за пътищата и влиза в сила в седемдневен срок след нейното приемане.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069