Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за условията и реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване
НАРЕДБА за условията и реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение №467/28.01.2010 г. на ОбС – Пещера

 

 

Глава І
Общи разпоредби

 

Чл.1 (1) С тази наредба се определят условията и реда за поддържане и използване на обособената прилежаща площ към съществуващи сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване.
(2) Наредбата определя отношенията между етажните собственици и/или ползвателите на имоти в сгради в режим на етажна собственост и общинската администрация по повод установяването, поддържането и контрола по спазването на предназначението и реда за използване на прилежащата площ.
Чл.2 (1) Предназначението на прилежащата площ, определено с решение на общото събрание на етажната собственост се разглежда от ОбЕСУТ, който постановява решение.
(2) В случаите, когато прилежаща площ се обособява по инициатива на кмета на общината, предназначението се определя от ОбЕСУТ по предложение на гл.архитект.
(3) Не може да се променя предназначение на зелена площ.
(4) Приоритетите при определяне предназначението на прилежащата площ се подреждат в следния ред:
1. зелена площ;
2. детски площадки и кътове за отдих;
3. спортни съоръжения;
4. парко - места.
Чл.3 (1) Предоставянето на прилежаща площ на етажната собственост се извършва със Заповед на Кмета на общината, придружена от извадка от действащия ПУП на квартала, връчена на Председателя на УС/Управителя на етажната собственост.
(2) Заповедта се вписва в регистъра на етажната собственост.
(3) Определената прилежаща площ се маркира по подходящ начин от длъжностни лица от дирекция “ТСУ”, както следва:
1. върху трайна асфалтова (циментова) настилка – с единична непрекъсната линия с бяла боя;
2. върху зелени площи – с различен цвят по бордюр.

Глава ІІ
Права и задължения на етажните собственици за използването и поддържането на прилежащата площ

Чл.4 Забранява се използването на прилежащата площ за:
1. осъществяване на търговска дейност на открито;
2. поставянето на сглобяеми гаражи;
3. ремонт на автомобили;
4. поставяне на къщички за домашни любимци;
5. складиране на предмети, вещи, строителни материали;
6. изхвърляне на битови отпадъци и образуване на нерегламентирани сметища;
7. капене и изливане на моторни масла;
8. хвърлянето и възпламеняването на бомбички и други запалителни и избухливи предмети и смеси;
9. монтирането на неестетични и опасни от противопожарна гледна точка огнища, барбекюта и др.
Чл.5 Забранява се поставянето на огради, отдаването под наем и разпореждането с определената прилежаща площ от етажните собственици.
Чл.6 Възстановяването на трайни настилки, нарушени от ремонтни дейности за ликвидиране на аварии, настъпили във водоснабдителната и канализационната мрежа, газопреносната и телефонната мрежа в обхвата на определената прилежаща площ се извършва за сметка на етажните собственици.
Чл.7 Ако определени дейности в прилежащите пространства са предизвикали замърсяване, отпадъците трябва да се отстранят веднага след приключване на дейността.
Чл.8 Управителният съвет (управителят) е длъжен да създаде организация за незабавно отстраняване на снега по тротоарите и прилежащите площи към сградите, както и премахването на ледените висулки и създаващите пречки за преминаване на пешеходци натрупвания от сняг.
Чл.9 Собствениците и наемателите са длъжни да не възпрепятстват работата на снегопочистващите машини, разчистващи публичните площи за обществено ползване, невключени в прилежащите площи на сградите в режим на етажна собственост.
Чл.10 (1) Два пъти годишно – пролетта (преди Възкресение Христово) и есента, УС/Управителят на етажната собственост организира основно почистване на прилежащата площ по график, съгласуван с общинската администрация за извозване на отпадъците.
(2) Текущото почистване на прилежащата площ се извършва по ред, определен от Общото събрание на етажната собственост.

Глава ІІІ
Ангажименти на общината към използването и поддържането
на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост

Чл.11 Ежегодно в общинския бюджет се предвиждат средства за:
1. закупуване на фиданки, декоративни храсти и цветя за оформяне и поддържане на зелените площи;
2. съфинансиране на проекти на сдружения на етажните собственици по подържане на прилежащата площ, изграждане на детски площадки и кътове за отдих.
Чл. 12 (1) Разпределението на средствата по ал.1 става на конкурсен принцип.
(2) След приемането на бюджета за текущата година, общината обявява конкурс за набиране на проекти за поддържане и рекултивация на прилежащите площи.
(3) Обявата, публикувана в местен вестник и разпространявана от кабелните оператори, указва срокът за подаване на предложенията и максималната сума за съфинансиране от публични средства.
(4) След изтичане на срока за подаване на проектите, комисия, състояща се най-малко от 5 длъжностни лица, назначена от Кмета на общината, в която задължително влизат: Гл.архитект, Финансов контрольор, юрист, служител от звеното за управление на общинската собственост, служител от структурното звено за работа по проекти, разглежда подадените предложения и ги класира. Разглеждат се предложения, подадени от Сдружения на собственици на етажна собственост, съдържащи идеен проект и количествено-стойностна сметка. За своята работа, комисията изготвя протокол, който поднася на Кмета за решение.
(5) Със Заповед Кметът на общината утвърждава разпределението на бюджетните средства между спечелилите проекти, след което се сключва договор с представляващия сдружението на собствениците.
(6) Предоставянето на средствата се извършва до договорения размер, след представяне на разходо - оправдателен документ в оригинал.
Чл.13 Общината упражнява инвеститорски контрол върху изпълнение на проектите, чрез служители от Дирекция “ТСУ”.
Чл.14 Общината може да подпомогне реализацията на отделните проекти за поддържане, благоустройство и рекултивация на прилежащите площи с наети лица по програми за временна заетост.

Глава ІV
Контрол и санкции

Чл.15 (1) Собственик или обитател в сградата, който наруши правилата за използването и поддържането на прилежащата площ на етажната собственост, установени с тази наредба, освен предотвратяването на имуществените щети за негова сметка се наказва с глоба от 50 до 150 лв., когато е физическо лице, или от 200 до 500 лв., когато е юридическо лице.
(2) При нарушение на чл.8 и чл.9 от настоящата наредба, нарушителите обезщетяват и настъпилите в следствие на нарушението неимуществени вреди.
(3) В случай, че не може еднозначно да бъде посочен нарушителя, отговорността се поема солидарно от всички живеещи в сградата.
(4) Налагането и събирането на глобите и обжалването на решенията за тяхното налагане се извършват по реда на чл. 57 от ЗУЕС.

Глава V
Заключителни разпоредби

§1. Настоящата Наредба е приета на основание чл.4, ал.4 от Закона за управление на етажната собственост.
§2. Разпоредбите на тази Наредба за сградите в режим на етажна собственост, за които е възможно отреждането на отделен урегулиран поземлен имот (УПИ) се отнасят за цялото УПИ.
§3. За неуредените с тази Наредба въпроси се прилагат разпоредбите на нормативните документи в областта на управление на отпадъците, опазване на околната среда и зелената система, наредбата за обществения ред и други подзаконови нормативни документи.

Наредбата е приета с Решение №467/28.01.2010 г. на ОбС, гр.Пещера.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069